RSS RSS print

Seminár "Aká si mi krásna"

Dňa 25. februára 2020 sa koná na katedre matematiky FPV UMB o 13:00 hod v miestnosti F234 seminár Konštrukcia horných ohraničení spektrálnej HOMO-LUMO medzery chemických grafov pomocou metód konvexnej optimalizácie a semidefinitných relaxačných techník".

Prednášajúci:  prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.

Viac informácií:
http://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-matematiky/oznamy/seminar-aka-si-mi-krasna-daniel-sevcovic-konstrukcia-hornych-ohraniceni-spektralnej-homo-lumo-medzery-chemickych-grafov-pomocou-metod-konvexnej-optimalizacie-a-semidefinitnych-relaxacnych-technik.html

Program na LS: http://www.akasimikrasna.sk/program.html#

=