Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

 Bakalárske štúdium

Rozhodni sa pre štúdium prírodných vied a máš možnosť získať
každoročne štipendium až do výšky 1000 €.
 

V prípade ak sa rozhodneš pre štúdium u nás, máš možnosť získať motivačné štipednium
určené pre podporu vybraných prírodovedných predmetov v súlade s rozpočtovými pravidlami.

Pre AR 2021/2022 ponúkame v bakalárskom stupni štúdia JEDNOODBOROVÉ študijné programy orientované na hlbšie štúdium prírodných vied v rôznych vedných oblastiach. Cez ikonu študijný plán sa zoznámite s obsahom štúdia v danom študijnom programe a získate ďalšie základné informácie týkajúce sa vybraného študijného programu.

Študijný odbor: 7. Ekologické a environmentálne vedy

Študijný program Garantujúce pracovisko  
Bezpečnosť životného prostredia Katedra životného prostredia
študijný plán 
Ekológia a ochrana ekosystémov Katedra biológie a ekológie
študijný plán 

 Študijný odbor: 17. Chémia

Študijný program Garantujúce pracovisko  
Forenzná a kriminalistická chémia  Katedra chémie
študijný plán 

Študijný odbor: 18. Informatika

Študijný program Garantujúce pracovisko  
Aplikovaná informatika Katedra informatiky
študijný plán 

 Študijný odbor: 22. Matematika

Študijný program Garantujúce pracovisko  
Matematika Katedra matematiky
študijný plán 

Študijný odbor: 42. Vedy o Zemi

Študijný program Garantujúce pracovisko  
Geopotenciál regiónov
Katedra geografie a geológie
študijný plán

Okrem týchto študijných programov ponúkame aj UČITEĽSKÉ štúdijné programy v kombinácií dvoch aprobačných predmetov, pričom je možná kombinácia medzi predmetmi - biológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, technika.

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

Študijný program Garantujúce pracovisko  

Učiteľstvo biológie 

(v kombinácii)

Katedra biológie a ekológie
 

Učiteľstvo fyziky 

(v kombinácii)

Katedra fyziky
študijný plán 

Učiteľstvo geografie 

(v kombinácii)

Katedra geografie a geológie
študijný plán 

Učiteľstvo chémie 

(v kombinácii)

Katedra chémie
študijný plán 

Učiteľstvo informatiky 

(v kombinácii)

Katedra informatiky
študijný plán 

Učiteľstvo matematiky 

(v kombinácii)

Katedra matematiky
študijný plán 

Učiteľstvo techniky 

(v kombinácii)

Katedra techniky a technológií
študijný plán 
Učiteľstvo praktickej prípravy Katedra techniky a technológií
študijný plán  

V učiteľských študijných programoch okrem kombinácie dvoch prírodovedných predmetov je možné študovať aj kombinácie vybraného prírodovedného predmetu s humanitne orientovanými predmetmi. V takomto prípade ide o medzifakultné štúdium. Okrem študijných programov kombinovaných medzi prírodovednými predmetmi a anglickým jazykom a literatúrou, nemeckým jazykom a literatúrou, históriou, pedagogikou, psychológiou a pod., ponúkaných našou fakultou, si môžete vybrať iné študijné kombinácie.

1. V prípade záujmu o učiteľský študijný program v nižšie uvedených kombináciách navštív stránku » Filozofickej fakulty «, kde nájdeš podrobnejšie informácie týkajúce sa podmienok prijatia na vybraný štúdijný program.

Študijný program Učiteľstvo v kombinácii

 • telesná výchova - biológia
 • telesná výchova - geografia
 • telesná výchova - informatika
 • telesná výchova - matematika
 • telesná výchova - technika

2. V prípade záujmu o učiteľský študijný program v nižšie uvedených kombináciách navštív stránku » Pedagogickej fakulty «, kde nájdeš podrobnejšie informácie týkajúce sa podmienok prijatia na vybraný štúdijný program.

Študijný program Učiteľstvo v kombinácii

 • výtvarné umenie - technika  ... v AR 2020/2021 sa uvedená kombinácia otvárať nebude
 • výtvarné umenie - biológia ... v AR 2020/2021 sa uvedená kombinácia otvárať nebude
 • výtvarné umenie - geografia ... v AR 2020/2021 sa uvedená kombinácia otvárať nebude
 • výtvarné umenie - matematika
 • psychológia - biológia
 • psychológia - geografia
 • psychológia - matematika
 • psychológia - informatika

Kompletnú ponuku študijných programov ponúkaných FPV pre AR 2021/2022 nájdeš v slovenskom ako aj anglickom jazyku. Nájdeš tam všetky potrebné informácie týkajúce sa podmienok prijatia na štúdium, poplatkov súvisiach s podaním príhlásky ako aj ďalšie informácie týkajúce sa štúdia.


 


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela