print

Publikácie

Predaj publikácií Fakulty prírodných vied UMB zabezpečuje

Predajňa Vydavateľstva UMB - Belianum
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica

Prehľad publikácií na predaj (PDF)

Knižný e-shop Vydavateľstva UMB - Belianum (www.publikacie.umb.sk)

Vyhľadávanie v publikáciách
Chémia otravných látok

Chémia otravných látok (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0776-1

Vysokoškolská učebnica obsahuje základné poznatky z chémie otravných látok. Jednotlivé ukazovatele charakterizuje predovšetkým z hľadiska fyzikálnych, chemických a toxikologických vlastností súčasných otravných látok tak, ako sa ...

Chémia sulfidického yperitu

Chémia sulfidického yperitu (Odborná monografia)

Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1121-8Stiahnuť publikáciu:

Monografia obsahuje základné poznatky z chémie sulfidického yperitu. Jednotlivé parametre sulfidického yperitu charakterizuje predovšetkým z hľadiska fyzikálnych, chemických a toxikologických vlastností, ale i z hľadiska predpokladov k ...

Chémia výbušnín

Chémia výbušnín (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1403-5

Vysokoškolské skriptá poskytujú základné údaje o problematike súčasných teoretických poznatkov chémie výbušnín z hľadiska ich fyzikálnych, chemických a výbušninárskych vlastností, tých výbušných látok, ktoré najčastejšie ...

Chemický a biologický terorizmus

Chemický a biologický terorizmus (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0853-9

Vysokoškolské skriptá sa podrobne zaoberajú problematikou novodobého javu akým je terorizmus. Rozoberá korene, príčiny i dôsledky tohto javu. Osobitne sa v skriptách riešia možnosti a prostriedky chemického a biologického terorizmu s ...

Chionomys Nivalis Mirhanreini

Chionomys Nivalis Mirhanreini (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Marcela Adamcová a kol.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0270-4

Autori v publikácií prinášajú základné poznatky o početnosti jedincov hraboša snežného tatranského v priebehu jednotlivých ročných období, analyzujú obdobie rozmnožovania, zastúpenie pohlavne aktívnych jedincov a ich vplyv na ...

Chránené územia Slovenska

Chránené územia Slovenska (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Škodová Martina, RNDr., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0138-7

Cieľom publikácie je podať základné informácie o vývoji a spôsobe realizácie územnej ochrany na Slovensku a v zahraničí a priblížiť prírodné zaujímavosti a hodnoty chránených území na Slovensku.

Identifikácia a modely reťazcov udalostí

Identifikácia a modely reťazcov udalostí (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ján Zelený
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0639-9Stiahnuť publikáciu:

V spoločenskej praxi sa veľmi často vyskytujú dva zaujímavé typy situácií. Prvou z nich je situácia, ktorá od subjektu (človeka, združenia, organizácie, ...) vyžaduje rozhodnutie či, a keď, tak ako vojsť do interakcie s potenciálne ...

Identifikácia a posudzovanie rizika

Identifikácia a posudzovanie rizika (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Ján Zelený, Alena Očkajová
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0586-6

Táto učebnica je určená študentom odboru Bezpečenosť a ochrana zdravia pri práci a študijného odboru Environmentálny manažment. Môžu ju však využiť aj odborníci zaoberajúci sa problematikou manažérstva rizika v spoločenskej ...

Identifikácia a posudzovanie rizika II. časť.- Zaobchádzanie s rizikom

Identifikácia a posudzovanie rizika II. časť.- Zaobchádzanie s rizikom (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Ján Zelený a kol.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0660-3
Kúpiť teraz za 10,90 €

Učebnica je určená študentom študijného odboru Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a študijného odboru Environmentálny manažment. Môžu ju však využiť aj odborníci zaoberajúci sa problematikou manažérstva rizika v ...

Implementácia projektu OECD AHELO na slovenských vysokých školách

Implementácia projektu OECD AHELO na slovenských vysokých školách (Zborník)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0736-5

-

Inovatívne vyučovacie metódy a ich využitie v technickom vzdelávaní

Inovatívne vyučovacie metódy a ich využitie v technickom vzdelávaní (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ján Stebila
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0944-4

Monografia predstavuje nové vývojové trendy vyučovania a učenia sa (prostredníctvom inovatívnych metód), ktoré sa v plnej miere odvíjajú od nových cieľov vzdelávania. Autor vychádza zo svojich dlhoročných skúseností, z ktorých ...

Integrovaný manažment Národného parku Slovenský Kras

Integrovaný manažment Národného parku Slovenský Kras (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Judita Tomaškinová, Ján Tomaškin
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0589-7
Kúpiť teraz za 8,60 €

Predkladaná monografia je venovaná integrovanému manažmentu chránených území. Na modelovom príklade NP Slovenský kras prináša parciálnu časť výsledkov z výskumu, ktorý bol zameraný na komplexné zhodnotenie efektívnosti jeho ...

Jadrová chémia

Jadrová chémia (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0854-6

Vysokoškolské skriptá poskytujú základné údaje o problematike dejov fyzikálneho, fyzikálnochemického charakteru, ktoré sa odohrávajú v atómovom jadre. Podrobne sa venujú problematike rádioaktivity, charakterizujú a popisujú jadrové ...

Kapitoly z rastlinnej toxikológie

Kapitoly z rastlinnej toxikológie (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Turisová Ingrid, RNDr., PhD., Šimko Štefan, doc. MVDr., CSc.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0281-0

Publikácia je v našom priestore prvou prácou, ktorá podáva ucelenejší – holistický – pohľad na štyri vybrané rastliny Aristolochia clementis L., Convallara majalis L., Strychnos nux-vomica a Ricinus communis L., a to s dôrazom na ...

Konštrukcia neurónových sietí skladaním jednotiek stratovej kompresie.

Konštrukcia neurónových sietí skladaním jednotiek stratovej kompresie. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:RNDr. Milan Hudec, PhD.
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, Inštitút matematiky a informatiky
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-812-6

-

Krajina a história obce Veľké Straciny.

Krajina a história obce Veľké Straciny. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:PaedDr. Pavel Hronček, PhD.
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-346-X

-

Krajina, história a tradície čipkárskych obcí Horehronia.

Krajina, história a tradície čipkárskych obcí Horehronia. (Zborník)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-540-8

-

Krajinná ekológia a ochrana prírodného dedičstva v socio-ekonomických premenách.

Krajinná ekológia a ochrana prírodného dedičstva v socio-ekonomických premenách. (Zborník)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0085-4

-

Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie

Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Melicherčík Milan, prof. RNDr., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0276-6

Učebný text je určený pre študentov chémie druhého ročníka bakalárskeho učiteľského aj neučiteľského štúdia (študijný program Environmentálna chémia) na FPV UMB v Banskej Bystrici. Má slúžiť ako učebný materiál na ...

Manažment chránených druhov

Manažment chránených druhov (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Peter Urban
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1543-8Stiahnuť publikáciu:

Ochrana prírody je aktuálnym a dynamickým odvetvím Đudskej þinnosti, ktoré je pod znaþným tlakom verejnosti i médií. Aj preto sa oprávnene radí medzi tzv. krízové disciplíny (crisis disciplines), najmä vzhĐadom na ...