print

Pedagogická prax

Pedagogickú prax absolvujú študenti magisterského štúdia v študijných odboroch Učiteľstvo akademických predmetov a Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy ako povinný predmet  spoločného základu podľa odporúčaného študijného plánu.

Pedagogická prax bude prebiehať v termínoch určených v Harmonograme štúdia FPV UMB pre ak. rok 2017/2018.

Pedagogická prax sa realizuje nasledovne:

 1. v 1. semestri Mgr. štúdia ako priebežná náčuvová prax
  Realizáciu praxe zabezpečuje pre študentov koordinátor pg. praxí príslušnej katedry. Študent za absolvovanie pg. praxe získa za každý aprobačný predmet 2 kredity.

 2. v 2. semestri Mgr. štúdia ako priebežná výstupová prax
  Realizáciu praxe zabezpečuje pre študentov koordinátor pg. praxí príslušnej katedry. Študent za absolvovanie pg. praxe získa za každý aprobačný predmet 2 kredity.

 3. v 3. semestri Mgr. štúdia ako priebežná výstupová prax
  Realizáciu praxe zabezpečuje pre študentov koordinátor pg. praxí príslušnej katedry. Študent za absolvovanie pg. praxe získa za každý aprobačný predmet 2 kredity.

 4. vo 4. semestri Mgr. štúdia ako súvislú výstupovú prax
  Študent absolvuje súvislú prax v rozsahu 30 hodín za každý aprobačný predmet, pričom z toho 15 hodín bude prebiehať na základnej a 15 hodín na strednej škole. Výber školy je na rozhodnutí študenta. Študenti, ktorí študujú v programoch, ktoré sa nevyučujú na jednom type školy (ZŠ alebo SŠ) absolvujú celú prax na type školy, kde sa daný predmet vyučuje. Realizáciu praxe si zabezpečuje študent sám. Súhlas s prijatím na prax, návratku a poučenie pre cvičného učiteľa k súvislej pedagogickej praxi nájdete v prílohe stránky. Študent za absolvovanie praxe získa za každý aprobačný predmet 2 kredity.

----------------------------------------------------------------------------------

Doplňujúce informácie týkajúce sa SÚVISLEJ PEDAGOGICKEJ PRAXE

Súhlas s prijatím študenta na prax od cvičného učiteľa, u ktorého študent absolvuje Súvislú pedagogickú prax odovzdá študent osobne na Oddelení pre pedagogickú činnosť najneskôr do 15.11.2017.

Následne cvičný učiteľ doručí (osobne alebo poštou) návratku a poučenie cvičného učiteľa. Tieto prijíma Bc. Silvia Malachovská (č. dverí 8, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, t.č.: 048/4467408), v termíne najneskôr do 24.11.2017.

Návratka musí byť kompletne vyplnená!!! V opačnom prípade nebude akceptovaná. V prípade nedoručenia návratky v stanovenom termíne, nebude vypracovaná zmluva s cvičnou školou ani dohoda o vykonaní práce s cvičným učiteľom.

Prehľad organizácie, druhov Pedagogických praxí, ich rozsahu, typu škôl, na ktorých sa Pedagogická prax realizuje a koordinátorov pedagogických praxí pre príslušný študijný program nájdete v prílohe stránky. 

..............................

Kontaktná osoba 

Bc. Silvia Malachovská |
Meno:Bc. Silvia Malachovská
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:silvia.malachovska@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7405
Pondelok: 08:30 - 11:30, Utorok: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Streda: 08:30 - 11:30, Piatok: 08:30 - 11:30

..............................

Vzorové tlačivá

Vzorové tlačivá je možné stiahnuť vo formáte PDF ako aj vo formáte DOCX. 

=