Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Týždeň vedy a techniky 2018

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy. Fakulta prírodných vied UMB sa každoročne zapája do Týždňa vedy a techniky na Slovensku organizovaním prednášok, workshopov, konferencií a pod. 

Zúčastnite sa 5. - 11. novembra 2018 
Týždňa vedy a techniky na Fakulte prírodných vied UMB! 

 


 Výstava prác študentov Katedry informatiky FPV UMB

Dátum konania: 5. - 11. 11. 2018
Čas podujatia: -
Typ podujatia: výstava
Cieľová skupina: verejnosť, mládež, odborná verejnosť
Stručný popis: Na výstave sú prezentované plagáty s informáciami o obhájených záverečných prácach študentov aplikovanej informatiky na FPV UMB.
Organizátor: Katedry informatiky FPV UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: Priestory Katedry informatiky, FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: Miroslav Melicherčík, miroslav.melichercik@umb.sk, +421 48 4467132


Zaujímavé experimenty z fyziky

Dátum konania: 5., 7. a 9. 11. 2018 (pondelok, streda, piatok)
Čas podujatia: 9:00-14:00
Typ podujatia: workshop
Cieľová skupina: deti, mládež
Stručný popis: Obsahom workshopu je súbor atraktívnych fyzikálnych experimentov s výkladom rešpektujúcim úroveň poslucháčov. Viaceré experimentálne aktivity si budú môcť návštevníci vyskúšať či zrealizovať sami pod dozorom vyučujúceho.
Organizátor: Katedra fyziky FPV UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: miestnosť F 249, FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: Martin Hruška, martin.hruska@umb.sk, +421 48 4467203


Fytoremediácia – využitie rastlinstva na sanáciu kontaminovaných území

Dátum konania: 5. 11. 2018
Čas podujatia: 9:30 – 11:00
Typ podujatia: prednáška
Cieľová skupina: verejnosť, odborná verejnosť
Stručný popis: Fytoremediácia je proces využitia rastlín pre fixáciu, akumuláciu a degradáciu polutantov a rôznych xenobiotík in situ zo životného prostredia (pôdy, sedimentov, vody, dokonca z atmosféry). Fytoremediácia má najväčšie uplatnenie na miestach s povrchovým znečistením a je veľmi účinná hlavne na ióny kovov a rádionuklidov a hydrofóbne polutanty (prednášajúci prof. Peter Andráš).
Organizátor: Katedra životného prostredia FPV UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: F 134, FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: prof. RNDr. Peter Andráš, CSc., peter.andras@umb.sk


Kamenné sekerky – nemí svedkovia života našich predkov

Dátum konania: 6. 11. 2018
Čas podujatia: 9:00 – 10:00
Typ podujatia: prednáška
Stručný popis: Prednáška o spojení geológie a archeológie.
Organizátor: Katedra geografie a geológie, FPV UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: Gaudeamus, Tajovského 36, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.; jan.spisiak@umb.sk; 048/446 7244


 Vnímanie krajiny prostredníctvom máp

Dátum konania: 6. 11. 2018
Čas podujatia: 10:30 – 12:05
Typ podujatia: prednáška, workshop
Stručný popis: Mapa ako univerzálny prostriedok popisu krajiny sprevádza človeka od nepamäti. Aké je jej miesto v modernej spoločnosti ? Aké sú ďalšie možnosti rozvoja mapovania?
Organizátor: Katedra geografie a geológie, FPV UMB v Banskej Bystrici
Spoluorganizátori: Slovenské múzeum máp
Miesto konania: učebňa F 353, Tajovského 40, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia: www.muzeummap.sk
Kontaktná osoba: PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.; bohuslava.gregorova@umb.sk; 048/446 7300


 Ako môžeme prečítať históriu prírody z jazerných sedimentov?

Dátum konania: 6. 11. 2018
Čas podujatia: 11:00 – 12:30
Typ podujatia: prednáška
Cieľová skupina: odborná verejnosť
Stručný popis: Popularizačná prednáška doc. Ing. Ladislava Hamerlíka, PhD. o paleoekológii.
Organizátor: Katedra biológie a ekológie, FPV UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: F 146 , FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD., e-mail: ladislav.hamerlik@umb.sk, tel.: +421 48 4467107


Novinky v ochrane biodiverzity

Dátum konania: 6. 11. 2018
Čas podujatia: 13:00 – 14:30
Typ podujatia: workshop
Cieľová skupina: mládež, odborná verejnosť
Stručný popis: Workshop zameraný na prezentáciu aktualít z ochrany biodiverzity a Dohovoru o biologickej diverzite
Organizátor: Katedra biológie a ekológie FPV UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: Katedra biológie a ekológie FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: Peter Urban, Peter.Urban@umb.sk, +421 48 446710, +421 902 420 936


Deň otvorených dverí na Fakulte prírodných vied UMB

Dátum konania: 7. 11. 2018
Čas podujatia: 09:00 – 13:00
Typ podujatia: Deň otvorených dverí
Cieľová skupina: verejnosť, deti, mládež
Stručný popis: Deň otvorených dverí FPV UMB v Banskej Bystrici ponúka v hodinových blokoch základné informácie o štúdiu na fakulte, prednášky, workshopy, diskusie. Záujemcovia si môžu pozrieť priestory fakulty, vybrané laboratória a špecializované učebne.
Organizátor: Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: priestory FPV UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 40, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia: http://www.fpv.umb.sk/
Kontaktná osoba: Bc. Silvia Malachovská, silvia.malachovska@umb.sk, +421 48 4467405


Molekulová biológia a genetika

Dátum konania: 8. 11. 2018
Čas podujatia: 7:30 – 9:00
Typ podujatia: prednáška
Cieľová skupina: verejnosť, mládež, odborná verejnosť
Stručný popis: Prednáška doc. RNDr. Romana Albertyho, CSc. z molekulovej biológie a genetiky.
Organizátor: Katedra biológie a ekológie FPV UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: poslucháreň 145, KBaE FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Roman Alberty, CSc., Roman.Alberty@umb.sk, 048/4467108


Niektoré príklady algoritmov pre paralelné superpočítače

Dátum konania: 8. 11. 2018
Čas podujatia: 11:30-13:00
Typ podujatia: prednáška
Cieľová skupina: odborná verejnosť
Stručný popis: Prednáška prof. Mariána Vajteršíca bude zameraná na príklady paralelných algoritmov a ukážky využitia prostriedkov pre vysokovýkonné počítanie ako sú napríklad superpočítače.
Organizátor: Katedra informatiky, FPV UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: miestnosť F134, FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD., jarmila.skrinarova@umb.sk, +421 48 4467130


Od úlohy MO k dynamickým systémom a Benfordovmu zákonu

Dátum konania: 8. 11. 2018
Čas podujatia: 14:00 – 14:40
Typ podujatia: prednáška
Cieľová skupina: mládež, odborná verejnosť
Stručný popis: Vychádzajúc z úlohy MO o vedúcich cifrách mocnín dvojky sa dopracujeme k pojmu minimálneho dynamického systému. Naznačíme aj, ako sa dajú vypočítať frekvencie, s akými sa v postupnosti prvých cifier mocnín dvojky vyskytujú dané cifry. Ukáže sa, že tieto frekvencie vyhovujú tzv. Benfordovmu zákonu, ktorý fascinuje (nielen) štatistikov (prednášajúci prof. Ľubomír Snoha).
Organizátor: Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Miesto konania: miestnosť F 234, Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc., DSc., Lubomir.Snoha@umb.sk , tel.: +421 48 4467229


Manažment ekosystémov v prizme nerovnovážnej perspektívy

Dátum konania: 22. – 23. 11. 2018
Čas podujatia: 22. 11.: 9:00 – 22:00, 23. 11.: 9:00 – 12:30
Typ podujatia: konferencia
Cieľová skupina: odborná verejnosť
Stručný popis: Medzinárodná vedecká konferencia zameraná na problematiku nerovnovážnej perspektívy a manažmentu ekosystémov, aktuálnych problémov ohrozenia a ochrany ekosystémov, nových výziev pre manažment chránených území
Organizátor: Katedra biológie a ekológie, FPV UMB v Banskej Bystrici
Spoluorganizátori: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha, Štátna ochrana prírody SR B. Bystrica
Webová stránka podujatia: http://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-biologie-a-ekologie/veda-a-vyskum/konferencie/manazment-ekosystemov-v-prizme-nerovnovaznej-perspektivy/
Kontaktná osoba: Peter Urban, Peter.Urban@umb.sk, +421 48 446710, +421 902 420 936