print

Štúdium na FPV UMB

ŠTÚDIUM NA FPV UMB, ORGANIZÁCIA A PRIEBEH ŠTÚDIA

Organizácia štúdia vychádza z kreditového systému riadenia a hodnotenia štúdia v rámci ECTS. Vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore sa získava úspešným štúdiom akreditovaných študijných programov v bakalárskom (dĺžka trvania 3 roky), magisterskom (dĺžka trvania 2 roky) a doktorandskom (dĺžka trvania 3, 4 resp. 5 rokov) stupni štúdia. Študijné programy sa podľa ponuky fakulty uskutočňujú v dennej alebo externej forme štúdia prezenčnou alebo kombinovanou metódou.

FPV UMB sa profiluje ako vzdelávacia inštitúcia pripravujúca učiteľov akademických predmetov, profesijných predmetov a praktickej prípravy, ako i odborníkov pre nepedagogickú prax. Fakulta so svojím pestrým odborným prírodovedným a environmentálnym zameraním je jedinečnou v stredoslovenskom regióne. Pre vynikajúcich študentov sa uskutočňujú výmenné študijné pobyty v zahraničí, mobility v rámci programu Erasmus (napr. Universidad de Murcia v Španielsku, Oulu University of Applied Sciences vo Fínsku, Friedrich Schiller University of Jena v Nemecku a i.).

Štúdium odborov učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy sa uskutočňuje spravidla vo dvoch aprobačných predmetoch alebo ako jednopredmetové učiteľstvo v druhom stupni vysokoškolského štúdia. Pre učiteľov, ktorí si chcú rozšíriť svoj odbor o ďalší aprobačný predmet, fakulta v rámci platnej legislatívy ďalšieho vzdelávania organizuje rozširujúce štúdium v externej forme. Učitelia sú pripravovaní pre druhý stupeň ZŠ, gymnáziá a ostatné stredné školy. Ich odbornú spôsobilosť garantuje odborná úroveň katedier. Pedagogickú spôsobilosť získavajú v rámci pedagogicko-psychologickej prípravy absolvovanej v rámci spoločného základu, na didaktických odborných predmetoch, náčuvovej, priebežnej a súvislej pedagogickej praxe.

V neučiteľských študijných programoch environmentálna chémia, environmentálne manažérstvo, systémová ekológia, geografia a krajinná ekológia, matematika, matematická štatistika a finančná matematika, aplikovaná informatika, aplikovaná geológia a forenzná a kriminalistická chémia pripravuje odborníkov pre prax.

Doktorandské študijné programy: matematická analýza, pravdepodobnosť a matematická štatistika, teória vyučovania matematiky, evolúcia ekosystémov a ich ochrana a didaktika technických odborných predmetov sa zameriavajú na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania v danom študijnom odbore.

Štúdium všetkých študijných programov sa uskutočňuje v budovách FPV UMB v Banskej Bystrici. Materiálno – technické zabezpečenie vyučovania v plnej miere zodpovedá danému stupňu a zameraniu študijného programu, ktorý získal platnú akreditáciu. Na vyučovanie sa využívajú posluchárne na prednáškovú činnosť, špecializované učebne na experimentálnu výučbu v oblasti informatiky, techniky a technológií, chémie, fyziky, biológie, počítačové učebne, učebňa geografických informačných systémov, zbierky a knižnice katedier. V budove sídli univerzitná knižnica ktorej súčasťou sú študovne odborných časopisov a ostatných periodík s audiovizuálnym vybavením a prístupom k elektronickému knižničnému systému a internetu. Prístup k internetu je zabezpečený (okrem špecializovaných učební) aj vo voľných priestoroch fakulty.

 

MOŽNOSTI UBYTOVANIA, STRAVOVANIA, ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Študenti majú možnosť získať ubytovanie v študentských domov UMB. Žiadosti a informácie týkajúce sa ubytovania budú prijatým uchádzačom o štúdium doručené poštou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium a ďalšími informáciami. 

Ubytovanie v študentskom domove (ŠD 1)

adresa: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, vedúca ŠD: Dienešová Darina, telefón: 048/4467619, e-mail: darina.dienesova@umb.sk, vrátnica ŠD tel.: 048/4467620
autobusové spojenie: autobus č. 34, 35, 36 smer Podlavice, Skubín,
trolejbus č.1 smer nemocnica (vystúpiť pri SOU Tajovského ul. + 5 min. pešo),
typ ubytovania: bunkový systém izieb 3+2 alebo 3 +1 lôžkových, bunka má vlastné sociálne zariadenie (WC, umývadlá, sprchovací kút alebo vaňa), zariadenie štandardné (posteľ, nočný stolík, skriňa, polička, stolička, písací stôl, paplón, vankúš, deka, posteľná bielizeň) na každom poschodí spoločná kuchynka (linka, variče),
spoločenské miestnosti: študovne, V – klub, ktorý obhospodarujú študenti.

Stravovanie

Stravovanie je zabezpečené v priestoroch ŠD 1 je jedáleň pre študentov a zamestnancov UMB.

Zdravotná starostlivosť

V priestoroch ŠD 1 je ambulancia praktického lekára a zubná ambulancia.

 

=