Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Developing an Out-of-School Learning Curriculum for Teacher Education Programs

Číslo projektu:KA2013-7FEBA0B2 Doba riešenia projektu:2. September 2019 - 30. November -0001
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

European Values in Education

Číslo projektu:KA201-BA81A6E1 Doba riešenia projektu:1. September 2019 - 31. August 2022
Vedúci projektu FPV:RNDr. Tibor Madleňák, PhD.

Transformácia využívania kultúrnej krajiny Slovenska a predikcia jej ďalšieho vývoja

Číslo projektu:APVV-18-0185 Doba riešenia projektu:1. Júl 2019 - 30. Jún 2022
Vedúci projektu FPV:RNDr. Matej Masný, PhD.

Projekt "Letná banská univerzita" - ako nástroj na podporu vzdelávania prírodovedne orientovaných predmetov a podporu rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov ZŠ a SŠ

Číslo projektu:KEGA 041UMB-4/2019 Doba riešenia projektu:1. Január 2019 - 31. December 2021
Vedúci projektu FPV:RNDr. Karol Weis, PhD.

Výskum miery korelácie medzi vedomosťami a zručnosťami riešiť technické problémy v odbornom a technickom vzdelávaní

Číslo projektu:VEGA 1/0147/19 Doba riešenia projektu:1. Január 2019 - 31. December 2021
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.

Strengthening Teaching Competences in Higher Education in Natural and Mathematical Sciences (TeComp)

Číslo projektu:598434-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Doba riešenia projektu:15. November 2018 - 14. November 2021
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

European Accessible Sustainable Young Towns II. (EASY TOWNS II.)

Číslo projektu:600964-CITIZ-1-2018-1-BE-CITIZ-NT Doba riešenia projektu:1. September 2018 - 31. August 2021
Vedúci projektu FPV:RNDr. Judita Tomaškinová, PhD.

Tvorba vedeckých informácií na podporu politík trhu práce

Číslo projektu:APVV-17-0329 Doba riešenia projektu:1. August 2018 - 31. December 2021
Vedúci projektu FPV:Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Diverzifikácia a posilnenie pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov s dôrazom na technické vzdelávanie

Číslo projektu:KEGA 019UMB-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Geografia Afriky, premeny a perspektívy: metódy výučby a učebnica

Číslo projektu:KEGA 039UMB-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.

Implementácia bádateľsky orientovaného modelu vzdelávania s využitím nových technológií na báze mikrokontrolérov vo vyučovaní fyziky strednej školy

Číslo projektu:KEGA 031UMB-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.

Interaktívne aplikácie pre vyučovanie matematiky na základných školách

Číslo projektu:KEGA 003TTU-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Pavol Hanzel,CSc.

Interatívne digitálne učebnice predmetu Geografia pre základné školy

Číslo projektu:KEGA 015UMB-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.

Pakomáre ako indikátory paleoenvironmentálnych zmien: vytvorenie modelu na rekonštrukciu teplôt v neskorom glaciáli a holocéne s využitím subfosílnych spoločenstiev z tatranských plies

Číslo projektu:VEGA 1/0341/18 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

Rodingity v Západných Karpatoch, špecializovaný horninový typ

Číslo projektu:VEGA 1/0237/18 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Súčasná a systémová ekológia: štruktúra, dynamika a komplexita spoločenstiev a ekosystémov

Číslo projektu:KEGA 036UMB-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:doc. Ing. Peter Urban, PhD.

Teória ultrarelativistických jadrových zrážok a hmoty v extrémnych stavoch

Číslo projektu:VEGA 1/0348/18 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:Dr.rer. nat. Evgeny Kolomeytsev, PhD.

Tvorba vysokoškolskej učebnice "Analytická chémia vo forenznej a kriminalistickej praxi" pre podporu rozvoja novoakreditovaného študijného programu Forenzná a kriminalistická chémia

Číslo projektu:KEGA 032UMB-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:Mgr. Barbora Tirčová, PhD.

Výskumne ladená koncepcia vzdelávania v ekológii

Číslo projektu:KEGA 051UMB-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:Mgr. Romana Schubertová, PhD.

Funkčná a taxonomická divetzita mokradí a ich vzťah k ekosystémovým procesom

Číslo projektu:APVV-16-0236 Doba riešenia projektu:1. Júl 2017 - 30. Jún 2021
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, PhD.