Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Mobility do UK v súvislosti s brexitom

​Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v súvislosti s plánovaním mobilít vysokoškolských študentov a zamestnancov VŠ do Spojeného kráľovstva by sme Vás radi informovali, že stále platia oficiálne informácie zverejnené na našej webovej stránke v súvislosti s Brexitom.​
​Tlačová správa: http://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2019/TS_Brexit_aktualizovane_2.pdf

Na základe schváleného nariadenia mobility, ktoré sa skončia pred vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ, sa budú riadiť aktuálne platnými pravidlami programu Erasmus+ bez akejkoľvek zmeny. Mobility, ktoré sa začnú pred vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ, sa budú môcť dokončiť bez prerušenia a s úplnou finančnou podporou Erasmus+. Podľa aktuálnych informácií, aktivity realizované po odchode Spojeného kráľovstva nebudú oprávnené, a prípadné vzniknuté náklady nebudú uznávané ako dôsledok zapríčinenia tzv. vyššej moci, keďže ide o dlhodobo plánovanú skutočnosť.

Preto je potrebné zvážiť plánovanie takýchto mobilít, prípadne ich naplánovať čo najskôr.


Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
National Agency for Erasmus+ Programme for Education and Training Sectors
SAAMS - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
SAAIC - Slovak Academic Association for International Cooperation
SK-811 04 Bratislava | Križkova 9 | T +421 2 20922236
martina.marusincova@saaic.sk | www.erasmusplus.sk | ec.europa.eu


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela