print

Zápis do vyšších rokov štúdia

Milé študentky, milí študenti, 

s cieľom eliminovať počet študentov v budove fakulty, sme pristúpili k dodatočnému elektronickému zápisu pre študentov vyšších rokov štúdia.

V termíne od 1. septembra 2020 do 18. septembra 2020 bude spístupnený DODATOČNÝ ELEKTRONICKÝ ZÁPIS študentov na akademický rok 2020/2021. Tento dodatočný zápis plne nahrádza fyzický zápis na fakulte, z toho dôvodu nie je potrebné, aby ste sa zápisu zúčastnili osobne. Potvrdenia o návšteve školy nebude Oddelenie pre pedagogickú činnosť potvrdzovať, nakoľko príslušné úrady či  zamestnávatelia sú povinní overiť si štúdium študenta na portáli ministerstva školstva. V prípade, ak budete potrebovať iné potvrdenie, kontaktujte pracovníčky Oddelenia pre pedagogickú činnosť.

Zápis vykoná každý študent denného a externého štúdia, ktorý nevykonal ELEKTRONICKÝ ZÁPIS v prvom termíne, t.j. v júni - júli 2020, a chce v akademickom roku 2020/2021 pokračovať v štúdiu na FPV UMB v Banskej Bystrici.

Elektronický zápis nevykonávajú študenti, ktorí nastupujú do 1. roku Bc., Mgr. stupňa štúdia.


Zápis sa uskutočňuje cez AiS2 formou ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU (podrobne v manuáli e-zápisu v prílohe).

V rámci elektronického zápisu študent:

  1. potvrdzuje pokračovanie v štúdiu v akademickom roku 2020/2021;
  2. potvrdzuje správnosť svojich osobných údajov, príp. zaeviduje zmeny v osobných údajoch;
  3. prihlasuje sa na všetky predmety, ak tak neurobil v apríli 2020 – vyberá si povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré chce absolvovať v akademickom roku 2020/2021 vrátane opakovane zapísaných predmetov po ich neúspešnom absolvovaní;
  4. potvrdzuje zaevidovanie všetkých hodnotení za akademický rok 2019/2020.

Nevyhnutné zmeny v predmetoch zápisného listu bude možné vykonať ešte do 4. októbra 2020.

Ak sa študent príhlásil na predmety v apríli 2020 (zrealizoval tzv. predzápis), skontroluje si, či sa povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré si vybral, otvárajú a urobí prípadné opravy vo svojom zápisnom liste. Taktiež si skontroluje, či má zapísané všetky povinné predmety, prípadné prenesené povinnosti zo zimného aj letného semestra a následne zrealizuje elektronický zápis.

Ak sa študent neprihlásil na predmety v apríli 2020 (nezrealizoval tzv. predzápis), vytvorí si zápisný list na akademický rok 2020/2021, zapíše si doň všetky povinné, povinne voliteľné a výberové predmety vrátane prenesených povinností a zrealizuje elektronický zápis.

Oddelenie pre pedagogickú činnosť bude priebežne kontrolovať zrealizovanie dodatočného elektronického zápisu a potvrdzovať zápisné listy na akademický rok 2020/2021. Po ich potvrdení bude študent bude riadne zapísaný na akademický rok 2020/2021. Bez potvrdeného zápisného listu sa nemôže študent ubytovať a nebude možné overiť jeho štúdium v Centrálnom registri študentov.


Študenti, na ktorých sa vzťahuje povinnosť uhradiť školné za nadštandardnú dĺžku štúdia v akademickom roku 2020/2021, sú povinní podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a podľa smernice č. 7/2019 o školnom a poplatkoch na UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2020/2021 (čl. 3 bod 1), vyplniť a doručiť na študijné oddelenie FPV UMB v termíne do 18. 9. 2020 Čestné vyhlásenie (viď príloha) o doterajšom štúdiu.

Študentom externého štúdia, ktorí budú v akademickom roku 2020/2021 pokračovať v štúdiu, vzniká zároveň povinnosť uhradiť školné za štúdium študijného programu v externej forme. Študent je povinný v termíne do 4. 9. 2020 uhradiť predpísané školné za štúdium študijného programu v externej forme štúdia v stanovenej výške. Prosíme študentov externého štúdia, aby uhrádzali školné za externé štúdium na základe predpisu v AiS2 a iba bezhotovostne.

Zápisný list bude potvrdený až po preukázaní úhrady predpísaného školného.

 
=