Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Habilitačné a inauguračné konanie

Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici má Ministerstvom školstva SR priznané práva uskutočňovať habilitačné a vymenúvacie konanie v odbore 9.1.1 Matematika

Habilitačné a vymenúvacie konanie na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej  Bystrici prebieha v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, a v zmysle kritérií schválených Vedeckou radou UMB 6.11. 2008.