print

Garanti konferencie

1. Sekcia Biológia

doc. RNDr. František Strejček, PhD.
doc. PaedDr. Janka Schlarmannová, PhD.
doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

2. Sekcia Ekológia a environmentalistika
prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc.
doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.
doc. RNDr. Ján Tomaškin, PhD.

3. Sekcia Geografia a regionálny rozvoj a Geológia
doc. RNDr. Ľudmila Illášová, PhD.
RNDr. Jana Némethová, PhD.
RNDr. Daša Oremusová, PhD.
Mgr. Richard Pouš, PhD. – geografia
Mgr. Viera Šimonová, PhD. – geológia

4. Sekcia Fyzika
doc. Ing. Igor Štubňa, CSc.
RNDr. Aba Teleki, PhD.
Mgr. Jaroslav Chovan, PhD.

5. Sekcia Matematika
Mgr. Vladimír Kobza, PhD.
RNDr. Veronika Bojdová, PhD.

6. Sekcia Informatika
doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.
RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.
doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD.

7. Sekcia Chémia
doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.
doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.
doc. Ing. Melánia Feszterová, PhD.

8. Sekcia Didaktika prírodovedných predmetov
prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
PaedDr. Ján Stebila, PhD.
RNDr. Magdaléna Nemčíková, PhD.
PaedDr. Lucia Rumanová, PhD.
doc. PaedDr. Zita Jenisová, PhD.
doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc.
doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD.

 

=