print

RNDr. Terézia Beck

Kontakt

 • Pracovisko:Katedra biológie a ekológie
 • Funkcia:Doktorandka
 • Zaradenie:

KontaktMiestnosť: 147
Telefón: 048 446

Tajovského 40 Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Email: terezia.gasparcova@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda10:00 - 12:00
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

rod. Gašparcová

 

Kvalifikačný rast:

 • Mgr., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (2015)
 • RNDr., Fakulta prírodných vied Univezity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2018)
 • Interný doktorand FPV UMB: 2015-2019
 • ročník štúdia: 4.
 • Školiteľ: doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.
 • Téma dizertačnej práce: Diverzita a distribúcia zástupcov rodu Ganoderma na Slovensku

 

Publikačná činnosť

 

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (ADC):

 • Gašparcová T, Gáper J, Pristaš P, Kvasnová S, Gáperová S. 2017 – Porovnanie ITS-PCR-RFLP a MALDI-TOF MS metód pri identifikácii drevoznehodnocujúcich húb z rodu Ganoderma. Chemické listy 111, 388–391.
 • Pristaš P, Kvasnová S, Gáperová S, Gašparcová T, Gáper J. 2017 – Application of MALDI-TOF mass spectrometry for in vitro identification of wood decay polypores. Forest Pathology 47, e12352. doi: 10.1111/efp.12352.

 

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (ADN):

 • Gáper J, Gáperová S, Gašparcová T, Kvasnová S, Pristaš P, Náplavová K. 2018 – Indoor fungal destroyers of wooden materials – their identification in present review. Wood Research 63, 203–214.

 

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (ADE):

 • Beck T, Gáper J, Šebesta M, Gáperová S. 2018 – Host preferences of wood-decaying fungi of the genus Ganoderma in the urban areas of Slovakia. – Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae 3, 22–37. 
 • Gáperová S, Gáper J, Gašparcová T, Náplavová K, Pristaš P. 2016 – Morphological variability of Fomes fomentarius basidiomata based on literature data. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae 1, 42–51.

 

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (ADF):

 • Beck T, Šebesta M, Masný M, Náplavová K, Pristaš P, Gáper J, Gáperová S. 2019 –  Distribúcia lesklokôroviek na Slovensku a Morave vo vybraných lokalitách počas rokov 2014 – 2018. Quaestiones rerum naturalium 6, 1–17. 
 • Šebesta M, Gáperová S, Gáper J, Gašparcová T. 2017 – Zastúpenie a ekologické aspekty práchnovca Fomes fomentarius (L.) Gillet v CHKO – BR Poľana a v Podpoľaní. Acta Facultatis Ecologiae 35, 41–53.

 

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (AED):

 • Beck T, Gáperová S, Šebesta M, Pristaš P, Perháčová Z, Gáper J. 2018 – Variabilita  bazídiospór lesklokôroviek. In: Drevoznehodnocujúce huby 2018, Vedecký recenzovaný zborník vydaný pri príležitosti životného jubilea prof. Ing. Ladislava Reinprechta, CSc. a prof. RNDr. Jána Gápera, CSc.  (Vidholdová Z, Hlaváč P, eds). Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, 36–43.
 • Náplavová K, Beck T, Gáper J. 2018 – Distribuce a ekologie linií/sublinií Fomes fomentarius na Moravě. In: Drevoznehodnocujúce huby 2018, Vedecký recenzovaný zborník vydaný pri príležitosti životného jubilea prof. Ing. Ladislava Reinprechta, CSc. a prof. RNDr. Jána Gápera, CSc.  (Vidholdová Z, Hlaváč P, eds). Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, 52–59.

 

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (AFD):

 • Gáperová S, Maruškinová M, Gáper J, Beck T. 2019 – Praktické aktivity z mykológie s využitím metód molekulovej biológie pre intelektovo nadaných žiakov gymnázií. In: Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe: zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 2019 (v tlači).
 • Gašparcová T, Šebesta M, Masný M, Pristaš P, Gáper J, Gáperová S. 2018 – Rozšírenie lesklokôroviek na pôvodných a introdukovaných drevinách. In: Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany 2018, Dreviny a prostredie. (Filová A, Ferus P, eds). Arborétum Mlyňany – Ústav ekológie lesa SAV, Vieska nad Žitavou, 46–55.
 • Šebesta M, Gáper J, Gáperová S, Gašparcová T. 2018 – Drevné huby vo vybraných parkoch Slovenska. In: Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie Dreviny vo Verejnej zeleni 2018. (Barta M, Ondrušková E, eds). Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen, 167–172.
 • Gašparcová T, Gáper J, Gáperová S. 2017 – Väzba lesklokôroviek na druhy drevín na Slovensku. In: Dlhodobý ekologický výskum a monitoring lesov. Súčasné poznatky a výzvy do budúcnosti. Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie. (Sitková Z, Pavlenda P, eds). Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Zvolen, 49–53.  
 • Gáperová S, Kružlíková M, Gáper J, Gašparcová T. 2016 – Atakcia drevín drevorozkladajúcimi trúdnikmi v sídlach Tekova. In: Zborník referátov z vedeckej konferencie Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2016, Dreviny v meniacom sa prostredí. (Barta M, Ferus P, eds). Arborétum Mlyňany SAV, Vieska nad Žitavou, 106–112. 
 • Gašparcová T, Čerňanský S, Mackuľak T, Grivalský T, Grabic R, Šimonovičová A. 2015 – Vplyv mikroorganizmov na znižovanie obsahov vybraných liečiv a drog v odpadových vodách. In: Geochémia 2015. Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. (Jurkovič Ľ, Slaninka I, Ďurža O, eds).  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 42–45. 

 

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (AFC):

 • Beck T, Malina R, Srniaková M. 2018 – Characteristics of Ganoderma species in pure cultures. In: Reviewed proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2018 – International Masaryk conference for Ph.D. students and young researchers. (Magnanimitas, eds). Magnanimitas, Hradec Králové, 1088–1095. 

 

Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (AFH):

 • Gáper J, Pristaš P, Gašparcová T, Gáperová S, Náplavová K, Šebesta M, Kvasnová S. 2018 – Problematika vnútrodruhovej a medzidruhovej variability riešená molekulovými metódami na príklade rodov FomesGanoderma. Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti 48, 16–17. 
 • Gašparcová T, Gáperová S, Pristaš P, Gáper J. 2016 – Rýchla identifikácia drevorozkladajúcich húb rodu Ganoderma na základe ITS-PCR-RFLP analýzy restrikčnou endonukleázou BsuRI. In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2016. (Ferko M, Farkaš P, eds). Občianske združenie Preveda, Bratislava, 1387. 
 • Gašparcová T, Čerňanský S, Mackuľak T, Grivalský T, Grabic R, Šimonovičová A. 2015 – Využitie mikroorganizmov pri znižovaní obsahov liečiv a drog v odpadových vodách. In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015. (Ferko M, Farkaš P, eds). Občianske združenie Preveda, Bratislava, 1313. 

Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (AFG):

 • Gašparcová T, Čerňanský S, Šimonovičová A, Kraková L, Pangallo D, Mackuľak T, Grabic R, Grivalský T. 2017 – Occurence of selected pharmaceuticals and psychoactive compounds and their removal by microorganisms. In: 9th International Symposium on Ecosystem Behavior Biogeomon 2017. Book of abstracts. (Novák M, Krám P, Štěpánová M, eds). Czech Geological Survey, Praha, 237–238. 

 

Projekty:

 • KEGA 025UMB-4/2017 Interaktívna mykologická zbierka - herbár, genobanka kultúr a izolátov DNA vytvorená formou elektronického praktika
 • VEGA 1/0286/17 Genetická diverzita a kolonizácia drevín fytopatologicky významnými hubami z rodov FomesGanoderma
 • VEGA 1/0535/17 Genetická výbava euglenoidných bičíkovcov pre medzibunkovú komunikáciu, metabolizmus cukrov a potenciálnu mnohobunkovosť
Miestnosť:
147
Telefón:
048 446