Volume XV (2013) Number 1 / 2013 - ročník XV. - číslo 1

CONTENT / OBSAH

Overview studies / Prehľadové štúdie

FULL TEXT / ABSTRACT
TOXICITY OF CADMIUM
KADMIUM AKO TOXICKÝ PRVOK
Jana Dadová

Research studies / Výskumné štúdie

FULL TEXT / ABSTRACT
ATTITUDES OF LOCAL INHABITANTS TOWARDS DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITIES IN PROTECTED LANDSCAPE AREA OF HORNÁ ORAVA AND NATIONAL PARK VEĽKÁ FATRA (COMPARATIVE ANAYSIS)
POSTOJE MIESTNEHO OBYVATEĽSTVA K ROZVOJU OBCÍ CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI HORNÁ ORAVA A V NÁRODNOM PARKU VEĽKÁ FATRA (KOMPARATÍVNA ANALÝZA)
Viera Chrenščová, Ivana Kohutková

FULL TEXT / ABSTRACT
STAKEHOLDER MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS HM TESCO, BANSKÁ BYSTRICA, A. S. 
STAKEHOLDER MANAGEMENT V ORGANIZÁCII HM TESCO BANSKÁ BYSTRICA, A. S. 
Jana Jaďuďová, Jana Kartíková

FULL TEXT / ABSTRACT
MANAGEMENT EVALUATION IN PIENINY NATIONAL PARK
EVALVÁCIA MANAŽMENTU V PIENINSKOM NÁRODOM PARKU
Judita Tomaškinová

FULL TEXT / ABSTRACT
EVALUATION OF PHENOLOGICAL PHASES OF THE INVASIVE HERB IMPATIENS PARVIFLORA DC. IN THE BÁB FOREST
ZHODNOTENIE FENOLOGICKÝCH FÁZ INVÁZNEJ BYLINY IMPATIENS PARVIFLORA DC. V BÁBSKOM LESE
Ivana Pilková

FULL TEXT / ABSTRACT
NON-NATIVE PLANT SPECIES OF CONTACT AREA OF NITRA CITY
NEPOVODNÉ DRUHY RASTLÍN KONTAKTNÉHO ÚZEMIA MESTA NITRA
Marek Gális, Jozef Straňák

FULL TEXT / ABSTRACT
BUTTERFLIES OF SELECTED HABITATS IN THE VEĽKÝ BLH
DENNÉ MOTÝLE NA VYBRANÝCH BIOTOPOCH VO VEĽKOM BLHU
Jana Vengrínová

FULL TEXT / ABSTRACT
EVALUATION OF SOIAL CARRYING CAPACITY IN THE SURROUNDINGS OF COLD STREAM IN TATRA NATIONAL PARK
HODNOTENIE SOCIÁLNEJ ÚNOSNOSTI NÁVŠTENÍKOV V OKOLÍ STUDENÉHO POTOKA V TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU
Eva Streberová, Peter Baus

FULL TEXT / ABSTRACT
RECREATIONAL VALUES OF THE VEĽKÁ FATRA NP
REKREAČNÉ HODNOTY NP VEĽKÁ FATRA
Radoslav Považan

FULL TEXT / ABSTRACT
APPLICATION OF MODEL EXPLANATION AND INDICATORS TO THE TRADITIONAL ECOLOGICAL KNOWLEDGE AND FUNCTIONING EVALUATION BY WAY OF MALOHONT (SLOVAKIA) EXAMPLE
VYUŽITÍ EXPLANAČNÍHO MODELU A INDIKÁTORU PRO HODNOCENÍ TRADIČNÍCH EKOLOGICKÝCH ZNALOSTÍ A ČINNOSTÍ NA PŘÍKLADĚ REGIONU MALOHONT (SLOVENSKO)
Miloš Zapletal, Ivan Murin

FULL TEXT / ABSTRACT
LOCATION INCREASED THE RESISTANCE IN THE CIRCUIT 120 KW ELECTRIC MOTOR THROUGH THERMOVISION CAMERA 
LOKALIZÁCIA ZVÝŠENÉHO PRECHODOVÉHO ODPORU V OBVODE ELEKTROMOTORA 120 KW PROSTREDNÍCTVOM TERMOVÍZNEJ KAMERY
Jozef Nemec, Iveta Marková, Ján Zelený

Reports / Správy

REPORT
SLOVAKIA AND MATEJ BEL UNIVERSITY IN THE JOINT PROGRAMMING ON CULTURAL HERITAGE IN EUROPEAN RESEARCH AREA
SLOVENSKO A UNIVERZITA MATEJA BELA V PROCESE SPOLOČNÉHO PROGRAMOVANIA V OBLASTI KULTÚRNEHO DEDIČSTVA A GLOBÁLNEJ ZMENY
Radoslava Kanianska, Ivan Murin

Reviews / Recenzie

REVIEW
VILÉM KUNZ, KLÁRA KAŠPAROVÁ: MODERNÍ PŘÍSTUPY KE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM A CSR REPORTOVÁNÍ
Marie Hesková