Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

Researcher ID

 

ORCID

 

Kvalifikačný rast: 

 • Mgr., FPV UMB Banská Bystrica, 2008-2013
  • štúdijný odbor: Aplikovaná informatika
 • interný doktorand: FPV UMB, 2014 - 2017
  • študijný odbor: Teória vyučovania matematiky
  • školiteľ: prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.
  • téma dizertačnej práce: Multimedíalne prostredie ako motivačný nástroj v príprave učiteľa matematiky.
  rigorózne konanie: FPV UMB, 2017
  • téma rigoróznej práce: Mobilné aplikácie ako pomôcka pri vyučovaní matematiky
 • odborný asistent Katedra informatiky- Aplikovaná informatika 2017-

Vyučované predmety:

 • Programovanie 3
 • Úvod k informatike
 • Diskrétna matematika
 • Webové technológie 1
 • Webové technológie 2
 • Webové technológie 4
 • Didaktika informatiky 1
 • Didaktika informatiky 2
 • Mimoškolská činnosť z informatiky

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela