print

Poskytovanie informácií

Podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Fakulta prírodných vied UMB poskytuje informácie, ktoré má k dispozícii. Základné informácie o spôsobe realizácie uvedeného zákona na Univerzite Mateja Bela rieši Smernica rektora č. 01/2001.

Miesta pre podávanie písomných žadostí o sprístupnenie informácie o fakulte sú:


DEKANÁT FPV UMB
Rozvoj a styk s verejnosťou:

  • Adresa: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
  • Osobne: v pracovných dňoch v čase od 09.00 do 14.00 hod.
  • Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Melicherčíková, č. dverí 31
  • Telefón: (048) 446 74 31
  • Fax: (048) 446 7111
  • e-mail: Katarina.Melichercikova@umb.sk, predmet: "Žiadosť o sprístupnenie informácií".

Informácie o prijímacích pohovoroch, ich termínoch a podmienkach, sa na tomto informačnom mieste neposkytujú. Vaše žiadosti o informácie týkajúce sa prijímacích pohovorov adresujte na študijné oddelenie fakulty na telefónne číslo: (048) 446 74 05-8.

=