print

RNDr. Tibor Madleňák, PhD.

Kontakt

 • Pracovisko:Katedra geografie a geológie
 • Funkcia:Vysokoškolský učiteľ
 • Zaradenie:Odborný asistent

KontaktMiestnosť: F352
Telefón: 048 446 7352Email: Tibor.Madlenak@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok09:00 - 11:00
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Vzdelanie a kvalifikačný rast:

 

2005    Mgr. – študijný odbor Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

                        špecializácia Geografia – história

                        Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

2011   PhD. – študijný program Geografie

                        študijný odbor Politická a kulturní geografie

                        Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

 

Priebeh doterajšej praxe:

2005 – súčasnosť    Katedra geografie a geológie

                                 Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

2005 - 2008              asistent

2008 – 2011             odborný asistent

2011 – súčasnosť     vedúci katedry

 

 

 Pedagogická činnosť - profil:

  • Výučba predmetov:

      povinné:      Historická geografia Slovenska

                        Humánno-geografické syntézy                       

    povinne voliteľné a výberové:

                        Politická geografia

                        Vybrané geopolitické teórie

                        Regionálne a geopolitické problémy stredoeurópskeho priestoru

                        Vybrané problémy európskej integrácie

                        Historicko-geografické regióny Európy

                        Kultúrne regióny sveta

                        Regionálno-geografické syntézy

                        Terénne cvičenia v zahraničí

  • Vedenie záverečných prác:

                        bakalárske práce (14)

                        diplomové práce (14)

 

Oblasti vedecko-výskumnej činnosti:

  • volebná geografia
  • problematika regionalizácie so zameraním na politicko-geografickú regionalizáciu
  • kultúrna geografia – otázky priestorovej identity a hodnotovej orientácie obyvateľov
  • rôzne aspekty procesov európskej integrácie

 

 Publikačná činnosť

 

Prehľad riešených projektov:

  • vedúci riešiteľ:

2008 – 2009   Potenciál využitia regionálnej identity obyvateľov pri vyčleňovaní tzv. prirodzených regiónov, Fakultná grantová agentúra FPV UMB

2009 – 2011   Regionálna diferenciácia volebného správania na Slovensku, Univerzitná grantová agentúra UMB

  • zodpovedný riešiteľ medzinárodného projektu:

2009 – 2012    European Values Education/EVE, LLP projekt Comenius financovaný Európskou komisiou

  • spoluriešiteľ:

2007 – 2009    VEGA 1/4023/07 Horské oblasti stredného Slovenska a ich trvalo udržateľný                 

                        rozvoj

 

Členstvo v organizáciách a komisiách:

  • člen Slovenskej geografickej spoločnosti
  • člen Krajskej komisie Geografickej olympiády
  • člen Krajskej a Celoštátnej komisii SOČ v odbore Geovedy (ako predseda Celoštátnej komisie v tomto odbore)