print

Ing. Peter Sabo, CSc.

Kontakt

 • Pracovisko:Katedra biológie a ekológie
 • Funkcia:Vysokoškolský učiteľ
 • Zaradenie:Odborný asistent

KontaktMiestnosť: 103
Telefón: 048 446 7148Email: peter.sabo@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda10:00 - 12:00
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

"Správna je taká vec, ktorý pomáha zachovať integritu, stabillitu a krásu biotického spoločenstva."   

"A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability and beauty of the biotic community.“

                                                                                                                                                     Aldo Leopold

Výučba                                                                                    

 • Ekologická syntéza
 • Globálne problémy životného prostredia 
 • Ohrozenie a ochrana biodiverzity
 • Ochrana prírody

 Lectures and seminars   

 • Ecological synthesis
 • Global environmental problems
 • Threats to biodiversity and its protection
 • Nature conservation

Profesionálna kariéra                                                                                                        

 • 2015 - doteraz, Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Ban. Bystrica: odborný asistent
 • 2006 - 2015 Centrum vedy a výskumu, Inštitút výskumu krajiny a regiónov, UMB, B. Bystrica: výskumný pracovník, nosná téma: hodnotenie ekologickej komplexity a integrity ekosystémov a krajiny
 • 2005 - 2006 Živá planéta, občianske združenie, Piešťany: riešiteľ projektu EÚ LIFE04 ENV/SK/000797 UrbEco FootPrint - riešiteľ úloh venovaných novému indikátoru ekologickej stopy
 • 2001 - 2005 Katedry environmentálnej výchovy, Fakulta prírodných vied, UMB, B. Bystrica: odborný asistent
 • 1999 - 2001 Živá planéta, občianske združenie, Piešťany: koordinátor a riešiteľ projektu Agroenvironmentálne programy (návrhy pre SR a pilotné projekty v CHKO Poľana)
 • 1995 – 1998 IUCN, Svetový zväz ochrany prírody, Gland, Švajčiarsko, koordinátor a riešiteľ projektov IUCN
 • 1993 - 1995 živnostník, práca pre Svetový zväz ochrany prírody, IUCN, koordinátor a riešiteľ projektov IUCN
 • 1992 – 1993 Slov. ústav ochrany prírody Bratislava, riešiteľ projektov IUCN, ochrana biodiverzity a udr. rozvoj
 • 1990 – 1992 Nár. Rada SR, poslanec v parlamente, presadzovanie environmentálnej politiky
 • 1985 – 1990 Výskumný ústav stroj. spotr. tovaru Piešťany, výskumný pracovník: modelovanie a simulácia technických systémov
 • 1984 – 1985 Katedra počítačov, Elektrotech. fakulta SVŠT,Bratislava, stáž: (mikro)paralelizmus procesov v zložitých počítačových systémoch a jeho využitie na kompakciu mikroprogramov
 • 1980 – 1984 Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany, výskumný pracovník (účasť na projekte biometrickej racionalizácie procesu tvorby nových odrôd)
 • 1978 – 1980 Katedra počítačov, Elektrotech. fakulta Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, interný ašpirant: kompakcia mikroprogramov (na báze paralelizmu procesov v zložitých počítačových systémoch)

 Professional career

 • 2015 - till now, Dept. of Biology and Ecology, Fac. of Natural Sciences, Matthias Belius Univ. Banská Bystrica, teacher
 • 2006 - 2015 Centre of Science, Institute of Landscape and regional Research, UMB, Banská Bystrica: researcher, main theme – assessment of ecological complexity and integrity of ecosystems and landscape
 • 2005 - 2006 The Living Planet, civic association, Piešťany: EU project LIFE04 ENV/SK/000797 UrbEco FootPrint – focused on solution of tasks devoted to new indicator of ecological footprint
 • 2001 - 2005 Dept. Of Environm. Education, Fac. of Natural Sciences, Matthias Belius Univ. B. Bystrica, teacher
 • 1999 - 2001 The Living Planet, civic association, Piešťany: Agrienviron. programmes (coordinator, worker)
 • 1995 – 1998 IUCN, the International Union for Conservation of Nature, Gland, Switzerland, coordinator of projects in Slovakia: biodiversity protection, ecological networks and sustainable development
 • 1993 - 1995 self-employed, work for the World Conservation Union, Gland, Switzerland, IUCN projects
 • 1992 – 1993 Slovak Institute of Nature Conservation, Bratislava, IUCN projects: biodiversity vz. sustainability
 • 1990 – 1992 National Board of the Slovak Republic, deputy in the national parliament, environmental policy
 • 1985 – 1990 Research Institute of the Machine Cons. Goods, researcher, modelling of technical systems
 • 1984 – 1985 Dept. of Computers, Electrotechnical Faculty of the Slovak Technical Univ. Bratislava, interim: (micro)parallelism of processes in complex computer systems
 • 1980 – 1984 Res. Institute of Plant Production, Piešťany: researcher (participúation on project of biometrical rationalisation of the proces of new varieties production)
 • 1978 – 1980 Dept. of Computers, Electrotechnical Faculty of the Slovak Technical University Bratislava, microprogramme compaction on the base of parallelism of the processes in the complex computer systems

 Vzdelanie

 • 2002 Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava / Slovenská poľnohosp. univerzita, Agronomická fakulta, Nitra: osvedčenie o absolvovaní dištančného štúdia Ochrana biodiverzity a trvalo udržateľný rozvoj.
 • 2001 Open University Milton Keynes / City University Bratislava: The Diploma in Environmental Policy (za predošlé štúdium 1994, 1996 rozpísané nižšie):
 • 1996 Open University Milton Keynes / City University Bratislava: Certifikát dištančného kurzu Environmentálna politika v medzinárodnom kontexte – Environmental Policy in an International Context“.
 • 1994 Open University Milton Keynes / City University Bratislava: Certifikát dištančného kurzu Životné prostredie – Environment.
 • 1986 Slovenská vysoká škola technická, Elektrotechnická fakulta, Katedra počítačov, Bratislava, odbor Technická kybernetika, dizertačná práca: Mikroparalelizmus a kompakcia mikroprogramov.
 • 1977 - Slovenská vysoká škola technická, Elektrotechnická fakulta, Katedra počítačov, Bratislava, odbor Elektronické počítače, Diplomová práca: Program pre zostavenie maximálnych tried zlúčiteľnosti v neúplne určenom automate.

 Education

 • 2002 Comenius University, Faculty of Natural Sciences, Bratislava / Slovak Agricultural University, Faculty of Agronomy, Nitra: Certificate on sucessfully passing a distance study iodiversity Protection and Sustainable Development.
 • 2001 Open University Milton Keynes / City University Bratislava: Diploma in Environmental Policy (for the previous study 1994, 1996 described below):
 • 1996 Open University Milton Keynes / City University Bratislava: Distance Course Certificate Environmental Policy in an International Context (pass with distinction).
 • 1994 Open University Milton Keynes / City University Bratislava: Distance Course Certificate „Environment“ (pass with distinction).
 • 1986 Slovak Technical University, Electrotechnic Faculty, Dept. of Computers, Bratislava, discipline Technical Cybernetics, dissertation thesis: Mikroparallelism and compaction of mikroprogrammmes.
 • 1977 Slovak Technical University, Electrotechnic Faculty, Dept. of Computers, Bratislava, discipline Electronic computers, Master thesis: Programme for composition of maximal compatibility classes in an incompletely determined automaton.

 Oblasti výskumu

 • Ekologická syntéza v prizme nerovnovážnej termodynamiky živých systémov, hodnotenie funkčnej aj štrukturálnej zložky komplexity a integrity ekosystémov a krajiny.
 • Ochrana biodiverzity a ekosystémové služby, bodové (škálové) hodnotenia ekosystém. služieb a ich zmien.
 • Globálne problémy a Zemský ekosystém, princípy fungovania, narušenia a obnovy život udržujúcich systémov.  

 Research intererest

 • System ecology in the perspective of the non-equilibrium thermodynamics of living systems, assessment of functional and strcutural ecological complexity and integrity of ecosystems and landscape.
 • Biodiversity protection and ecosystem services, numerical scale evaluation of ecosystem services.
 • Global problems and Earth system, principles and limits, disturbance and renewal of life-support systems.

 Výskumné projekty

 • 2014 - 2016 VEGA č. 1/0255/14 „Dynamika krajinnej štruktúry, diverzity fytocenóz a indikácia rozptylu slnečnej energie vo vybraných ekosystémoch Národného parku Malá Fatra“ – zástupca vedúceho projektu
 • 2012 - 2013 KEGA 001UMB-4/2012 "Súbor troch vysokoškolských učebníc - Manažment chránených území, Manažment chránených druhov živočíchov, Manažment chránených druhov rastlín"
 • 2010 - 2011 VEGA č. 1/0364/10 „Výskum dynamiky sukcesných procesov dendroflóry, štruktúry ekosystémov, ekofyziologických zmien asimilačného aparátu drevín a ekologickej integrity ekosystémov stacionárnych plôch Národného parku a Biosférickej rezervácie Slovenský kras“ – riešiteľ
 • 2009 - 2011 VEGA 1/0762/09: „Ekologická integrita krajiny a hodnotenie jej zmien v kultúrnej krajine vo vzťahu k ochrane biodiverity a k udržateľnému rozvoju v období globálnej klimatickej zmeny“ – vedúci
 • 2007 - 2010 APVV č. 0591-07 „Spustnuté pôdy a pustnutie krajiny Slovenska“ – riešiteľ
 • 2007 - 2009 VEGA č. 1/0451/07 Primárne relikty povrchovej ťažby vo vzťahu ku kultúrnej krajine Zvolenskej kotliny
 • 2005 - 2007 LIFE04 ENV/SK 000797 „Trvalo udržateľný rozvoj miest a znižovanie dopadov klimatických zmien na kvalitu života v mestách a mestské prostredie“ – riešiteľ  
 • 2004 - 2006 VEGA č. 1/1328/04 „Trvalo udržateľné využívanie lesa vo vzťahu k ekologickej stabilite krajiny Biosférickej rezervácie – Chránenej krajinnej oblasti Poľana“ – riešiteľ
 • 2002 - 2003 KEGA č, KEGA č. 3/0113/02 „Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo“ – iba spoluautor učebnice

 Research projects

 • 2014 - 2016 VEGA č. 1/0255/14 „Dynamics of landscape structure, diversity of phytocenoses and indication of the solar energy dissipation in selected ecosystems of the Malá Fatra National Park“secondary investigator
 • 2014 - 2016 VEGA č. 1/0255/14 „Dynamics of landscape structure, diversity of phytocenoses and indication of the solar energy dissipation in selected ecosystems of the Malá Fatra National Park“secondary investigator
 • 2012 - 2013 KEGA 001UMB-4/2012 "Three university textbooks - management of protected areas and protected species of animals and plants" – investigator
 • 2010 - 2011 VEGA č. 1/0364/10 „Research opf the dendroflora dynamics, ecosystem structure, ecophysiological changes of assimilation apparatus of woody plants and ecological integrity of the ecosystems of the stationary plots in the National Park and Biopshere Reserve Slovenský kras“ – investigator
 • 2009 - 2011 VEGA 1/0762/09: „Ecological integrity of landscape and assessment of its changes in relation to biodiversity protection, and sustainable development in the time of global climate change“ – principal investigator
 • 2007 - 2010 APVV č. 0591-07 „Waste Lands and Abandoning of Landscape in Slovakia“ – investigator
 • 2007 - 2009 VEGA č. 1/0451/07 „Primary quarrying relicts in relation to the cultural landscape of Zvolen Basin
 • 2005 - 2007 LIFE04 ENV/SK 000797 „Sustainable Development of Cities and Mitigation of Impacts of Climate Change on Quality of Life and on Environment in Urban Areas“ – riešiteľ
 • 2004 - 2006 VEGA č. 1/1328/04 „Trvalo udržateľné využívanie lesa vo vzťahu k ekologickej stabilite krajiny Biosférickej rezervácie – Chránenej krajinnej oblasti Poľana“ – investigator
 • 2002 - 2003 KEGA č, KEGA č. 3/0113/02 „Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo“ – just external co-author

 Výber z publikačnej činnosti / Notable publications from

 

 • Midriak R., Zaušková Ľ., Sabo P., Gallay I., Gallayová Z., Lepeška T., Hladká D., Lipták, J., Šály R., Krajčovič V., Eliáš P., Šebeň V., Šmelko Š., Turisová I., Uhliarová E., Švidroň I. & Cochová S., 2011: Spustnuté pôdy a pustnutie krajiny Slovenska. Univ. Mateja Bela, Inštitút výskumu krajiny a regiónov FPV UMB, Banská Bystrica, 401 s. ISBN 978-80-557-0110-3. AAB
 • Sabo P. & Škodová M., 2016: Indikácia ekologickej komplexity a integrity vybraných nelesných ekosystémov Krivánskej Fatry a ich využitie. In: Vološčuk, I., Sabo, P., Škodová, M., Švajda, J. & Lepeška, T., 2016: Dynamika krajinnej štruktúry a diverzita ekosystémov Krivánskej Fatry. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, Banská Bystrica, ISBN 978-80-557-1196-6, pp. 117-137. ABD
 • Škodová M. & Sabo P., 2016: Charakteristika krajinných štruktúr Krivánskej Fatry. In: Vološčuk, I., Sabo, P., Škodová, M., Švajda, J. & Lepeška, T., 2016: Dynamika krajinnej štruktúry a diverzita ekosystémov Krivánskej Fatry. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, Banská Bystrica, ISBN 978-80-557-1196-6, pp. 11-32. ABD
 • Sabo P., Urban P., Turisová I., Považan R. & Herian K., 2011: Ohrozenie a ochrana biodiverzity. Vybrané kapitoly z globálnych environmentálnych problémov. Inštitút výskumu krajiny a regiónov, Centrum vedy a výskumu, Fakulta prírodných vied, iverzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 320 s. ISBN 978-80-557-0077-9 (knižná verzia), ISBN 978-80-557-0077-9 (elektronická verzia na CD). ACB
 • Švajda J. & Sabo P., 2013: Manažment chránených území. Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, ISBN 978-80-557-0618-4, 128 pp. ACB
 • Petrášová A., Uhliarová E., Sabo P. & Považan R., 2013: Manažment chránených druhov rastlín. Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, ISBN 978-80-557-0628-3, 109 pp. ACB
 • Lacko-Bartošová M., Cagáň Ľ., Čuboň J., Kováč K., Kováčik P., Macák M., Moudrý J. & Sabo, P., 2005: Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo. Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, ISBN 80-8069-556-3, 575 pp. ACB
 • Vološčuk I., Škodová M., Sabo P. & Švajda J., 2015.The influence of dispersed settlements on recreational potential and ecological stability of forest ecosystems in Malá Fatra National Park (Western Carpathians). Journal of landscape management. vol. 6, no. 1 (2015), p. 24-33. ADE
 • Sabo P. & Sabová Ľ., 2013: Niektoré z úskalí evolučnej ontológie. Envigogika, vol. 8., No3 (2013), [online], vyhľadané 7.11.2013, http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/390. ADE
 • Sabo P. & Cochová S., 2012: Risk of global collapse and new approach to sustainability concepts. Transactions of Kremenchuk Mykhailo OstrohradskyiNational University: 5 / 2012. p. 135 – 142. ADE
 • Vološčuk I., Švajda I., Sabo P. & Škodová M., 2017: Niektoré aspekty ekosystémových služieb Krivánskej Malej Fatre. Ekologické štúdie 8 (No.1): 4- 13. ADF
 • Škodová M., Sabo P., Švajda J., Vološčuk I., 2016: Ekosystémové služby v Národnom parku Malá Fatra. Geografické informácie 20 (No. 2): 311 – 325. ADF
 • Sabo P., 2014: Od planetárnych hraníc a ekologickej komplexity k revízii koncepcie udržateľného rozvoja. Geografická Revue. Geografické a ekologické štúdie. Vol. 10, Supplement, ISSN 1336-7072, p. 182 – 203. ADF
 • Sabo P., 2013: Dimenzie ekologickej komplexity a hodnotenie jej funkčnej zložky. Geografická Revue. Geografické a ekologické štúdie. Vol. 9, Supplement, p. 143 – 159. ADF
 • Uhliarová E., Sabo P., Turisová I., Hladká D. & Martincová E., 2012: Distribution of alien species in habitats of the Piešťany spa town surroundings. Thaiszia : Journal of Botany, 22/2: 255–269. ADF
 • Sabo P. &  Cochová S., 2012: Posun paradigmy: od udržateľného rozvoja k udržateľnému ústupu. Ekologické štúdie: 3, No.1, Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV, Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre, Ústav krajinnej ekológie SAV. p. 102-113. ADF
 • Turisová I., Sabo P., Štrba T., Koróny S., Andráš P. & Širka P., 2016. Analyses of floristic composition of the abandoned Cu-dump field Piesky (Staré Hory Mountains, Slovakia). Web of Ecology, 6 (1), 2016: 97-111. ADM
 • Vološčuk I., Škodová M. & Sabo P., 2016: The succession dynamics in a karst landscape after wind disturbances of Picea abies L. Thaiszia  –  Journal of  Botany  22  (2):  pp. 77-90. ADN
 • Sabo P., Hladká D. & Uhliarová E., 2009: Využitie koncepcie ekologickej integrity pri výskume Podlavických výmoľov. In: Zaušková Ľ. (ed.): Pustnutie krajiny – ochrana pôdy – krajinná ekológia. Zborník referátov z vedeckého seminára pri príležitosti 70. výročia narodenia prof. Ing. Rudolfa Midriaka, DrSc., konaného 9. septembra v Banskej Bystrici, pp. 261 – 277. AED
 • Sabo, P., Vojtičková, P., Páleník, T., 2008. Impakty turizmu v Yellowstonskom NP a v TANAP a ich vnímanie návštevníkmi. In. Midriak, R., Zaušková, Ľ. (eds.), 2008:  Biosférické rezervácie na Slovensku VII, Zborník referátov zo 7. národnej konferencie o biosférických rezerváciách SR, konanej 20-21.11.2007 v Rožňave, p. 245-260. AED

 • Sabo, P., 2007: Základy teórie ekologickej integrity krajiny a výpočty jej parciálnych indexov (a celku), In: Daniš,D., Jančura, P. (eds.), 2007: Vybrané problémy krajiny, Zborník Katedry tvorby a plánovania krajiny, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita Zvolen, ISBN 978-80-89183-30-2, pp. 70-82. AED

 • Sláviková, D., Sabo, P., 2007: Impact of the land use in protected Landscape Area – Biosphere Reserve Poľana on biodiversity, In. Kozová, M., Hrnčiarová, T. (eds.), 2007: Landscape Ecology in Slovakia. Development, Current State and Perspectives. Chosen Chapters, June 2007, pp. 424-427. AED

 • Sabo P., 2014: Koncepcia sociálno-ekologického systému a jej implikácie pre manažment chránen. území a biosférických rezervácií. In: Midriak, R. & Zaušková, Ľ: Biosférické rezervácie na Slovensku X. Zborník referátov z 10. nár. konferencie o biosférických rezerváciách Slovenska „Biodiverzita a využívanie krajinných ekosystémov v biosférických rezerváciách UNESCO,“ Stará Lesná 21.-22. októbra 2014, p. 45.-54. AFB

 • Vološčuk I., Sabo P., Škodová M. & Švajda J., 2016: Some remarks on ecosystem succession, energy supply, equilibrium and global climate change. In The ecological, socio-economic and historical-cultural aspects af the Maramures border region development : conference proceedings from international conference of 23 international hutsul festival and celebration 45-th anniversary UNESCO man and the biosphere programme, Ukraine, Rakhiv, September 2-4, 2016. Khmelnytskyi, Petryshyn: Karpatskij biosfernij zapovidnik, ISBN №250157, pp. 35-48. AFC

 • Sabo, P. , Cochová, S., Jakubec, B., 2010: Hľadanie novej systémovej interpretácie konceptu udržateľnosti a návrh indikátora šťastnej krajiny. Zborník z konference „Udržitelný rozvoj – stav a perspektivy v roce 2010, 7.-8. září 2010, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodověděcká fakulta, Katedra rozvojových studií, s. 116 – 144. AFC
 • Sabo P., 2016: Rozvoj trvalo neudržateľný roztáča špirálu rizík globálneho kolapsu, nevyhnutná je revízia pôvodnej koncepcie udržateľnosti. In Globálne existenciálne riziká 2016: zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie, 15. november 2016, Bratislava. Strix Žilina, 2016, ISBN 978-80-89753-10-9. pp. 92-98. AFD
 • Sabo P. & Topercer J., 2012: Ekologické procesy po smršti v NPR Tichá dolina (TANAP) vo svetle termodynamickej teórie ekologických systémov. Zborník z IX. nár. konferencie o biosférických rezerváciách Slovenska: „Zmeny krajiny v biosférických rezerváciách“. Stakčín, 11.-12. októbra 2012, Štátna ochrana prírody SR, Správa NP Poloniny, BR Východné Karpaty,   Slovenský výbor Programu UNESCO Človek a biosféra. s.181 – 193. AFD
Miestnosť:
103
Telefón:
048 446 7148