Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Publikačná činnosť

Publikačná činnosť

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Madleňák, T. (2012). Regionálna diferenciácia volebného správania na Slovensku (1998-2010). Bratislava: VEDA, 239 s. ISBN 978-80-224-1231-5

 • (2) Plešivčák, M. (2014): Socio-ekonomická kompozícia spoločnosti a jej vplyv na teritoriálne vzorce volebného správania: prípadová štúdia regiónov západného Slovenska. In Sociológia, 46, 2014, 1, s. 25-59.

 • (3) Pink, M. (2012): The Electoral Base of Left-Wing Post-Communist Political Parties in the Former Czechoslovakia. Středoevropské politické studie 14, 2-3. Online: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=518

 • (4) Plešivčák, M. (2012): Charakteristika regiónov východného Slovenska z hľadiska socio-politického konfliktu medzi mestským a vidieckym priestorom. Geographia Cassoviensis 6, 1, s. 37-47.

 • (4) Plešivčák, M. (2012): Politicko-preferenčné štiepenie spoločnosti vo funkčných mestských regiónoch stredného Slovenska na báze urbánno-rurálnej dichotómie priestoru v období rokov 1998-2010. Acta Geographica Universitatis Comenianae 56, 1, s. 99-122.

 • (4) Plešivčák, M. (2013): Size, acceleration and political representat ives of socio-political urban-rural conflict in Slovak Republic and its regional peculiarities after the turn of the century. In: AUC Geographica, 48, 1, pp. 47–58.

 • (4) Nestorová-Dická, J. – Molnár, P. (2013): Geografické aspekty volebnej podpory politických strán na Slovensku v parlamentných voľbách 2012. Geographia Cassoviensis 7, 2, s. 50-62.

 • (4) Plešivčák, M. (2013): Politický život Bratislavy z perspektívy jej volebného správania. In: Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy. J. Buček, P. Korec (Eds.), Bratislava: Univerzita Komenského, s. 257-312. ISBN 978-80-223-3516-4

 • (4) Krivý, V. (2013): The Ordinary People Movement and its Voters. In: Mesežnikov, G. – Gyárfášová, O. – Bútorová, Z. (eds.): Alternative Politics? The Rise of New political Parties in Central Europe. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2013, s. 107-126. ISBN 80-89345-37-3

 • (4) Mikuš, R. (2014). Politická diferenciácia územia Slovenska z pohľadu volebných preferencií. Lauko, V. et al. (eds.) Regionálne dimenzie Slovenska. Bratislava: UK, s. 67-125. ISBN 978-80-223-3725-0

 • (4) Plešivčák, M. (2014): Otázka politického správania obyvateľov vidieka a mesta v krajinách bývalého východného bloku so špeciálnym akcentom situácie na Slovensku. Acta Geographica Universitatis Comenianae 58, 2, s. 229-242.

 • (4) Mikuš, R. – Gurňák, D. (2014): Špecifiká volebnej účasti v obciach Košického kraja vo voľbách na rôznych úrovniach v rokoch 1999-2014. Geographia Cassoviensis, 8, 2, s. 150-161.

   

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Madleňák, T., Pink, M. (2012). Základné priestorové vymedzenie voličskej základne politických strán na Slovensku 1994-2010. In: Volební mapy České a Slovenské republiky po roce 1993: vzorce, trendy, proměny. Michal Pink a kol. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 47-88. ISBN 978-80-7325-287-8

 • (1) Bernard, J., Kostelecký, T. (2014): Prostorový kontext volebního chování – jak působí lokální a regionální prostředí na rozhodování voličů. Sociologický časopis, 50, 1, s. 3-28.

 • (2) Plešivčák, M. (2014): Socio-ekonomická kompozícia spoločnosti a jej vplyv na teritoriálne vzorce volebného správania: prípadová štúdia regiónov západného Slovenska. In Sociológia, 46, 2014, 1, s. 25-59.

   

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Madleňák, T. (2006). Politicko-geografická analýza volebných preferencií obyvateľov regiónu Oravy. Geografická revue, 2, 2, Banská Bystrica : FPV UMB, s. 630-649. ISSN 1336-7072

 • (2) Plešivčák, M. (2014): Socio-ekonomická kompozícia spoločnosti a jej vplyv na teritoriálne vzorce volebného správania: prípadová štúdia regiónov západného Slovenska. In Sociológia, 46, 2014, 1, s. 25-59.

 • (3) Plešivčák, M. (2012). State of urban-rural cleavage in electoral preferences caused by socio-political situation. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Geographica, 43, 2, pp. 83-99.

 • (4) Buček, J., Gurňák, D., Ištok, R., Slavík, V, Szȍllȍs, J. (2009). A new state in Central Europe – the changing political geography of the Slovak Republic. In: Ira, V., Lacika, J. (eds.) Geographia Slovaca. Slovak geography at the beginning of the 21st century, s. 17 - 47.

 • (4) Plešivčák, M. (2012). Charakteristika regiónov východného Slovenska z hľadiska socio-politického konfliktu medzi mestským a vidieckym priestorom. Geographia Cassoviensis 6, 1, s. 37-47.

 • (4) Plešivčák, M. (2012). Politicko-preferenčné štiepenie spoločnosti vo funkčných mestských regiónoch stredného Slovenska na báze urbánno-rurálnej dichotómie priestoru v období rokov 1998-2010. Acta Geographica Universitatis Comenianae 56, 1, s. 99-122.

 •  (4) Nestorová-Dická, J. – Molnár, P. (2013). Geografické aspekty volebnej podpory politických strán na Slovensku v parlamentných voľbách 2012. Geographia Cassoviensis 7, 2, s. 50-62.

 • (4) Plešivčák, M. (2014): Otázka politického správania obyvateľov vidieka a mesta v krajinách bývalého východného bloku so špeciálnym akcentom situácie na Slovensku. Acta Geographica Universitatis Comenianae 58, 2, s. 229-242.

   

Madleňák, T. (2009). Vývoj územno-správneho usporiadania Poľska po roku 1945. Geografická revue, 5, 2, s. 63-79. ISSN 1336-7072

Madleňák, T. (2010). Hlavné trendy výskumu v súčasnej volebnej geografii. Geografický časopis, 62, 2, s. 127-145. ISSN 0016-7193

 • (1) Bernard, J., Kostelecký, T. (2014): Prostorový kontext volebního chování – jak působí lokální a regionální prostředí na rozhodování voličů. Sociologický časopis, 50, 1, s. 3-28.

 • (4) Nestorová-Dická, J. – Molnár, P. (2013). Geografické aspekty volebnej podpory politických strán na Slovensku v parlamentných voľbách 2012. Geographia Cassoviensis 7, 2, s. 50-62.

   

Barto, P., Madleňák, T. (2012). Európske hodnoty vo vyučovaní geografie. Geografické informácie 16, 1, s. 26-32. ISSN 1337-9453

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Madleňák, T. (2010). Geografické aspekty výsledkov prezidentských volieb 2009 na Slovensku. Sborník z XXII sjezdu ČGS, Ostrava, s. 779-800. Online: http://konference.osu.cz/cgsostrava2010/dok/Sbornik_CGS/Politicka_a_kuturni_geografie/Geograficke_aspekty_vysledkov_prezidentskych_volieb.pdf

 •  (4) Plešivčák, M. (2013): Politický život Bratislavy z perspektívy jej volebného správania. In: Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy. J. Buček, P. Korec (Eds.), Bratislava: Univerzita Komenského, s. 257-312. ISBN 978-80-223-3516-4

 • (4) Plešivčák, M. (2014): Otázka politického správania obyvateľov vidieka a mesta v krajinách bývalého východného bloku so špeciálnym akcentom situácie na Slovensku. Acta Geographica Universitatis Comenianae 58, 2, s. 229-242.

   

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Madleňák, T. (2007). Poznámky k regionalizácii Horehronia. In: Krajina, história a tradície čipkárských obcí Horehronia, Hronček, P. – Maliniak, P. (eds.), Banská Bystrica : ÚVV UMB, s. 17-27. ISBN 978-80-8083-540-8

 • (4) Škodová, M., Čižmárová, K. (2012). Učebnica regionálnej geografie Horného Pohronia a jej význam v regionálnom rozvoji. Geografické informácie 16, 2, s. 149-157. ISSN 1337-9453

 • (4) Čižmárová, K., Škodová, M. (2012). Regionálna výchova v geografickej edukácii. In Učiteľ, žiak a motivácia vo vzdelávaní včera, dnes a zajtra : zborník z konferencie, (27.6.2012, Bratislava). Bratislava : RAABE, 2012, s. 108-118. ISBN 978-80-81-140-046-9

 •  (4) Čižmárová, K., Škodová, M. (2013). Postavenie regionálnej výchovy v rámci štátneho vzdelávacieho programu a možnosti jej uplatňovania s podporou navrhovanej učebnice. Geografická revue, 9, 1, s. 80-111. ISSN 1336-7072

Madleňák, T. (2009). Vzťah geopolitiky a verejnej mienky na príklade súčasného Ruska. In: Zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „Mladí vedci 2009.“ Nitra: FPV UKF, s. 1035-1041. ISBN 978-80-8094-499-5

 

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisech

Madleňák, T. (2009). Die Ipel-Brücken – Zeichen europäischer Integration. Praxis Geographie, 39, 4, 28-32. ISSN 0171-5178

 

DAI Dizertačné a habilitačné práce

Madleňák, T. (2011). Regionálna diferenciácia volebného správania sa obyvateľov na Slovensku v rokoch 1998-2010. Ostrava : Ostravská univerzita, 232 s.

 

GHG Práce zverejnené na internete

Barto, P., Madleňák, T. (2010). Secularisation in Europe. Online: http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/docsfin/en/Secularization_Teachers%20form%20EN%20LOGO.doc

Barto, P., Madleňák, T. (2010). Unity in diversity. Online: http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/docsfin/en/Unity%20in%20diversity_Teachers%20form%20EN%20LOGO.doc

Barto, P., Madleňák, T. (2010). Work in minds of Europeans. Online: http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/docsfin/en/Work%20in%20minds%20of%20Europeans_EN_teachers%20version%20LOGO.doc

Barto, P., Madleňák, T. (2010). Work travels around Europe. Online: http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/docsfin/en/Work%20travels%20around%20Europe_EN_teachers%20version%20LOGO.doc

 


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela