Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

 

Vedecké pomocné sily FPV UMB v akademickom roku 2018/2019


KATEDRA BIOLÓGIE A EKOLÓGIE

Bc. Michaela Maruškinová

Téma: Molekulové analýzy – izolácia DNA, polymerázová reťazová reakcia, MALDI-TOF MS analýza

Tútor: Mgr. Matej Vesteg, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • vytvorenie genobanky izolátov DNA z rôznych organizmov;
 • získanie PCR amplikónov a ich vizualizácia pod UV svetlom – príprava pre ich následnú analýzu;
 • identifikácia organizmov na základe sekvenovania a RFLP;
 • identifikácia organizmov na základe MALDI-TOF MS;
 • pomoc pri celkovom chode laboratória;
 • pomoc pri pripravovaných vedeckých publikáciách

KATEDRA FYZIKY

Vladislav Pavlús

Téma: Popularizácia fyzikálneho vzdelávania prostredníctvom experimentálnych aktivít

Tútor: Mgr. Martin Hruška, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • počet vytvorených vystavených experimentov.
 • počet podielov na príprave popularizačných a vzdelávacích aktivít katedry.
 • vystúpenie na katedrovom seminári, prípadne aj na ŠVK (v závislosti od vyjadrenia tútora). 

 KATEDRA GEOGRAFIE A GEOLÓGIE

Bc. Richard Kopáčik

Téma: Rudné mineralizácie a ich genéza

Tútor: prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • spracované vzorky minerálov a hornín na ďalšiu analýzu alebo výučbu;
 • fotodokumentácia rôznych typov minerálov, hornín a štruktúr pre jednotlivé projekty;
 • prezentácia výsledkov na domácich vedeckých podujatiach (konferenciách a seminároch);
 • publikovanie výsledkov v domácich a zahraničných recenzovaných časopisoch;
 • účasť na popularizačných a propagačných akciách katedry.

KATEDRA CHÉMIE

Bc. Michal Čierny

Téma: 3D počítačové modelovanie pre forenzné aplikácie

Tútor: doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • videotutoriály a pracovné súbory 3D-počítačových simulácií použiteľné tútorom vo výučbe;
 • aktívna účasť študenta na ŠVK 2019;
 • vytvoriť aspoň 2 vizualizácie dynamickej rekonštrukcie miesta činu pre potreby výučby a prezentácie;
 • participácia na tvorbe kurzu 3D počítačového modelovania v Blender.

 KATEDRA INFORMATIKY

Bc. Martin Schmidt

Téma: Návrh a konštrukcia bezpilotného lietajúceho zariadenia

Tútor: Mgr. Michal Vagač, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • funkčné lietajúce zariadenie;
 • aktívna účasť na Študentskej vedeckej konferencii.

 KATEDRA TECHNIKY A TECHNOLÓGIÍ

Nikola Mikušová

Téma: Výskum, podpora a rozvoj technického vzdelávania prostredníctvom inovovaných stratégií a postupov s cieľom osvojenia kľúčových zručností a kompetencií žiakov nižšom strednom vzdelávaní

Tútor: PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • odborné, vedecké články publikované v spoluautorstve s členmi katedry;
 • aktívna účasť na Študentskej vedeckej konferencii;
 • aktívna účasť na medzinárodnej konferencii.

 KATEDRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Bc. Petronela Debnárová

Téma: Ekosystémové služby

Tútor: doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • počet meraní a spracovaných vzoriek;
 • prezentovanie výsledkov a ich publikovanie;
 • účasť na popularizačných a propagačných aktivitách katedry.
 

 KATEDRA MATEMATIKY

Jeannette Raticová

Téma: Grafické prvky v publikačnej činnosti katedry 

Tútor: prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc., DSc.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • skrátenie doby odosielania článkov na publikovanie a estetickejší vzhľad článkov