print

Možnosti štúdia v akademickom roku 2019/2020

 

Termín na podanie prihlášky

SA PREDLŽUJE až do 30. 4. 2019!

(rozhodujúca je pečiatka na obálke).

Neváhaj a prihlás sa k nám.

 

Rozhodni sa pre štúdium prírodných vied a máš možnosť získať
každoročne štipendium až do výšky 1000 €.
 

V prípade ak sa rozhodneš pre štúdium u nás, máš možnosť získať motivačné štipednium
určené pre podporu vybraných prírodovedných predmetov v súlade s rozpočtovými pravidlami.

Pre AR 2019/2020 ponúkame jednoodborové študijné programy orientované na hlbšie štúdium prírodných vied v rôznych vedných oblastiach. Okrem týchto študijných programov ponúkame aj učiteľské štúdijné programy v kombinácií dvoch aprobačných predmetov, pričom je možná kombinácia medzi predmetmi - biológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, technika.

--------------- Stiahnutie z ponuky  ------------------------

V AR 2019/2020 sťahujeme z  ponuky študijný program aplikovaná informatika v MAGISTERSKOM stupni v DENNEJ forme štúdia. Momentálne je študijný program riešený na úrovni Akreditačnej komisie. V prípade pozitívneho stanoviska z AK bude vypísané dodatočné prijímacie konanie na daný študijný program.

--------------- nový študijný program ------------------------

V AR 2019/2020 ponúkame aj študijný program učiteľstvo techniky. Ide o jednoodborvé štúdium v magisterskom stupni štúdia, ktoré je možné študovať v dennej ako aj externej forme. Bližie informácie o študijnom programe nájdete na stránke fakulty » tu «

-------------------------------------------------------------------------

V učiteľských študijných programoch okrem kombinácie dvoch prírodovedných predmetov je možné študovať aj kombinácie vybraného prírodovedného predmetu s humanitne orientovanými predmetmi. V takomto prípade ide o medzifakultné štúdium. Okrem študijných programov kombinovaných medzi prírodovednými predmetmi a anglickým jazykom a literatúrou, nemeckým jazykom a literatúrou, históriou, pedagogikou, psychológiou a pod., ponúkaných našou fakultou, si môžete vybrať iné študijné kombinácie.

1. V prípade záujmu o učiteľský študijný program v nižšie uvedených kombináciách navštív stránku » Filozofickej fakulty «, kde nájdeš podrobnejšie informácie týkajúce sa podmienok prijatia na vybraný štúdijný program.

Študijný program Učiteľstvo v kombinácii

 • telesná výchova - biológia
 • telesná výchova - geografia
 • telesná výchova - informatika
 • telesná výchova - matematika
 • telesná výchova - technika

2. V prípade záujmu o učiteľský študijný program v nižšie uvedených kombináciách navštív stránku » Pedagogickej fakulty «, kde nájdeš podrobnejšie informácie týkajúce sa podmienok prijatia na vybraný štúdijný program.

Študijný program Učiteľstvo v kombinácii

 • výtvarné umenie - technika
 • výtvarné umenie - biológia
 • výtvarné umenie - geografia
 • výtvarné umenie - biológia
 • psychológia - biológia
 • psychológia - geografia
 • psychológia - matematika
 • psychológia - informatika

Kompletnú ponuku študijných programov ponúkaných FPV pre AR 2019/2020 nájdeš v slovenskom ako aj anglickom jazyku. Nájdeš tam všetky potrebné informácie týkajúce sa podmienok prijatia na štúdium, poplatkov súvisiach s podaním príhlásky ako aj ďalšie informácie týkajúce sa štúdia.


On-line brožúrka - Informácie o štúdiu na Fakulte prírodných vied UMB v akademickom roku 2019/2020


 

=