Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Dynamika doménovej steny v tenkých magnetických drôtoch

Číslo projektu:APVV-0027-11 Doba riešenia projektu:1. Júl 2012 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:Mgr. Jaroslav Chovan, PhD.

Funkcionálne priestory, bornológie, hyperpriestory a topologické štruktúry

Číslo projektu:APVV-0269-11 Doba riešenia projektu:1. Júl 2012 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:Mgr. Juraj Holos

Nová syntéza vývoja reliéfu Západných Karpát – príprava databázy pre testovanie kľúčových hypotéz

Číslo projektu:APVV-0625-11 Doba riešenia projektu:1. Júl 2012 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:RNDr. Roberta Prokešová, PhD.

Silno interagujúca hmota v extrémnych podmienkach

Číslo projektu:APVV-0050-11 Doba riešenia projektu:1. Júl 2012 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:doc. Mgr. Boris Tomášik, PhD.

Postglaciálny vývoj prostredia v Tatrách: multidsciplinárna paleoekologická štúdia subalpínskeho jazera

Číslo projektu:VEGA 1/0180/12 Doba riešenia projektu:1. Január 2012 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

The acquisition of science competencies through ICT real time experiments (COMBLAB)

Číslo projektu:517587-LLP-1-2011-1-ES-COMENIUS-CMP Doba riešenia projektu:1. Január 2012 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

LLP- COMENIUS

Tvorba nových moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov pre vybrané prírodovedné a technické predmety v novoakreditovaných ŠP

Číslo projektu:KEGA 011UMB-4/2012 Doba riešenia projektu:1. Január 2012 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

Využitie nových metód a foriem vo vzdelávaní učiteľov fyziky a ich žiakov s dôrazom na rozvoj kompetencií v oblasti prírodovedného bádania

Číslo projektu:KEGA 022UMB-4/2012 Doba riešenia projektu:1. Január 2012 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.

Harmonization and Modernization of Currriculum for Primary Teacher Education

Číslo projektu:516762-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR Doba riešenia projektu:15. November 2011 - 14. November 2015
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

Nelineárne javy v spojitých a diskrétnych dynamických systémoch

Číslo projektu:APVV-0134-10 Doba riešenia projektu:1. Júl 2011 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.

Algebraické, topologické a kombinatorické metódy v diskrétnych štruktúrach

Číslo projektu:APVV-0223-10 Doba riešenia projektu:1. Júl 2011 - 31. Október 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.

Metaultramafity, indikátor mechanizmov kôrovo-plášťovej interakcie, recyklácie a exhumácie v orogénnej prizme (Západné Karpaty, Východný okraj Álp)

Číslo projektu:APVV-0081-10 Doba riešenia projektu:1. Júl 2011 - 31. Október 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Interakcie v bio a nanosystémoch

Číslo projektu:APVV-0059-10 Doba riešenia projektu:1. Máj 2011 - 31. Október 2014
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.

Dynamika na kompaktných a nekompaktných priestoroch

Číslo projektu:VEGA 1/0978/11 Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.

Projekt ukončený v roku 2014 s dosiahnutím vynikajúcich výsledkov

Aplikovaná geológia - nový študijný program II.stupňa vysokoškolského štúdia

Číslo projektu:KEGA 011UMB-4/2011 Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 31. December 2013
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Grafy, grupy a plochy

Číslo projektu:1/1085/11 Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 31. December 2013
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.

Možnosti motivačných a projektových aktivít v gymnaziálnom učive chémie

Číslo projektu:KEGA 034KU-4/2011 Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 31. December 2013
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Milan Melicherčík, PhD.

Porovnanie kontaminácie krajinných zložiek v dôsledku historickej ťažby Cu-ložísk v okolí Banskej Bystrice

Číslo projektu:VEGA 2/0065/11 Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 31. December 2013
Vedúci projektu FPV:RNDr. Zuzana Melichová, PhD.

Pravdepodobnosť a matematická štatistika v algebraických štruktúrach

Číslo projektu:VEGA 1/0621/11 Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 31. December 2013
Vedúci projektu FPV:Beloslav Riečan

Tvorba moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov pre ťažiskové jednotky nových ŠP 1. a 2. stupňa VŠ vzdelávania ...

Číslo projektu:KEGA 005UMB-4/2011 Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 31. December 2013
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Ján Stebila, PhD.