print

Príhovor dekanky FPV

Milé študentky, milí študenti!

Ocitli sme sa v čase, ktorý priniesol situácie pre mnohých z nás nepredstaviteľné. Žijeme dobu, ktorá je pre nás nová, meníme svoj spôsob života. Je nevyhnutné prispôsobiť sa nastoleným opatreniam, byť zodpovední a správať sa navzájom ohľaduplne. Svojím ľahkovážnym, alebo a ignorujúcim správaním môžeme ohroziť seba samého a nás všetkých.

Tak ako stíchol rušný život v uliciach, stíchol aj štandardný chod v školách a iných inštitúciách. Je to správne, pretože dnes je pre nás prioritou v čo najväčšej miere eliminovať riziko šírenia koronavírusu SARS-CoV-2. Vzniknutá mimoriadna situácia si vyžaduje aj mimoriadne opatrenia. Ako dekanka fakulty ich po prerokovaní v grémiu dekanky vydávam. Ich znenie je závislé od aktuálneho vývoja ako aj od predikcie vývoja situácie v našej krajine a okolitom svete. Preto je potrebné, aby ste neustále sledovali WEBOVÚ STRÁNKU FAKULTY, kde nájdete aktuálne informácie, predovšetkým zmeny harmonogramu štúdia na akademický rok 2019/2020. Nikto z nás si netrúfne povedať čo bude zajtra, o týždeň či o mesiac. Zmeny, operatívne vykonávané v harmonograme, zohľadňujú predovšetkým zvládnutie letného semestra, a umožnenie vám, študentkám a študentom, plnenie všetkých povinností aj napriek vzniknutej situácii. Prosím Vás, milé študentky a milí študenti, aby ste zmeny v harmonograme vnímali aj v kontexte zamerania našej fakulty a špecifík výučbových predmetov, vyžadujúcich výlučne prezenčnú formu výučby. Som informovaná, že naši pedagógovia vynakladajú veľké úsilie na realizáciu dištančných metód výučby a komunikáciu so študentami, za čo im patrí veľká vďaka. Taktiež všetky referáty a oddelenia sú plne k dispozícii, preferujúc mailovú komunikáciu. Zabezpečujú chod fakulty, častokrát aj fyzickou prítomnosťou. Milé študentky, milí študenti, v prípade otázok alebo problémov sme Vám k dispozícii. Adresujte ich oddeleniam a referátom fakulty (pracovníkom dekanátu), katedrám a tiež a vedeniu fakulty. Sledujte prosím a dodržiavajte všetky opatrenia a nariadenia dekanky, vedúcich katedier a pedagógov.

Je plne v záujme vedenia fakulty vytvárať čo najlepšie podmienky a pozitívnu atmosféru pre študentov a zamestnancov. Prajeme si, aby sme situáciu zvládli v plnom zdraví a s veľkou dávkou pokoja, vzájomnej pomoci a spolupatričnosti. To ticho, ktoré nám vzniknutá situácia priniesla, nám pomôže mnoho si uvedomiť. Aj to, čo sme považovali za jednoduché a samozrejmé.

Milé študentky, milí študenti, milé kolegyne, milí kolegovia, ďakujem všetkým za spoluprácu a vzájomné porozumenie.

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
dekanka FPV UMB

27/03/2020

=