Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

ŠP bezpečnosť životného prostredia

BEZPEČNOSŤ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Od AR 2018/2019 otvárame nový študijný program v bakalárskom stupni štúdia. Prihlášky prijímame rovnako ako v ostatných študijných programoch do 30. 4. 2018
PRIHLÁŠKU je možné podať aj elektronicky,
stačí kliknúť sem  ...  » e-prihláška «

PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia ŠP bezpečnosť životného prostredia majú primerané teoretické aj praktické znalosti zo systémov manažérstva životného prostredia, environmentálneho práva a legislatívy EU a SR. Má základné znalosti o ekonomických súvislostiach riešenia ochrany životného prostredia. 

AKO SA MÔŽETE UPLATNIŤ PO UKONČENÍ ŠTÚDIA?

Ako absolvent daného študijného programu budete poznať systematiku a základné princípy ochrany zložiek životného prostredia, ako aj legislatívne limity a normy v oblasti ŽP. Oboznámite sa so základnými princípmi výrob, zhodnocovania a zneškodňovania odpadov, čistenia odpadových vôd a odpadových plynov a ich súvislosti s právnymi predpismi ochrany životného prostredia. Naučíte sa princípy riadenia environmentálnych procesov, vrátane prevencie ekologických rizík a havárií, spoznáte rôzne programové prostriedky na spracovávanie environmentálnych projektov.

Počas svojho štúdia získate nielen teoretické vedomosti z oblasti bezpečnosti životného prostredia, ale aj mnoho praktických zručností na analyzovanie  zložiek environmentálnych procesov (biologické, ekologické, ekonomické, sociálne), riešenie environmentálnych problémov menších prevádzok v obciach, vypracovávanie stanovísk pri plánovaní a schvaľovaní výrobných činnosti a odpadového hospodárstva v kompetenciách obcí, ako aj na prijímanie efektívnych  manažérskych  rozhodnutí vo väzbe na trvalo udržateľný rozvoj,

Environmentálny manažér so silným prírodovedným základom, ovládajúci základné princípy technických riešení a pedagogicko-psychologické nástroje na formovanie verejnej mienky a zvyšovania angažovanosti obyvateľov smerom k trvalo udržateľnému spôsobu života, sa uplatní ako environmentálny inštruktor, koordinátor alebo poradca pre prácu s verejnosťou v chránených územiach, na úrovni štátnej správy, miestnych samospráv, v treťom sektore a ekocentrách.