Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

Profesionálna kariéra 

 • 2011 – doteraz Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied: vysokoškolský učiteľ, docent od 2018
 • 2001 – 2011 Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Centrum environmentalistiky a informatiky: špecialista pre pôdu a poľnohospodárstvo (2003 – 2011), vedúca Odboru hodnotenia životného prostredia (2005 – 2007); Centrum environmentálnej výchovy a propagácie: vedúca Odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (2001 – 2003)
 • 1991 – 2001 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava: výskumný pracovník
 • 1985 – 1986 Výskumný ústav lúk a pasienkov Banská Bystrica: technický pracovník

Professional career 

 • 2011 – till now: Matej Bel University in Banská Bystrica, Faculty of Natural Sciences: university teacher, associated professor since 2018
 • 2001 – 2011 Slovak Environmental Agency, Centre of environmentalistics and informatics: specialist for soil and agriculture (2003 – 2011), head of the Department of environmental assessment (2005 – 2007); head of the Centre of environmental education and promotion (2001 – 2003)
 • 1991 – 2001 Soil Science and Conservation research Institute: research worker
 • 1985 – 1986 Meadows and Grasslands Research Institute: technical worker

Výučba 

 • Pedológia a ochrana pôdy
 • Ekosystémové služby
 • Základy terénneho prírodovedného výskumu
 • Legislatívne aspekty životného prostredia
 • Ekonomické aspekty životného prostredia
 • Tvorba projektov
 • Zelená ekonomika, Zelený rast

Lectures and seminars 

 • Soil science and soil protection
 • Ecosystem services
 • Terrain research principles
 • Legislative aspects of environment
 • Economic aspects of environment
 • Project proposal and fundraising
 • Green economy, Green growth

Profesionálne aktivity

 • spolugarant študijného programu Sanácia environmentálnych záťaží v študijnom odbore Environmentálny manažment na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici,
 • člen odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný program Ochrana a využívanie krajiny v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy na FEE TU Zvolen
 • v posledných 5 rokoch oponent rukopisov v medzinárodných časopisoch: Sustainability, Ecological Indicators, Agronomy, Agriculture, Land, Applied Sciences, Biomass and Bioenergy
 • oponent projektov grantovej agentúry VEGA a KEGA
 • scientometria: spoluautor 7 vedeckých monografií, 16 CC vedeckých článkov, ďalších 9 vedeckých článkov vo Wos a Scopus,  viac ako 400 citácií z toho vyše 200 vo WoS a Scopus; H-index vo WoS a Scopus = 5

 

 

 Členstvo v spoločnostiach a organizáciách

 • Societas pedologica slovaca – Pedologická sekcia pri Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke a veterinárske vedy pri SAV
 • International Union of Soil Sciences
 • Národné referenčné centrum pre pôdu a poľnohospodárstvo pri Európskej environmentálnej agentúre
 • OECD pracovná skupina pre poľnohospodárstvo a životné prostredie (2008 – 2010)

Professional activities

 • Co-guarantee of PhD study in study programme Environmental burden remediation at Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University in Banská Bystrica
 • Member of the board of PhD study Landscape protection and utilisation in study programme Ecological and Environmental Sciences at Faculty of ecology and environmentalistics, technical University in Zvolen
 • Ad hoc referee for some international journals during the last five years (Sustainability, Ecological Indicators, Agronomy, Agriculture, Land, Applied Sciences, Biomass and Bioenergy )
 • Project evaluator for the Grant Agencies VGA and KEGA
 • Scientometry: co-author of 7 scientific monographies, 16 articles in Current Contents, further 9 in Wos and Scopus, cited more than 400 times of which more than 200 in WoS and Scopus, H-index in Wos and Scopus = 5

 Professional memberships

 • Societas pedologica slovaca – Pedological section under Slovak society for agricultural, forest and veterinary sciences of Slovak Academy of Sciences
 • International Union of Soil Sciences
 • National Reference Centre for Soil and Agriculture under European Environment Agency
 • OECD Joint Working Party on Agriculture and the Environment (2008 - 2010)

Vzdelanie

 • Ing. (1991) – Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, Agronomická fakulta – fytotechnický odbor
 • (1993) – Diplomovaný postgraduálny kurz v Ochrane životného prostredia, UNESCO – Institute for Water Education, Delft, the Netherlands
 • CSc. (1998) – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, vedný odbor Všeobecná rastlinná výroba
 • doc. (2017) – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (docent v študijnom odbore Environmentálny manažment)

Education

 • Diploma Engineer (1991) – Slovak Agriculture University in Nitra, Faculty of Agronomy, Fytotechnic programme
 • (1993) Postgraduate Diploma in Advanced Environmental Sanitation, UNESCO – Institute for Water Education, Delft, the Netherlands
 • CSc. (Ph.D. in General plant production) (1998) – Soil Science and Conservation Research Institute, Bratislava
 • Assoc. prof. in Environmental Management (2017) – Slovak Agriculture University in Nitra, Faculty of European Studies and Regional Development

Oblasti výskumu 

 • pôda v interakciách s ostatnými zložkami životného prostredia, využívanie pôdy, pôdna biota – dážďovky ako bioindikátory
 • ekosystémové služby,
 • materiálové toky a ich účtovníctvo,
 • biomasa ako obnoviteľný zdroj energie,
 • poľnohospodárstvo a ekonomické sektory a ich vplyv na životné prostredie,
 • indikátory životného prostredia,
 • environmentálna politika a legislatíva,
 • zelený rast a zelená ekonomika.

 

Research interests

 • Soil in interactions with other parts of environment, land use, soil biota – earthworms as bio-indicators
 • Ecosystem services
 • Material flows and their accounting
 • Biomass as renewable energy source
 • Agriculture and other economic sectors and their influence on environment
 • Indicators of environment
 • Environmental policy and legislation
 • Green growth and green economy

Zahraničné pobyty

 • Február 2020 Česká zemědelská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů; Česká republika
 • Máj 2018 Jagielonian University in Krakow, Faculty of Geography and Geology, Department of Pedology and Soil Geography; Poland
 • September 2016 China Agricultural University, College of Information and Electrical Engineering; China
 • September 2013 University of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Department of Environmental Science; Finland
 • November 1999 Bayreuth University, Faculty of Biology, Chemistry and Earth Sciences; Germany

 

Foreign study stay

 • February 2020 Czech Agricultural University in Prague,  Faculty of agrobiology, food and natural resources, the Czech republic
 • May 2018 Jagielonian University in Krakow, Faculty of Geography and Geology, Department of Pedology and Soil Geography; Poland
 • September 2016 China Agricultural University, College of Information and Electrical Engineering; China
 • September 2013 University of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Department of Environmental Science; Finland
 • November 1999 Bayreuth University, Faculty of Biology, Chemistry and Earth Sciences; Germany

 

Riešené projekty  

APVV

APVV-SK-CN-2015-0004 Metódy hodnotenia udržateľnosti a optimalizácie poľnohospodárskych produkčných systémov: spojenie teórie energetických a materiálových tokov (2016 - 2017)

APVV-0098-12 Analýza, modelovanie a hodnotenie agroekosystémových služieb (2013 – 2017)

APVV-0174-07 Analýza materiálových tokov v manažmente prírodných zdrojov so zameraním na využitie poľnohospodárskej biomasy na energetické účely (2008 – 2010)

KEGA

KEGA-028UMB-4/2015 Zelená ekonomika (2015 - 2017)

OP Výskum a vývoj

ITMS-262101200024 Obnova a budovanie infraštruktúry pre ekologický a environmentálny výskum na UMB (2012 - 2014)

OP Vzdelávanie

ITMS-26110230077 Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na UMB v BB (2013 - 2015)

7FP

Coordination Action in Support of the Implementation of a Joint Programming Initiative (JPI) on Cultural Heritage and Global Change: a new challenge for Europe (2011 – 2014)

UNEP

Carpathians Environment Outlook (2005 – 2007) (member of Steering group)

EEA

Expansion of the EEA Environmental Glossary (2004)

MŽP SR

Posudzovanie vplyvov navrhovaných priemyselných zón a parkov na životné prostredie (2003)

FSC

Capacity Building in the Environmental Education Network of the SEA (2003 – 2004)

Darwin Initiative

Living Nature – Schools and Communities Monitoring and Protecting Biodiversity in Slovakia (projekt získal v roku 2003 striebornú cenu The Green Apple Awards 2003 v Dolnej snemovni Britského parlamentu v Londýne) (2001 – 2003)

Research projects  

APVV

APVV-SK-CN-2015-0004 Sustainability evaluation and optimization methods for agricultural production system: coupling emergy and material flow theory (2016 - 2017)

APVV-0174-07 Analysis, modelling and evaluation of agro-ecosystem services (2013 – 2017)

APVV-0174-07 Material flow analyse in management of natural sources focusing on energy utilisation of agricultural biomass (2008 – 2010)

KEGA

KEGA-028UMB-4/2015 Green economy (2015 - 2017)

OP Research and Development

ITMS-262101200024 Renewal and building of infrastructure for ecological and environmental research at UMB (2012 - 2014)

OP Education

ITMS-26110230077 development of innovative forms of education at UMB in BB (2013 - 2015)

7FP

Coordination Action in Support of the Implementation of a Joint Programming Initiative (JPI) on Cultural Heritage and Global Change: a new challenge for Europe (2011 – 2014)

UNEP

Carpathians Environment Outlook (2005 – 2007) (member of Steering group)

EEA

Expansion of the EEA Environmental Glossary (2004)

ME SR

Environmental impact assessment of proposed industrial zones and parks (2003)

FSC

Capacity Building in the Environmental Education Network of the SEA (2003 – 2004)

Darwin Initiative

Living Nature – Schools and Communities Monitoring and Protecting Biodiversity in Slovakia (awarded by The Green Apple Awards in 2003 in the House of Commons of the Parliament of the UK in London) (2001 – 2003)

Riešené úlohy pre Ministerstvo životného prostredia SR

 • Indikátorové hodnotenie vplyvov vybraných odvetví ekonomických činností na životné prostredie a implementácie environmentálnych aspektov do sektorových politík (2004 - 2010)
 • Indikátorové správy o stave životného prostredia podľa D-P-S-I-R štruktúry (2004 - 2010)
 • Správa o stave životného prostredia v SR (2004 - 2010)
 • Materiálové toky v SR so zameraním na indikátory vstupov, výstupov, efektivity (2007 – 2010)
 • Vybudovanie siete stredísk environmentálnej výchovy v SR (2001 – 2003)

Tasks for the Ministry of Environment of the SR

 • Indicator assessment of the influences of selected economic activities on environment, and environmental aspects implementation into the sectoral policies (2004 - 2010)
 • Indicator reports on the state of the environment according to the D-P-S-I-R structure (2004 - 2010)
 • Report on the environment in the SR (2004 - 2010)
 • Material flows in the SR with the emphasis on the indicators of input, outputs and efficiency (2007 – 2010)
 • Building a network of environmental education centres in the SR (2001 – 2003)

Riešené úlohy pre Ministerstvo pôdohospodárstva SR

 • Komplexný monitoring vlastností pôd SR (1993 – 2001)
 • Aktualizácia a rebonitácia máp bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (1991 – 1992)

Tasks for the Ministry of Agriculture of the SR

 • Comprehensive soil monitoring in the SR (1993 – 2001)
 • Update and re-evaluation of maps of soil units k (1991 – 1992)

Publikácie (2014-2019; ADC, ADM, ADN) /Publications (2014-2019; ADC, ADM, ADN)

 

ADC, Phillips, H., Guerra, C., Bartz, M., Briones, M., Brown, G....Kanianska, R....et al. 2019. Global distribution of earthworm diversity. SCIENCE, 366/6464: 480-485.

ADC, Mu, W., Gong, S., Stankovski, S., Zhang, X., Kanianska, R., Feng, J. 2019. WebGIS-based suitability evaluation system for Chinese table grape production. Computers and Electronics in Agriculture, 165: 104945.

ADM, Makovníková, J., Pálka, B., Širáň, M., Kizeková, M., Kanianska, R., 2019.The potential of regulating ecosystem service – filtering potential for inorganic pollutants – supplied by soils of Slovakia.  Hungarian Geographical Bulletin, 68/2:  177-185.

ADM, Makovníková, J., Pálka, B., Širáň, M., Houšková, B., Kanianska, R., Kizeková, M. 2019. An approach to the assessment of regulating agroecosystem services. Polish Journal of Soil Science, LII/1: 95-112.

ADN, Júdová, J., Kanianska, R., Jaďuďová, J., Kizeková, M., Makovníková, J. 2019. The contingency of soil microorganisms and the selected soil biotic and abiotic parameters under different land-uses. Ekológia (Bratislava), 38/2: 101-116.

ADC, Kizeková, M.,Hopkins, A., Kanianska, R., Makovníková, J., Pollák, Š., Pálka, B. 2018. Changes in the area of permanent grasslands and its implications for the provision of bioenergy: Slovakia as a case study. Grass and Forage Science,73/1, 218-232.

ADC, Jarasiunas, G., Corbelle-Rico. E., Kanianska, R. 2018. Effective natural handicap criteria application for productive and sustainable agricultural land-use management in Lithuania. Agricultural and Food Science, 27/3, 206-216, ISSN 1795-1895.

ADC, Andráš, P., Matos, J.M.X., Turisová, I., Batista, M.J., Kanianska, R., Kharbish, S. 2018. The interaction of heavy metals and metalloids in the soil-plant system in the Sao Domingos mining area (Iberian Pyrite Belt, Portugal). Environmental Science and Pollution Research. Heidelberg: Springer Verlag, 25/21: 20615-20630.

ADM, Varga, J.,Kanianska, R., Spišiak, J. 2018. Impact of land use and geological conditions on selected physical soil properties in relation to the earthworm abundance and biomass along an altitudinal gradient in Slovakia. Soil Science Annual, 69/3: 160-168.

ADC, Kizeková, M., Feoli, E., Parente, G., Kanianska, R. 2017. Analysis of the effects of mineral fertilization on species diversity and yield of permanent grasslands: revisited data to mediate economic and environmental needs. Community Ecology, 18(3), 295-304.

ADM, Makovníková, J., Kanianska, R. Kizeková, M., 2017. The ecosystem services supplied by soil in relation to land use. Hungarian Geographical Bulletin, 66/1: 37-42.

ADC, Tian, D., Zhao, F., Mu, W., Kanianska, R., Feng, J. 2016. Environmental efficiency of Chinese open-filed grape production: An evaluation using data envelopment analysis and spatial autocorrelation.  Sustainability, 8: 1-13.

ADC, Kanianska, R., Jaďuďová, J., Makovníková, J., Kizeková, M. 2016. Assessment of relationships between earthworms and soil abiotic and biotic factors as a tool in sustainable agricultural Sustainability, 8, 906.

ADC, Makovníková, J., Kobza, J., Pálka, B., Mališ, J., Kanianska, R., Kizeková, M., 2016. An approach to mapping the potential of cultural agorecosystem services. Soil & Water Research, 11/1: 44-52.

ADC, Kanianska, R., Kizeková, M., Makovníková, J. 2015. Quantification of present and past biomass productivity as a support to effective biomass management. Journal of Environmental Planning and Management, 1-18.

ADC, Feng, J., Wang, J., Zhang, X., Zhao, F., Kanianska, R., Tian, D. 2015. Design and Implementation of Emergy-Based Sustainability Decision Assessment System for protected Grape Cultivation. Sustainability, 7/10: 14002-14025.

ADC, Kanianska, R., Kizeková, M., Nováček, M., Zeman, M. 2014. Land-use and land-cover changes in rural areas during different political systems: A case study of Slovakia from 1782 to 2006. Land Use Policy, 36: 554-566.

ADM, Kanianska, R., Makovníková, J., Kizeková, M. 2014. Impact of acidification on soil organic carbon and plant biomass production during the short-term pot experiment. International Journal of Environmental Quality, 15(2014): 15-24.

ADM, Makovníková, J., Kanianska, R., Kizeková, M. 2014. Impact of acidification on pollutants fate and soil filtration function. International Journal of Environmental Quality, 16(2014): 6-204.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela