print

Usmernenie k záverečným prácam

USMERNENIE PRE ŠTUDENTOV
končiacich svoje štúdium v AR 2018/2019 

Povinnosťou každého študenta je zvoliť si tému záverečnej práce najneskôr do konca predposledného akademického roka svojho štúdia a prihlásiť sa na tému záverečnej práce v termíne určenom harmonogramom štúdia pre AR 2018/2019 prostredníctvom AIS2.

V zmysle Metodického usmernenia MŠVVaŠ SR č. 56/2011 a Univerzitnej smernice č. 12/2011 + Dodatok č. 1 k Smernici 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na UMB v BB upozorňujeme všetkých študentov, že musia rešpektovať náležitosti záverečných prác.

Študent odovzdá záverečnú prácu do termínu stanoveného harmonogramom akademického roka príslušnej fakulty. Záverečná práca sa zverejňuje a sprístupňuje verejnosti prostredníctvom Centrálneho registra záverečných prác.

!!! POZOR !!!

Kontrola originality: upozorňujeme končiacich študentov na skutočnosť, že záverečná práca ktorá je v stave finálna v EZP, bude automaticky odoslaná do centrálneho registra záverečných prác (CRZP) na druhý deň po vložení záverečnej práce do AiS2 a jej obsah je už nemenný.  To znamená, že práce je potrebná dať do stavu „FINÁLNA“, len v prípade, ak práca spĺňa všetky náležitosti.

=