print

Zápis do prvého roku štúdia

Zápis do 1. roku štúdia sa bude realizovať v termínoch uvedených v harmonograme štúdia na FPV UMB pre AR 2020/2021, avšak zápis pre študentov v dennej forme štúdia bude rozdelený do rôznych časov s cieľom nekumulovať na fakulte veľké množstvo študentov. Zápis sa bude realizovať osobitne pre jednotlivé ŠP podľa nižšie uvedeného rozpisu.

Poznámka: Zápis na štúdium v doktorandskom stupni štúdia sa bude realizovať v súlade s harmonogramom štúdia na FPV UMB pre AR 2020/2021, tj. 2.9.2020 od 9:00 h. u dr. Dobríkovej na Oddelení pre pedagogickú činnosť.

ROZPIS ZÁPISOV DO 1. ROKU ŠTÚDIA v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia

EXTERNÁ FORMA

4. 9. 2020 o 9:00 pri vstupe do budovy pre všetky študijné programy v obidvoch stupňoch štúdia.

DENNÁ FORMA

3. 9. 2020 o 9:00 pred AULOU (bočný vchod na pravej strane) pre všetky NEUČITEĽSKÉ študijné programy:

 • aplikovaná informatika (Bc. / Mgr.)
 • bezpečnosť životného prostredia (Bc.)
 • environmentálne manažérstvo (Mgr.)
 • ekológia a ochrana ekosystémov (Bc. / Mgr.)
 • geopotenciál regiónov (Bc.)
 • geografia a rozvoj regiónov (Mgr.)
 • matematika (Bc.)
 • matematika v analýze dát a vo financiách (Mgr.)
 • forenzná a kriminalistická chémia (Bc.)
 • aplikovaná chémia a forenzná prax (Mgr.)

3. 9. 2020 o 12:30 pred AULOU (bočný vchod na pravej strane) pre všetky UČITEĽSKÉ študijné programy (všetky kombinácie) v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia, vrátene študijných programov učiteľstvo praktickej prípravy, učiteľstvo techniky (jednoodborové) v magisterskom stupni.

V prípade, ak sa nebudete môcť zápisu z rôznych dôvodov zúčastniť, bude zápis realizovaný priebežne na Oddelení pre pedagogickú činnosť. V prípade otázok, pokojne kontaktujte pracovníčky oddelenia.

 

PODMIENKY, KTORÉ MUSIA BYŤ SPLNENÉ PRI ÚČASTI NA ZÁPISE NA ŠTÚDIUM

Slovenský študent sa môže prísť zapísať, ak posledných 14 dní pred zápisom:

 • sa u neho neprejavili príznaky vírusového infekčného ochorenia,
 • nebol v kontakte s osobou, u ktorej bolo potvrdené ochorenie COVID-19 alebo je podozrenie na ochorenie,
 • nebol v zahraničí,
 • nemá povinnosť zotrvať v domácej izolácii (karanténe).

Uvedené skutočnosti potvrdí vlastnoručným podpisom dokumentu „Čestné vyhlásenie“, ktoré odovzdá pri zápise na štúdium. Dokument je v prílohe.


Zahraničný študent, ktorý bol ubytovaný v ŠD SÚZ UMB sa môže zapísať podľa rovnakých pravidiel ako slovenský študent.


Zahraničný študent (ktorý nebol ubytovaný v ŠD SÚZ UMB), bez ohľadu na krajinu pôvodu alebo na tranzitnú krajinu, z ktorej prichádza, sa môže zúčastniť zápisu výlučne po predložení kópie negatívneho výsledku testu na COVID-19, ktorý musí byť vykonaný na území SR. Študent predloží kópiu výsledku testu, ktorý predkladá aj pri ubytovávaní na ŠD UMB (nie je potrebné absolvovať ďalší test).

Podrobný postup pri nástupe na ubytovanie do Študentských domovov SÚZ UMB nájdete :: TU ::
Inštrukcie k ubytovaniu zahraničných študentov na UMB nájdete :: TU ::

 

ORGANIZÁCIA ZÁPISU

 • Študent musí mať ochranné rúško, vlastné pero a pri vstupe do priestoru zápisu je povinný si vydezinfikovať ruky.
 • Študent pri zápise odovzdá podpísané čestné vyhlásenie (tlačivo je v prílohe), že za posledné dva týždne nebol v zahraničí, nemal príznaky vírusového infekčného ochorenia a nemá v danom období nariadenú karanténu.
 • S pracovníčkami Oddelenia pre pedagogickú činnosť študent vybaví formálne záležitosti týkajúce sa zápisu a obdrží tlačivá, ktoré je nutné počas zápisu vypísať.
 • Študent sa následne presunie do miestnosti, ktorá je vyhradené pre študentov daného študijného programu podľa priloženého rozpisu (viď príloha), kde sa stretne so svojím študijným poradcom.

Poznámka: V prípade UČITEĽSKÝCH študijných programov, študent najskôr ide na stretnutie so študijným poradcom pre prvý aprobačný predmet, následne až k študijnému poradcovi pre druhý aprobačný predmet. Napríklad, v prípade študenta s kombináciou biológia – chémia, ide študent najskôr na stretnutie so študijným poradcom na biológii a následne sa presunie do miestnosti na stretnutie so študijným poradcom z chémie.

 • Po skončení stretnutia so študijným poradcom sa študent presunie na Oddelenie pre pedagogickú činnosť, kde mu budú potvrdené všetky potrebné dokumenty.
 • Študent neodkladne po vybavení všetkých záležitostí opúšťa budovu.
=