print

doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

Kontakt

 • Pracovisko:Katedra životného prostredia
 • Funkcia:Vedúca katedry
 • Zaradenie:Docentka

KontaktMiestnosť: 110
Telefón: 048 446 5810

Tajovského 55
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Email: radoslava.kanianska@umb.sk

Stránkové hodiny

Pondelok12:30 - 14:30
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Vzdelanie

1986 – 1991

Vysoká škola poľnohospodárska Nitra, Agronomická fakulta – odbor Fytotechnický (Ing.)

Október 1992 – September 1993

UNESCO – Institute for Water Education Delft, Holandsko, Varšavská polytechnická univerzita, Poľsko (Postgraduate Diploma in Advanced Environmental Sanitation)

1996 – 1998

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, odbor Všeobecná rastlinná výroba (CSc.)

2017

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (docent v študijnom odbore Environmentálny manažment)

 

Profesijné zaradenie

Od 2018

Vysokoškolský učiteľ – docent, Katedra životného prostredia, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Od 2011

Vysokoškolský učiteľ – odborný asistent, Katedra životného prostredia, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

2001 – 2011

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Centrum environmentalistiky a informatiky, Odbor hodnotenia životného prostredia: špecialista pre pôdu a poľnohospodárstvo (2003 – 2011), vedúca Odboru hodnotenia životného prostredia (2005 – 2007)

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Centrum environmentálnej výchovy a propagácie: vedúca Odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (2001 – 2003)

1991 – 2001

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava – regionálna pobočka Banská Bystrica: výskumný pracovník

1985 – 1986

Výskumný ústav lúk a pasienkov Banská Bystrica: technický pracovník

 

Zahraničné pobyty

Máj 2018

Jagielonian University in Krakow, Faculty of Geography and Geology, Department of Pedology and Soil Geography, Poland

September 2016

China Agricultural University, College of Information and Electrical Engineering

September 2013

University of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Department of Environmental Science

November 1999

Bayreuth University, Germany, Faculty of Biology, Chemistry and Earth Sciences

 

Predmetová profilácia

 • Pedológia a ochrana pôdy
 • Ekosystémové služby
 • Základy prírodovedného terénneho výskumu
 • Legislatívne aspekty životného prostredia
 • Ekonomické aspekty životného prostredia
 • Tvorba projektov
 • Zelená ekonomika, Zelený rast / Green growth

 

Oblasť tém záverečných prác

 • Pôda ako zložka životného prostredia, jej vlastnosti, funkcie, služby, environmentálne problémy a postavenie v ekosystémoch
 • Ekosystémové služby
 • Vplyv ekonomických sektorov na životné prostredie, hodnotenie ich environmentálnej efektivity
 • Analýza materiálových tokov a environmentálne účtovníctvo
 • Obnoviteľné zdroje energie a ich vplyv na životné prostredie, využívanie biomasy
 • Indikátory životného prostredia
 • Environmentálna legislatíva a politika

 

Vedecko-výskumná činnosť

Pôda v interakciách s ostatnými zložkami životného prostredia, využívanie pôdy, ekosystémové služby, materiálové toky a ich účtovníctvo, biomasa ako obnoviteľný zdroj energie, poľnohospodárstvo a ekonomické sektory a ich vplyv na životné prostredie, indikátory životného prostredia, environmentálna politika a legislatíva.

 

Členstvo v organizáciách, pracovných skupinách, redakčných radách
Slovenské organizácie, pracovné skupiny, redakčné rady:

 • Člen Societas pedologica slovaca – Pedologická sekcia pri Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke a veterinárske vedy pri SAV
 • Člen Osobitnej komisie ministra životného prostredia SR pre konanie vo veciach rozkladov v zmysle zákona č. 205/2004 Z.z. (2005 – 2006)

Medzinárodné organizácie, pracovné skupiny:

 • Executive Board Member of Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change Environment (including Climate Change) (od 2010 do súčasnosti)
 • SK National Reference Centre for Agriculture in EIONET of European Environment Agency (od 2003 do súčasnosti)
 • SK National Reference Centre for Soil in EIONET of European Environment Agency (od 2003 do súčasnosti)
 • Member of the OECD Joint Working Party on Agriculture and the Environment (2008 - 2010)
 • SK National Reference Centre for State of Environment Reporting and for Policy Instruments and Policy Evaluation in EIONET of European Environment Agency (2005 - 2009)
 • National co-ordinator for State of Environment in Europe Report 2010, part C (2007 – 2010)
 • Member of Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators Expert Group (2006)
 • Member of Carpathians Environment Outlook Steering Group (2005 - 2007)

 

Účasť v projektoch
APVV

APVV-SK-CN-2015-0004 Metódy hodnotenia udržateľnosti a optimalizácie poľnohospodárskych produkčných systémov: spojenie teórie energetických a materiálových tokov(2016 - 2017)

APVV-0098-12 Analýza, modelovanie a hodnotenie agroekosystémových služieb (2013 – 2017)

APVV-0174-07 Ananlýza materiálových tokov v manažmente prírodných zdrojov so zameraním na využitie poľnohospodárskej biomasy na energetické účely (2008 – 2010)

KEGA

KEGA-028UMB-4/2015 Zelená ekonomika (2015 - 2017)

OP Výskum a vývoj

ITMS-262101200024 Obnova a budovanie infraštruktúry pre ekologický a environmentálny výskum na UMB (2012 - 2014)

OP Vzdelávanie

ITMS-26110230077 Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na UMB v BB (2013 - 2015)

7FP

Coordination Action in Support of the Implementation of a Joint Programming Initiative (JPI) on Cultural Heritage and Global Change: a new challenge for Europe (2011 – 2014)

UNEP

Carpathians Environment Outlook (2005 – 2007)

EEA

Expansion of the EEA Environmental Glossary (2004)

MŽP SR

Posudzovanie vplyvov navrhovaných priemyselných zón a parkov na životné prostredie (2003)

FSC

Capacity Building in the Environmental Education Network of the SEA (2003 – 2004)

Darwin Initiative

Living Nature – Schools and Communities Monitoring and Protecting Biodiversity in Slovakia (projekt získal v roku 2003 striebornú cenu The Green Apple Awards 2003 v Dolnej snemovni Britského parlamentu v Londýne) (2001 – 2003)

 

Účasť v úlohách
Ministerstvo životného prostredia SR

 • Indikátorové hodnotenie vplyvov vybraných odvetví ekonomických činností na životné prostredie a implementácie environmentálnych aspektov do sektorových politík (sektor energetiky, priemyslu, dopravy, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, cestovného ruchu) (2004 - 2010)
 • Indikátorové správy o stave životného prostredia podľa D-P-S-I-R štruktúry (2004 - 2010)
 • Správa o stave životného prostredia v SR (2004 - 2010)
 • Materiálové toky v SR so zameraním na indikátory vstupov, výstupov, efektivity (2007 – 2010)
 • Vybudovanie siete stredísk environmentálnej výchovy v SR (2001 – 2003)

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

 • Komplexný monitoring vlastností pôd SR (1993 – 2001)
 • Aktualizácia a rebonitácia máp bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (1991 – 1992)

 

Publikačná činnosť

Miestnosť:
110
Telefón:
048 446 5810