print

Štátne skúšky a záverečné práce

Záverečné práce

 • Ak z objektívnych príčin spôsobených súčasnou mimoriadnou situáciou nemohol študent vypracovať tému záverečnej práce podľa pôvodného zadania, vedúci práce (po odsúhlasení garantom študijného programu) môže zaslať žiadosť na modifikáciu názvu ako aj zadania témy záverečnej práce mailom na prodekanku pre pedagogickú činnosť.
 • Záverečné práce sa budú odovzdávať LEN v ELEKTRONICKEJ PODOBE do systému AIS.
 • K záverečným prácam sa odovzdáva Licenčná zmluva, ktorá musí byť v papierovej podobe podpísaná študentom aj vedúcim katedry. Licenčné zmluvy budú pripravené na podpis pre študenta pri štátnej skúške (študent nemusí doniesť vytlačenú licenčnú zmluvu). 
 • K záverečným prácam nie je potrebné dokladať e-verziu práce na CD nosič.


Štátne skúšky

 • Štátna skúška bude realizovaná prezenčne v termínoch určených v upravenom Harmonograme štúdia pre AR 2019/2020 za dodržania hygienických podmienok stanoveným hlavným hygienikom SR. Umernenie k organizácií a realizácii štátnych skúšok nájdete nižšie v prílohách.
 • Podrobný časový harmonogram štátnych skúšok v jednotlivých študijných programoch bude zverejnený 2. 6. 2020.
 • Pri absolvovaní štátnej skúšky je nevyhnutné riadiť sa pokynmi uvedenými v prílohe (nižšie), aby sme zabezpečili plynulý a ničím nerušený priebeh štátnych skúšok. Pred vstupom do budovy budú pracovníčky žiadať vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie, ktoré rovnako nájdete v prílohe.
 • V prípade záujmu o ubytovanie na internátoch univerzity je potrebné kontaktovať Správu účelových zariadení.
 1. AR_2019-2020_Organizacia_statnych_skusok.pdfOrganizácia štátnych skúšok (436 KB)

  Obsahuje bližšie informácie a vysvetlenia k prihlasovaniu sa na štátne skúšky v termínoch určených upraveným harmonogramom štúdia pre AR 2019/2020.

 2. Usmernenie_SS_AR_2019_2020_FPV_UMB_final.pdfUsmernenie k realizácii štátnych skúšok (428 KB)

  Informácie k organizácii a realizácii štátnych skúšok.

 3. _ŠS_pokyny_pre_studentov.pdfPOKYNY PRE ŠTUDENTOV pre absolvovanie štátnej záverečnej skúšky (734 KB)
 4. _Cestne_vyhlasenie.pdfČestné vyhlásenie (88 KB)

  Čestné vyhlásenie je potrebné priniesť vyplnené a podpísané na štátnu skúšku. Poverené pracovníčky ho budú žiadať pri vstupe do budovy.

=