Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.

Štúdium a prax

1986 – 1991 štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK, Bratislava (odbor Fyzikálna chémia)

1991 – 1995 postgraduálne štúdium na Katedre fyzikálnej chémie na Prírodovedeckej fakulte UK, Bratislava (odbor Fyzikálna chémia)

1995 - ...Katedra chémie, Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica

 

Pedagogická činnosť (predmetová profilácia)

Fyzikálna chémia, Environmentálna chémia vody, Procesy čistenia a úpravy vody, Kontaminácia ekosystémov, Chémia pre biológov a ekológov

 

Vedecko-výskumná činnosť (oblasti výskumu)

Štúdium sorpčných vlastností ílových minerálov

Posudzovanie vplyvov antropogénnej činnosti na kvalitu povrchových a podzemných vôd

Počítačom podporované chemické experimenty

 

Publikačná činnosť

Výber publikačnej činnosti

 

Riešené projekty

Zoznam riešených projektov

 


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela