print

Záverečné práce

Ukončené bakalárske práce 

 • Marek Žúbor (2013): Vplyv reliéfu na miestnu klímu
 • Radoslav Žilka (2013): Klimageografická charakteristika regiónu Orava
 • Miloš Šimkanin (2013): Inverzie teploty tatier medzi stanicami Stará Lesná a Skalnaté Pleso
 • Daniela Majkútová (2013): Geografická analýza minimálnych teplôt vzduchu v zime na Orave
 • Mário Kalina (2013): Klimageografická analýza mestskej časti Sásová a centrum v meste Banská Bystrica na základe terénnych meraní
 • Marek Kučera (2014): Priestorová a časová variabilita extrémov teploty vzduchu a extrémov zrážok na Slovensku a ich vzťah k cirkulačným podmienkam v priestore strednej Európy
 • Róbert Kvak (2014): Klimatické pomery Sihlianskej planiny
 • Marek Žúbor (2014): Klimageografická charakteristika vybraných lokalít Horehronia a Gemera
 • Palo Molčan (2014): Zrážkovo-odtokové pomery v povodí Čierneho Hrona
 • Cyril Siman (2014): Dlhodobá charakteristika snehovej pokrývky územia Slovenska na vybraných meteorologických staniciach SHMÚ v rokoch 1951/52 - 2010/11
 • Dominika Vagaská (2015): Biomonitoring rieky Turiec
 • Mionika Kekelyová (2015): Hydrologické udalosti v povodí rieky Turiec za posledných 30 rokov
 • Martin Baránek (2015): Historické a súčasné podoby riek v okrese Komárno
 • Martin Baláž (2015): Dopad výstavby rýchlostnej cesty R2 na vodný tok Slatina v katastri obce Kriváň
 • Patrik Zajac (2015): Riečny koridor horného toku Hornádu na Spiši: porovnanie úsekov s rozličnou úrovňou vodohospodárskeho manažmentu
 • Anna Mihálová (2015): Mapovanie a fyzicko-geografická analýza Opatovského potoka 
 • Simona Triznová (2016):  Vplyv atmosférických zrážok v zimných mesiacoch na jarné odtokové pomery Jaloveckého potoka na Liptove za obdobie 2000 - 2010
 • Lenka Gubová (2016): Zrážkovo-odtokové pomery povodia Handlovka za posledných 10 rokov
 • Miroslav Gecovič (2017): Modelovanie inundačného územia v povodí Tajovského potoka využitím modelu HEC-RAS
 • Martin Halaj (2017:) Klimatické trendy úhrnov atmosférických zrážok, výšky snehovej pokrývky a analýza prietokov v povodí Tajovského potoka za obdobie rokov 2006-2015

Ukončené diplomové práce 

 • Peter Krušinský (2013): Geografická analýza teplotných inverzií na Horehroní
 • Daniela Majkútová (2015): Analýza vĺn chladu za posledných 60 rokov na území Oravy

Vedené bakalárske práce 2018/19

 • Katarína Bizíková: Vývoj množstva skleníkových plynov v Martine a okolí 
 • Tatiana Samuelčíková: Emisie z dopravy v meste banská Bystrica od roku 2000
 • Kristína Gehrerová: Tredny priemerných mesačných prietokov rieky Hron 
 • MatúšTereštík: Časová a priestorová variabilita snehovej pokrývky v Nízkych Tatrách 
 • Peter Ramaj: Historické a súčasné zmeny lesnej pokrývky v Bocianskej doline 

ŠVK vedené práce 

 • Marek Kučera (2014): Variabilita extrémnych teplotných a zrážkových periód na Slovensku a jej vzťah k cirkulácii a nízkofrekvenčným osciláciám v euro-atlantickom priesto
 • Veronika Fabianová (2014): Fyzicko-geografická charakteristika Malachovského potoka a jeho znečistenie z rôznych aspektov
 • Monika Kekelyová (2014): Analýza minimálnych teplôt na Kysuciach za posledných 30 rokov
 • Bc. Daniela Majkútová (2014): Analýza vĺn chladu za posledných 60 rokov na území Oravy
 • Andrea Simanová (2014): Analýza terénnych meraní meteorologickou stanicou VENTUS 831 v lokalite Lopej, okres Brezno, v rokoch 2012 a 2013  
 • Dominika Vagaská (2014): Využitie organizmov ako bioindikátorov pre stanovenie čistoty rieky Turiec
 • Anna Mihálová (2015): Mapovanie a fyzicko-geografická analýza Opatovského potoka