print

PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra techniky a technológií
  • Funkcia:Vysokoškolský učiteľ
  • Zaradenie:Odborný asistent

KontaktMiestnosť: 222
Telefón: 048 446 7222

Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
SR

Email: Lubomir.Zacok@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok08:45 - 10:45
Piatok-
Konzultácie možné aj v inom termíne na základe individuálnej dohody.

Profesijná charakteristika

                                                         

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul

Ľubomír Žáčok, PaedDr., PhD.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

1998 (Mgr.)

2000 (PaedDr.)

2006 (PhD.)

Ďalšie vzdelávanie

2013 Manažér kvality, EF UMB B. Bystrica

Získanie certifikátu - Manažér kvality. Vzdelávanie bolo realizované v rámci Projektu Zvýšenie kvality riadenia a vysokoškolského vzdelávania v podmienkach UMB, ITMS kód Projektu 26110230021

 

Priebeh zamestnaní

1998 – 2001 učiteľ  základná škola

2001 – 2005 odborný asistent  PF UKF Nitra

2006 – 2008 odborný asistent PF KU Ružomberok

od 2005 – odborný asistent FPV UMB Banská Bystrica

 

Priebeh pedagogickej činnosti

(pracovisko/predmety)

FPV UMB Banská Bystrica

Vedenie bakalárskych a diplomových prác, výučba predmetov: Didaktika techniky, Didaktika odborného výcviku, didaktika odborných predmetov, Technické praktiká, Základné prvky bytovej inštalácie.

 

Odborné alebo umelecké zameranie

 

 

Najvyznamnejšie publikácie

AAB ŽÁČOK, Ľ. 2014. Trendy technického a odborného vzdelávania. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ISBN 978-80-557-0775-4

BAB ŽÁČOK, Ľ. 2010. Teória a prax technického vzdelávania. Bratislava: AT Publishing. 96 s. ISBN 978-80-88954-56-9.

BAA ŽÁČOK, Ľ. 2009. Médiá v kontexte technického vzdelávania. Dnepropetrovsk: Nauka i obrazovanije, 66 s. ISBN 978-966-8736-05-6

ADM ŽÁČOK, Ľ. , ŽÁČKOVÁ, Z.2008. Internet as a Tool to Educate Managerial Staff at Schools. The New educational review. – Vol.16, No. 3-4(2008), s. 15-20. ISSN 1732-6729. (registrovaná v databáze SCOPUS).

ADM ŽÁČOK, Ľ. 2010. Research examination of the options to increase the education effectiveness in the technical subjects at the 7th grade of elementary school using hypertext educational material. In:  Informatics in Education, 9(2), 283–299. ISSN 1648-5831.  

BCB ŽÁČOK, Ľ. 2008. Pracovný zošit z technickej výchovy pre 5. ročník ZŠ. Ružomberok: PF KU, s. 34. ISBN 978-80-8084-325-0.

BCB ŽÁČOK, Ľ. 2008. Pracovný zošit z technickej výchovy pre 6. ročník ZŠ. Ružomberok: PF KU, s. 34. ISBN 978-80-8084-326-7.

BCB ŽÁČOK, Ľ a kol. 2012. Technika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.  Banská Bystrica : TBB, a. s., 2012.  96 s. ISBN 978-80-971037-0-5

BCB ŽÁČOK, Ľ a kol.. 2013. Technika tankonyv az alapiskolák 7. És a nyolcéves gimnáziumok 2. Évfolyama számára. Banská Bystrica: TBB, a.s., 2013, s. 96. ISBN 978-80-971037-1-2.

ADE ŽÁČOK, Ľ. 2008. Еффективность обучения техническому воспитанию на второй ступени основной школы в Словакии. Sovremennyj naučnyj vestnik: naučno – teoretičeskij i praktičeskij žurnal. – 29(2008), s. 52-56. ISSN 1561-6886.                                                           

BCB Žáčok, Ľ. 2016   Technika a pracovný zošit pre 5. ročník základnej školy [elektronický zdroj] / Ľubomír Žáčok ; rec. Ľuboš Krišťák, Mária Škodová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - CD-ROM, 41 s. [1,64 AH]. - ISBN 978-80-557-1108-9

BCB Žáčok, Ľ. 2016.  Technika a pracovný zošit pre 6. ročník základnej školy [elektronický zdroj] / Ľubomír Žáčok ; rec. Ľuboš Krišťák, Mária Škodová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - CD-ROM, 75 s. [3,00 AH]. - ISBN 978-80-557-1109-6

 

 

 

 

PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD. (publikačná činnosť + ohlasy k 31.12.2018)

 

 

Štatistika: kategória publikačnej činnosti

AAB

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1

ADE

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

11

ADF

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

7

ADM

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

3

AEC

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

4

AED

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

9

AFC

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

2

AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

9

AFH

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

3

BAA

Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

1

BAB

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1

BCB

Učebnice pre základné a stredné školy

11

BCI

Skriptá a učebné texty

1

BDE

Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

1

BDF

Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

23

BEE

Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

2

BEF

Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

7

BFB

Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)

1

FAI

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

3

GII

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

1

Súčet

 

101

 

Štatistika: kategória ohlasov

1

Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS

5

3

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch

21

4

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch

37

Súčet

 

63

 

 

   

 

 


  

 

 

PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD. (publikačná činnosť + ohlasy k 31.12.2018)

 

 

Štatistika: kategória publikačnej činnosti

AAB

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1

ADE

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

11

ADF

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

7

ADM

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

3

AEC

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

4

AED

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

9

AFC

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

2

AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

9

AFH

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

3

BAA

Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

1

BAB

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1

BCB

Učebnice pre základné a stredné školy

11

BCI

Skriptá a učebné texty

1

BDE

Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

1

BDF

Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

23

BEE

Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

2

BEF

Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

7

BFB

Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)

1

FAI

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

3

GII

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

1

Súčet

 

101

 

Štatistika: kategória ohlasov

1

Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS

5

3

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch

21

4

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch

37

Súčet

 

63