print

Assoc. Prof. Dong Tian, Ph.D. (Čína)

04/06/2017 - 05/06/2017
Katedra životného prostredia FPV
Bilaterálny program APVV-SK-CN-2015-0004


V dňoch 04.–05.06.2017 navštívila Fakultu prírodných vied Univerzity Mateja Bela Assoc. Prof. Dong TIAN, Ph.D. z Čínskej poľnohospodárskej univerzity v Pekingu, v rámci bilaterálneho projektu Metódy hodnotenia udržateľnosti a optimalizácie poľnohospodárskych produkčných systémov: spojenie teórie energetických a materiálových tokov (APVV-SK-CN-2015-0004) podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, Slovensko – Čína 2015.

Zahraničnú návštevu prijala dekanka FPV UMB doc. RNDr. Jamila Kmeťová, PhD. a prodekan pre medzinárodnú spoluprácu doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

Počas pobytu u nás riešila Assoc. Prof. Dong Tian, Ph.D. otázky spoločného výskumu so slovenskými kolegami: Ing. Radoslavou Kanianskou, CSc. (zodpovednou riešiteľkou projektu za slovenskú stranu), prof. RNDr. Jánom Spišiakom, DrSc., doc. Ing. Marekom Drimalom, PhD., RNDr. Janou Jaďuďovou, PhD. a prof. RNDr. Petrom Andrášom, CSc.

=