Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Hruška Martin, Mgr., PhD.

VZDELANIE

Mgr (1997)

Prírodovedecká fakulta Masarykovej univerzity Brno

Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii: fyzika - chémia

PhD. (2007)

Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici ... vedný odbor: 11-65-9 Teória vyučovania fyziky

  

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

  • počítačom podporovaný experiment vo vyučovaní fyziky
  • aplikácia IKT vo vyučovaní fyziky
  • bádateľsky orientované metódy

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela