print

Akcia Rakúsko - Slovensko

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, sú aktuálne otvorené výzvy na podávanie žiadostí o (1) štipendiá na pobyty v Rakúsku a (2) spoločné projekty:


1. ŠTIPENDIÁ na pobyty v Rakúsku v nasledujúcich kategóriách:

  • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
  • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,
  • Štipendiá Akcie pre diplomantov.

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne. 

Základný harmonogram tejto výzvy je:

  • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2019
  • Výber štipendistov: začiatok mája

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.


2. PROJEKTY
V platnosti sú nové podmienky pre podávanie projektových žiadostí. V rámci projektovej spolupráce sa k 15. 3. 2019 možno uchádzať v nasledujúcej kategórii:

  • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup), pričom musia byť tieto projekty v súlade s cieľmi Akcie.

Základný harmonogram tejto výzvy je:

  • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2019
  • Schvaľovanie projektov: začiatok mája

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (https://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia)

 

=