print

Podmienky prijatia na štúdia v roku 2018/2019

Vlajka Slovenska

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 1361/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2018/2019. Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o priznaných právach doručených Univerzite Mateja Bela po komplexnej akreditácii,  zverejňujeme aktuálnu ponuku študijných programov, možnosti a podmienky štúdia a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2018/2019.  


V AR 2018/2019 neotvárame študijný program environmentalistika v bakalárskom stupni štúdia v dennej a externej forme. Daný študijný program je nahradený študijným programom bezpečnosť životného prostredia.

V AR 2018/2019 neotvárame študijný program poistná, finančná a štatistická matematika v magisterskom stupni štúdia v dennej forme. Daný študijný program je nahradený študijným programom matematika v analýze dát a vo financiách.


Vlajka Spojeného kráľovstva

In accordance with § 57 section 5 of the Act. 131/2002 Coll. On universities and on amendments to certain laws, as amended, we publish options and the conditions of admission to study and the planned number of applicants for the academic year 2018/2019. Upon the achievement of the complex accreditation process, on the basis of the decision of the Minister of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic about the rights to run study programmes and deliver academic degrees, you will find here the actual study offer, possibilities and conditions of study, as well as planned numbers of students to be admitted in the academic year 2018/2019. 


In academic year 2018/2019, the study program Environmental Studies  in the bachelor degree of study in both daily and external form is not open. This study program is replaced by the study program Environmental Safety


 

=