print

Obdobie na ukončenie študijných povinností v LS AR 2019/202

Ak rektor neodvolá prerušenie prezenčnej formy výučby, a ústredný krízový štáb SR neodvolá zákaz hromadného stretávania sa, obdobie na ukončenie študijných povinností sa bude realizovať dištančnými metódami, vrátane napr. online skúšania v termínoch uvedených v aktuálnom harmonograme. Termíny hodnotení sa vypisujú v AIS2 v súlade s platným Študijným poriadkom FPV UMB a podľa termínov uvedených v aktuálnom harmonograme štúdia.


Zhrnutie schválených zmien, ktoré sú zapracované aj do aktuálneho :: harmonogramu štúdia ::

 • Predĺženie výučbovej časti letného semestra predlžuje do 15. mája 2020.
 • Posun obdobia na ukončenie študijných povinností (skúškové obdobie) o dva týždne, tj. od 18. 5. 2020  do 3. 7. 2020. Tento posun termínov pre obdobie na ukončenie študijných povinností platí aj pre študentov končiacich bakalársky a magisterský stupeň štúdia, ak odovzdávajú záverečnú prácu v druhom termíne (do 3. 7. 2020). 

V prípade končiacich bakalárov dôjde takisto k posunom termínov a to nasledovne:

 • výučbová časť semestra sa predlžuje do 24.  4. 2020,
 • obdobie na ukončenie študijných povinností sa posúva od 27. 4. 2020 do 12. 6. 2020,
 • prvý termín na odovzdanie záverečnej práce - 12. 6. 2020
  riadny termín štátnej skúšky - 22. – 30. 6. 2020
 • druhý termín na odovzdanie záverečnej práce - 3. 7. 2020
  opravný termín na odovzdanie záverečnej práce - 10. 8. 2020
  termín štátnej skúšky pre druhý a opravný termín odovzdania ZP - 24. – 28. 8. 2020

V prípade končiacich magistrov nastala zmena v týchto termínoch:

 • výučbová časť semestra ako aj obdobie na ukončenie študijných povinností ostáva v pôvodnom nastavení,
 • obdobie na ukončenie študijných povinností pre študentov, ktorí odovzdávajú ZP v druhom termíne sa posúva od 18. 5. 2020  do 3. 7. 2020.
 • riadny termín na odovzdanie záverečnej práce - 22. 5. 2020
  riadny termín štátnej skúšky - 8. – 19. 6. 2020
 • druhý termin na odovzdanie záverečnej práce - 3. 7. 2020
  opravný termín
   na odovzdanie záverečnej práce - 10. 8. 2020
  termín štátnej skúšky pre druhý a opravný termín odovzdania ZP - 24. – 28. 8. 2020

Upozornenie: Uvedené termíny nemusia byť definitívne, všetko závisí od šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 a ďalších opatrení prijatých na úrovní štátu, prípadne na úrovni UMB.

=