print

Bakalárske štúdium (2015)

Odporúčaná dĺžka štúdia uvedených študijných programov je 3 roky.

Odporúčaný študijný plán (formát PDF)

informačné listy Informačné listy o predmetoch (formát PDF)

 

Blok výberových predmetov Prírodovedný základ  všetky katedry fakulty
študijný plán informačné listy 

Poznámka: Od akademického roka 2015/2016 fakulta ponúka len jeden blok výberových predmetov pre všetky študijné programy daného stupňa štúdia. Od AR 2018/2019 nastala zmena. Výberové predmety sú kvôli prehľadnosti rozdelené na predmety určené pre všetky študijné programy a predmety, ktoré sú prioritne určené na podporu konkrétnych študijných programov (napr. rozšírené semináre, predmety určené na užšiu profiláciu študenta konkrétneho študijného programu). Výberové predmety sa vždy pred začiatkom nového akademického roka aktualizujú. 

 

Študijný odbor: 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko  
Spoločný základ    
 informačné listy 

Učiteľstvo biológie 

(v kombinácii)

doc. RNDr. Roman Alberty, CSc. Katedra biológie a ekológie
 informačné listy 

Učiteľstvo fyziky 

(v kombinácii)

prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD. Katedra fyziky
študijný plán informačné listy 

Učiteľstvo geografie 

(v kombinácii)

doc. RNDr. Pavel Michal, CSc. Katedra geografie a geológie
študijný plán informačné listy 

Učiteľstvo chémie 

(v kombinácii)

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. Katedra chémie
študijný plán informačné listy 

Učiteľstvo informatiky 

(v kombinácii)

doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD. Katedra informatiky
študijný plán informačné listy 

Učiteľstvo matematiky 

(v kombinácii)

prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc. Katedra matematiky
študijný plán informačné listy 

 

Študijný odbor: 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko  

Učiteľstvo techniky

(v kombinácii)

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. Katedra techniky a technológií
študijný plán informačné listy 
Učiteľstvo praktickej prípravy doc. Ing. Daniel Novák, CSc. Katedra techniky a technológií
študijný plán informačné listy 

 

Študijný odbor: 4.1.14 Chémia

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko  
Forenzná a kriminalistická chémia  prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.     Katedra chémie
študijný plán informačné listy 

 

Študijný odbor: 4.1.23 Geológia

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko  
Aplikovaná geológia doc. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. Katedra geografie a geológie
študijný plán informačné listy 

 

Študijný odbor: 4.1.35 Geografia

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko  
Geografia doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. Katedra geografie a geológie
študijný plán informačné listy 

 

Študijný odbor: 4.3.3 Environmentálny manažment

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko  
Environmentalistika prof. RNDr. Peter Andráš, CSc. Katedra životného prostredia
študijný plán informačné listy 
Bezpečnosť životného prostredia doc. Ing. Marek Drímal, PhD. Katedra životného prostredia
študijný plán informačné listy

 

Študijný odbor: 4.3.5 Synekológia

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko  
Ekológia a ochrana ekosystémov prof. RNDr. Peter Bitušík, PhD. Katedra biológie a ekológie
študijný plán informačné listy 

 

Študijný odbor: 9.1.1 Matematika

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko  
Matematika doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD. Katedra matematiky
študijný plán informačné listy 

 

Študijný odbor: 9.2.9 Aplikovaná informatika

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko  
Aplikovaná informatika doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD. Katedra informatiky
študijný plán informačné listy 
=