print

Možnosti štúdia v akademickom roku 2018/2019

Vypisujeme DODATOČNÉ PRIJÍMACIE KONANIE pre študijný program v doktorandskom stupni štúdia v dennej forme SANÁCIA ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍPrihlášky  prijímame do 27. septembra 2018, prijímacie konanie prebehne 28. septembra 2018.

Ak chcete získať viac informácii o podmienkach prijatia na daný študijný progrma, kliknite  » sem «


 

V akademickom roku 2018/2019 otvárame nový študijný program APLIKOVANÁ CHÉMIA A FORENZNÁ PRAX v magisterskom stupni štúdia.  Prihlášky  prijímame do 28. augusta 2018.

Ak chcete získať o ponúkanom študijnom programe viac informácii, kliknite  » sem «


 

Rozhodni sa pre štúdium prírodných vied a máš možnosť získať
každoročne štipendium až do výšky 1000 €.
 

V prípade ak sa rozhodneš pre štúdium u nás, máš možnosť získať motivačné štipednium
určené pre podporu vybraných prírodovedných predmetov v súlade s rozpočtovými pravidlami.

 


Otvárame nové študijné programy! 

Od AR 2018/2019 otvárame nový študijný program v bakalárskom stupni štúdia a nový študijný program v magisterskom stupni štúdia. Prihlášky prijímame v týchto študijných programoch do 30. 4. 2018.  

BEZPEČNOSŤ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

AKO SA MÔŽETE UPLATNIŤ PO UKONČENÍ ŠTÚDIA?

Ako absolvent daného študijného programu budete poznať systematiku a základné princípy ochrany zložiek životného prostredia, ako aj legislatívne limity a normy v oblasti ŽP. Oboznámite sa so základnými princípmi výrob, zhodnocovania a zneškodňovania odpadov, čistenia odpadových vôd a odpadových plynov a ich súvislosti s právnymi predpismi ochrany životného prostredia. Naučíte sa princípy riadenia environmentálnych procesov, vrátane prevencie ekologických rizík a havárií, spoznáte rôzne programové prostriedky na spracovávanie environmentálnych projektov.

Počas svojho štúdia získate nielen teoretické vedomosti z oblasti bezpečnosti životného prostredia, ale aj mnoho praktických zručností na analyzovanie  zložiek environmentálnych procesov (biologické, ekologické, ekonomické, sociálne), riešenie environmentálnych problémov menších prevádzok v obciach, vypracovávanie stanovísk pri plánovaní a schvaľovaní výrobných činnosti a odpadového hospodárstva v kompetenciách obcí, ako aj na prijímanie efektívnych  manažérskych  rozhodnutí vo väzbe na trvalo udržateľný rozvoj,

Ak chcete získať o ponúkanom študijnom programe viec informácii, kliknite  » sem «

------------------------------------

MATEMATIKA V ANALÝZE DÁT A VO FINANCIÁCH

AKO SA MÔŽETE UPLATNIŤ PO UKONČENÍ ŠTÚDIA?

Absolvent študijného programu je odborníkom schopným využívať v praxi moderné metódy štatistiky, spracovania dát a finančnej matematiky.  Keďže má osvojené základné teoretické poznatky z matematiky a štatistiky, je schopný dopĺňať si vzdelanie samoštúdiom podľa potrieb a zamerania jeho pracoviska. Každý absolvent pozná základné matematicko-štatistické metódy a možnosti ich aplikácií v praxi. Osvojí si tiež využívanie výpočtovej techniky (s dôrazom na štatistický softvér R) a pozná možnosti softvéru využívaného na štatisticky orientovaných pracoviskách a v oblasti finančníctva a poisťovníctva.

Najlepší študenti majú možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu v odbore Matematická analýza, preto v rámci výberových predmetov a individuálnych konzultácií sa predpokladá osvojenie hlbších teoretických poznatkov z nejakej špecializácie matematiky.

Absolventi nachádzajú uplatnenie v mnohých oblastiach, napr. v poisťovníckom a finančnom sektore ako dátoví analytici, finanční analytici či poistní matematici, v rôznych odvetviach ekonomiky ako štatistici a dátoví analytici. Uplatňujú sa aj na vedecko-výskumných pracoviskách a ako vysokoškolskí učitelia matematiky, štatistiky a príbuzných odborov.


ZMENA! 

V AR 2018/2019 neotvárame študijný program environmentalistika v bakalárskom stupni štúdia v dennej a externej forme. Daný študijný program je nahradený študijným programom bezpečnosť životného prostredia.

V AR 2018/2019 neotvárame študijný program poistná, finančná a štatistická matematika v magisterskom stupni štúdia v dennej forme. Daný študijný program je nahradený študijným programom matematika v analýze dát a vo financiách.

V AR 2018/2019 neotvárame študijný program teória vyučovania matematiky v doktoradskom stupni štúdia, ako aj študijný program didaktika geografia rovnako v doktorandskom stupni štúdia bez náhrady.  


Pre AR 2018/2019 ponúkame jednoodborové študijné programy orientované na hlbšie štúdium prírodných vied v rôznych vedných oblastiach. Okrem týchto študijných programov ponúkame aj učiteľské štúdijné programy v kombinácií dvoch aprobačných predmetov, pričom je možná kombinácia medzi predmetmi - biológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, technika.

V učiteľských študijných programoch okrem kombinácie dvoch prírodovedných predmetov je možné študovať aj kombinácie vybraného prírodovedného predmetu s humanitne orientovanými predmetmi. V takomto prípade ide o medzifakultné štúdium. Okrem študijných programov kombinovaných medzi prírodovednými predmetmi a anglickým jazykom a literatúrou, nemeckým jazykom a literatúrou, históriou, pedagogikou, psychológiou a pod., ponúkaných našou fakultou, si môžete vybrať iné študijné kombinácie.

1. V prípade záujmu o učiteľský študijný program v nižšie uvedených kombináciách navštív stránku » Filozofickej fakulty «, kde nájdeš podrobnejšie informácie týkajúce sa podmienok prijatia na vybraný štúdijný program.

Študijný program Učiteľstvo v kombinácii

 • telesná výchova - biológia
 • telesná výchova - geografia
 • telesná výchova - informatika
 • telesná výchova - matematika
 • telesná výchova - technika

2. V prípade záujmu o učiteľský študijný program v nižšie uvedených kombináciách navštív stránku » Pedagogickej fakulty «, kde nájdeš podrobnejšie informácie týkajúce sa podmienok prijatia na vybraný štúdijný program.

Študijný program Učiteľstvo v kombinácii

 • výtvarné umenie - technika
 • výtvarné umenie - biológia
 • výtvarné umenie - geografia
 • výtvarné umenie - biológia
 • psychológia - biológia
 • psychológia - geografia
 • psychológia - matematika
 • psychológia - informatika

Kompletnú ponuku študijných programov ponúkaných FPV pre AR 2018/2019 nájdeš v slovenskom ako aj anglickom jazyku. Nájdeš tam všetky potrebné informácie týkajúce sa podmienok prijatia na štúdium, poplatkov súvisiach s podaním príhlásky ako aj ďalšie informácie týkajúce sa štúdia.


On-line brožúrka - Informácie o štúdiu na Fakulte prírodných vied UMB v akademickom roku 2018/19


 

=