print

Magisterské štúdium (2015)

Odporúčaná dĺžka štúdia uvedených študijných programov je 2 roky. študijný plán Odporúčaný študijný plán (formát PDF)

 Poznámka: Infromačné listy všetkých predmetov je možné nájsť priamo v AISe.

Blok výberových predmetov Prírodovedný základ  všetky katedry fakulty
študijný plán 

Poznámka: Od akademického roka 2015/2016 fakulta ponúka len jeden blok výberových predmetov pre všetky študijné programy daného stupňa štúdia. Od AR 2018/2019 nastala zmena. Výberové predmety sú kvôli prehľadnosti rozdelené na predmety určené pre všetky študijné programy a predmety, ktoré sú prioritne určené na podporu konkrétnych študijných programov (napr. rozšírené semináre, predmety určené na užšiu profiláciu študenta konkrétneho študijného programu). Výberové predmety sa vždy pred začiatkom nového akademického roka aktualizujú. 

------------------------------------------------------------

Predmety ponúkané v cudzom jazyku
Vo niektorých študijných programoch je výučba predmetov, v prípade záujmu zo strany študentov, ponúkaná aj v cudzom jazyku. Kompletnú ponuku môžete nájsť  » tu «.

------------------------------------------------------------

Študijný odbor: 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko  
Spoločný základ    
študijný plán 

Učiteľstvo biológie 

(v kombinácii)

doc. RNDr. Roman Alberty, CSc. Katedra biológie a ekológie
študijný plán 

Učiteľstvo fyziky 

(v kombinácii)

prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD. Katedra fyziky
študijný plán 

Učiteľstvo geografie 

(v kombinácii)

doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD. Katedra geografie a geológie
študijný plán 

Učiteľstvo chémie 

(v kombinácii)

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. Katedra chémie
študijný plán 

Učiteľstvo informatiky 

(v kombinácii)

doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD. Katedra informatiky
študijný plán 

Učiteľstvo matematiky 

(v kombinácii)

prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc. Katedra matematiky
študijný plán 

 

Študijný odbor: 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko  

Učiteľstvo techniky 

(v kombinácii)

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. Katedra techniky a technológií
študijný plán

Učiteľstvo techniky

(jednodoborové) 

doc. Ing. Alena Očkajová, PhD. Katedra techniky a technológií
študijný plán 

 

Študijný odbor: 4.1.14 Chémia (hlavný študijný odbor) a 3.4.1 Právo (vedľajší študijný odbor)

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko  
Aplikovaná chémia a forenzná prax prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.     Katedra chémia
študijný plán 

 

Študijný odbor: 4.1.23 Geológia

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko  
Aplikovaná geológia doc. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. Katedra geografie a geológie
študijný plán 

 

Študijný odbor: 4.1.35 Geografia

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko  
Geografia a rozvoj regiónov
prof. Ing. Jozef Kobza,CSc. Katedra geografie a geológie
študijný plán 

 

Študijný odbor: 4.3.3 Environmentálny manažment

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko  
Environmentálne manažérstvo prof. RNDr. Peter Andráš, CSc. Katedra životného prostredia študijný plán 

  

Študijný odbor: 4.3.5 Synekológia

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko  
Ekológia a ochrana ekosystémov prof. RNDr. Peter Bitušík, PhD. Katedra biológie a ekológie
študijný plán 

 

Študijný odbor: 9.1.1 Matematika

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko  
Matematika v analýz dát a vo financiách prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc. Katedra matematiky
študijný plán 

 

Študijný odbor: 9.2.9 Aplikovaná informatika

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko  
Aplikovaná informatika prof. Ing., Dr. Miroslav Svítek, Dr. h.c.,  Katedra informatiky
študijný plán 
=