Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Dynamika antropicky ovplyvnených biotopov nelesnej vegetácie v procese ekologickej obnovy

Číslo projektu:VEGA 2/0040/17 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

Genetická výbava euglenoidných bičíkovcov pre medzibunkovú komunikáciu, metabolizmus cukrov a potenciálnu mnohobunkovosť

Číslo projektu:VEGA 1/0535/17 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:Mgr. Matej Vesteg, PhD.

Algoritmy na grafoch a algebraických štruktúrach

Číslo projektu:VEGA 1/0487/17 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.

Anorganická a bioanorganická chémia pre učiteľov základných a stredných škôl

Číslo projektu:KEGA 006KU-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.

Budovanie progresívneho experimentálneho laboratória pre inováciu foriem výučby v študijnom programe Protipožiarna ochrana a bezpečnosť.

Číslo projektu:KEGA 009TU-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:doc. Ing. Alena Očkajová, PhD.

Ekonometrické metódy na identifikáciu priemerného efektu intervencie

Číslo projektu:VEGA 1/0843/17 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Formatívne hodnotenie žiakov v predmete Technika v nižšom strednom vzdelávaní so zameraním na kognitívnu oblasť

Číslo projektu:KEGA 017UMB-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

Implementácia blended learningu do prípravy budúcich učiteľov matematiky

Číslo projektu:KEGA 003UMB-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

Inovatívne metodiky v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní

Číslo projektu:KEGA 009KU-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

Interaktívna elektronická učebnica regionálnej geografie Horného Pohronia

Číslo projektu:KEGA 002UMB-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:RNDr. Martina Škodová, PhD.

Interaktívna mykologická zbierka - herbár, genobanka kultúr a izolátov DNA vytvorená formou elektronického praktika

Číslo projektu:KEGA 025UMB-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.

Rozširovanie kompetencií v práci s ekosystémom vysokovýkonného počítania

Číslo projektu:KEGA 011UMB-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

Viacúrovňové teoretické štúdium fluorescencie biologicky významných molekulových komplexov

Číslo projektu:VEGA 1/0737/17 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:RNDr. Šimon Budzák, PhD.

Vzdelávacie centrum integrovanej bezpečnosti

Číslo projektu:KEGA 030UMB-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc.

Properties of strongly interacting matter: fluctuations and rare species

Číslo projektu:DAAD Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:doc. Dr. Boris Tomášik

Theory of hot matter and relativistic heavy-ion collisions (THOR)

Číslo projektu:COST Action CA15213 Doba riešenia projektu:17. Október 2016 - 16. Október 2020
Vedúci projektu FPV:doc. Dr. Boris Tomášik

Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch

Číslo projektu:APVV-15-0292 Doba riešenia projektu:1. Júl 2016 - 30. Jún 2020
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

Nekovalentné interakcie v systémoch s rastúcou zložitosťou

Číslo projektu:APVV-15-0105 Doba riešenia projektu:1. Júl 2016 - 30. Jún 2020
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.

Modely interakcie kôrových a plášťových hornín s fluidami v akrečných prizmách Západných Karpát, východných Álp a severného Turecka, korelácia P-T-X-t parametrov

Číslo projektu:APVV-15-0050 Doba riešenia projektu:1. Júl 2016 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Topologické a algebraické aspekty minimálnych dynamických systémov

Číslo projektu:APVV-15-0439 Doba riešenia projektu:1. Jún 2016 - 30. Jún 2020
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc., DSc.