print

Možnosti štúdia v akademickom roku 2018/2019

V akademickom roku 2018/2019 máte možnosť u nás študovať v rôznych jednoodborových študijných programoch ako aj v učiteľských študijných programoch v rôznych predmetových kombináciách. Prihlášky je možné posielať do 28. marca 2018.

PRIHLÁŠKU je možné podať aj elektronicky, stačí kliknúť sem  ...  » e-prihláška «

.....................................................................

Rozhodni sa pre štúdium prírodných vied a máš možnosť získať
každoročne štipendium až do výšky 1000 €.
 

V prípade ak sa rozhodneš pre štúdium u nás, máš možnosť získať motivačné štipednium
určené pre podporu vybraných prírodovedných predmetov v súlade s rozpočtovými pravidlami.

.....................................................................

Pre AR 2018/2019 ponúkame jednodoborové študijné programy orientované na hlbšie štúdium prírodných vied v rôznych vedných oblastiach. Okrem týchto študijných programov ponúkame aj učiteľské štúdijné programy v kombinácií dvoch aprobačných predmetov, pričom je možná kombinácia medzi predmetmi - biológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, technika.

V učiteľských študijných programoch okrem kombinácie dvoch prírodovedných predmetov je možné študovať aj kombinácie vybraného prírodovedného predmetu s humanitne orientovanými predmetmi. V takomto prípade ide o medzifakultné štúdium. Okrem študijných programov kombinovaných medzi prírodovednými predmetmi a anglickým jazykom a literatúrou, nemeckým jazykom a literatúrou, históriou, pedagogikou, psychológiou a pod., ponúkaných našou fakultou, si môžete vybrať iné študijné kombinácie.

1. V prípade záujmu o učiteľský študijný program v nižšie uvedených kombináciách navštív stránku » Filozofickej fakulty «, kde nájdeš podrobnejšie informácie týkajúce sa podmienok prijatia na vybraný štúdijný program.

Študijný program Učiteľstvo v kombinácii
- telesná výchova - biológia
- telesná výchova - geografia
- telesná výchova - informatika
- telesná výchova - matematika
- telesná výchova - technika

2. V prípade záujmu o učiteľský študijný program v nižšie uvedených kombináciách navštív stránku » Pedagogickej fakulty «, kde nájdeš podrobnejšie informácie týkajúce sa podmienok prijatia na vybraný štúdijný program.

Študijný program Učiteľstvo v kombinácii
- výtvarné umenie - technika
- výtvarné umenie - biológia
- výtvarné umenie - geografia
- výtvarné umenie - biológia
- psychológia - biológia
- psychológia - geografia
- psychológia - matematika
- psychológia - informatika

.....................................................................

Kompletnú ponuku študijných programov ponúkaných FPV pre AR 2018/2019 nájdeš v slovenskom ako aj anglickom jazyku. Nájdeš tam všetky potrebné informácie týkajúce sa podmienok prijatia na štúdium, poplatkov súvisiach s podaním príhlásky ako aj ďalšie informácie týkajúce sa štúdia.

=