print

Publikácie

Predaj publikácií Fakulty prírodných vied UMB zabezpečuje

Predajňa Vydavateľstva UMB - Belianum
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica

Prehľad publikácií na predaj (PDF)

Knižný e-shop Vydavateľstva UMB - Belianum (www.publikacie.umb.sk)

Vyhľadávanie v publikáciách
Manažment chránených druhov živočíchov

Manažment chránených druhov živočíchov (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:doc. Ing. Peter Urban, PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0627-6

Učebnica "Manažment chránených druhov živočíchov" je prierezom ohrozenia a ochrany živočíchov v kontexte moderne poňatej ochrany biodiverzity. Reprezentuje pohľad na komplexnú ochranu živočíchov ako súčasti biodiverzity, ich ...

Manažment chránených území

Manažment chránených území (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Ing. Juraj Švajda, PhD., Ing. Peter Sabo, CSc.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0618-4

Učebnica „Manažment chránených území“ reprezentuje kompiláciu a syntézu významných dostupných zdrojov a vlastného poznania a praktických skúseností autorov o manažmente, to znamená spravovaní chránených území. Dnešný ...

Manuál na tvorbu záverečných a kvalifikačných prác

Manuál na tvorbu záverečných a kvalifikačných prác (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Milan Ďuriš, Jarmila Kmeťová, Ján Pavlovkin
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0074-8

Publikácia obsahuje rady, skúsenosti, odporúčania, ale aj normované a metodologické postupy na uľahčenie orientácie v jednotlivých častiach záverečnej a kvalifikačnej práce.

Materiály a technológie 1 : Drevárske technológie

Materiály a technológie 1 : Drevárske technológie (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Kučerka Martin, Ing., PhD., Očkajová Alena, doc. Ing., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0262-9

Skriptá majú čitateľa oboznámiť najmä s vybratými technológiami prvostupňového spracovania dreva ako aj polotovarmi, ktoré pri týchto technológiách vznikajú.

Materiály a technológie 3

Materiály a technológie 3 (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Petra Kvasnová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0620-7
Kúpiť teraz za 3,90 €

Vysokoškolská učebnica opisuje základné strojárske technológie, ako sú obrábanie, tvárnenie, zlievanie a zváranie, ich význam a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Každá kapitola predloženej publikácie je doplnená ...

Merania v elektrotechnike

Merania v elektrotechnike (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ing. Ján PAVLOVKIN, PhD., doc. JUDr. Ing. Daniel NOVÁK, CSc., dr inż. Paweł BACHMAN
Vydavateľstvo:Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego
Rok vydania:2017ISBN:978-83-941516-5-2

Monografia je zameraná na problematiku elektrotechnického merania, ktorého aplikácie majú široké použitie oblastiach elektrotechniky. Obsahuje charakteristiky základných meracích prístrojov a systémov, ako i metód merania.

Miestne komunity III. Odraz spoločenského vývoja po roku 1918 na charaktere a štruktúre miestnych komunít na Slovensku

Miestne komunity III. Odraz spoločenského vývoja po roku 1918 na charaktere a štruktúre miestnych komunít na Slovensku (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Chorvát Tomáš, RNDr., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0231-5

-

Mikrobiálna ekológia

Mikrobiálna ekológia (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Jana Júdová, Martin Rulík, Veronika Holá
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0272-8

Skriptá sú určené študentom prírodovedného zamerania, najmä učiteľstva biológie, systémovej ekológie, ako aj študentom doktorandského štúdia paleobiológie, celkovo všetkým záujemcom o mikroorganizmy, ich životné podmienky ich ...

Milan Rúfus - MÚDROSŤ HLBÍN

Milan Rúfus - MÚDROSŤ HLBÍN (Zbierka)

Autor/Kolektív:Slavomíra Očenášová-Štrbová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1470-7
Kúpiť teraz za 10,00 €

Vydaním výberu poézie Milana Rúfusa Múdrosť hlbín si chce Univerzita Mateja Bela uctiť pamiatku nedožitých 90. narodenín Majstra.

Miniteória pravdepodobnosti

Miniteória pravdepodobnosti (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Beloslav Riečan
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0908-6Stiahnuť publikáciu:

Kolmogorovova teória pravdepodobnosti založená na teórii množín patrí medzi najvýznamnejšie výsledky matematiky 20. storočia. Pravda, skutočnost', ktorá je jej prednosť'ou, totiž možnost' používat' výsledky modernej teórie miery, ...

Modelovanie reťazcov

Modelovanie reťazcov (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ján Zelený, Iveta Marková
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0640-5Stiahnuť publikáciu:

Monografia podáva systémový pohľad na problematiku identifikácie, analýzy, posudzovania a hodnotenia závažnosti rizík vychádzajúci z princípov modelovania. Monografia je koncipovaná tak, aby ju mohli využívať nielen poslucháči ...

Modelovanie zmien krajinnej pokrývky a využitia zeme

Modelovanie zmien krajinnej pokrývky a využitia zeme (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Liga, Ján, Ing., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0793-8

The monograph explores computer modelling of land use/land cover changes using various software environments and approaches, describes the methods and history of land cover modelling. In the core part it presents a case study of land cover changes ...

Naprogramuj si svoj rečový syntetizér s neurónovou sieťou

Naprogramuj si svoj rečový syntetizér s neurónovou sieťou (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Milan Hudec
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0495-1

Publikácia by mala čitateľovi zhrnúť a vysvetliť jeden z teoretických postupov, na základe ktorého je možné naprogramovať hlasový syntatizér.

Návrh softvérovej vrstvy pre používateľské rozhranie podporujúce nevidiacich ľudí pri práci s ambientným systémom RUDO

Návrh softvérovej vrstvy pre používateľské rozhranie podporujúce nevidiacich ľudí pri práci s ambientným systémom RUDO (Odborná monografia)

Autor/Kolektív:Milan Hudec a Ján Karabáš
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1392-2Stiahnuť publikáciu:

Cieľom publikácie je návrh, vytvorenie a otestovanie vrstvy asistenčného softvéru, ktorý bude využiteľný a plne postačujúci pri obsluhe počítača a obsluhe systému RUDO nevidiacimi používateľmi.

Nebezpečné rádioaktívne materiály a možnosti ich detekcie

Nebezpečné rádioaktívne materiály a možnosti ich detekcie (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1128-7Stiahnuť publikáciu:

Vysokoškolské skriptá sú venované problematike zhodnotenia fyzikálnych a chemických vlastností rádioaktívnych chemických prvkov a ich zlúčenín a to v širokej škále ich možného zneužitia proti civilnému obyvateľstvu. V ...

O pravdepodobnosti a miere

O pravdepodobnosti a miere (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Beloslav Riečan
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0907-9Stiahnuť publikáciu:

Táto knižka je úvodom do teórie pravdepodobnosti a do teórie integrálu. Štúdium vcelku základných otázok teórie pravdepodobnosti robí poslucháčom značné ťažkosti, často vďačnejšie ako štúdium iných, možno aj ...

Ochrana jednotlivca pred chemickými, biologickými a rádioaktívnymi látkami

Ochrana jednotlivca pred chemickými, biologickými a rádioaktívnymi látkami (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0855-3

Vysokoškolské skriptá obsahujú základné údaje o problematike individuálnej ochrany pred účinkami rádioaktívnej, chemickej a biologickej kontaminácie. Poskytuje údaje o prostriedkoch ochrany dýchacích ciest a povrchu tela pred ...

Pedológia (vo svetle novších poznatkov)

Pedológia (vo svetle novších poznatkov) (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Jozef Kobza
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0622-1
Kúpiť teraz za 10,10 €

Publikácia sa venuje najnovším poznatkom výskumu a hodnotenia pôd, ich konkrétnym ohrozeniam a možným degradačným procesom, ako aj spôsobom ochrany pôd.

Počítačom podporované experimenty v prírodovednom vzdelávaní

Počítačom podporované experimenty v prírodovednom vzdelávaní (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Marek Skoršepa
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0898-0

Monografia sa zaoberá problematikou implementácie školského počítačom podporovaného experimentovania do vyučovania prírodných vied. Jej zámerom je prezentácia metód a výsledkov výskumu realizovaného na platforme overovania ...

Počítačové siete I.

Počítačové siete I. (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Ľudovít Trajteľ
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0459-3

Publikácia objasňuje históriu počítačových sietí a internetu, predstavuje sieťové architektúry a referenčné modely počítačových sietí.