Volume XV (2013) Number 2 / 2013 - ročník XV. - číslo 2

CONTENT / OBSAH

Overview studies / Prehľadové štúdie

FULL TEXT / ABSTRACT
WHERE ARE HEADING DEMANDS OF SOCIETY IN THE ENVIRONMENTAL SECTOR, THERE HAS ALSO TEND RESEARCH AND TRAINING EFFORTS DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
KAM SMERUJÚ POŽIADAVKY SPOLOČNOSTI V ENVIRONMENTÁLNOM SEKTORE, TAM MUSÍ SMEROVAŤ AJ VÝSKUMNÉ A VZDELÁVACIE ÚSILIE ODBORU ENVIRONMENTÁLNE MANŽÉRSTVO
Peter Andráš, Juraj Ladomerský, Ján Zelený

FULL TEXT / ABSTRACT
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACCORDING TO EMAS AND INTERNATIONAL STANDARDS ISO 14001 IN EUROPEAN AREA - STATUS AND PERSPECTIVES
ENVIRONMENTÁLNE MANAŽÉRSTVO PODĽA SCHÉMY EMAS A NORMY ISO 14001 V EURÓPSKOM PRIESTORE - STAV A PERSPEKTÍVY
Milan Majerník, Petra Szaryszová, Lenka Štofová

FULL TEXT / ABSTRACT
15TH ANNIVERSARY OF THE WORKPLACE NOW CALLED DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT, FACULTY OF NATURAL SCIENCES UMB
15. VÝROČIE VZNIKU PRACOVISKA V SÚČASNOSTI NAZÝVANÉHO KATEDRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA FAKULTE PRÍRODNÝCH VIED UMB V BANSKEJ BYSTRICI
Iveta Marková, Ján Zelený, Jana Jaďuďová

Research studies / Výskumné štúdie

FULL TEXT / ABSTRACT
GREEN OFFICE IN CONDITIONS OF SCHOOL FACILITY - ENVIRONMENTAL-ECONOMIC EVALUATION OF ENERGY MANAGEMENT
ZELENÉ ÚRADOVANIE V PODMIENKACH ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA - ENVIRONMENTÁLNO-EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE HOSPODÁRENIA S ENERGIOU
Jana Jaďuďová, Andrej Klinec

FULL TEXT / ABSTRACT
EVALUATION OF PRE-PHASES AND PLANNING PHASES IN THE LIFECYCLE OF HERITAGE PARK DWEJRA, GOZO (MALTA)
HODNOTENIE PRÍPRAVNEJ FÁZY A FÁZY PLÁNOVANIA V ŽIVOTNOM CYKLE HERITAGE PARK DWEJRA, GOZO (MALTA)
Judita Tomaškinová

FULL TEXT / ABSTRACT
NON-NATIVE PLANT SPECIES IN BANK VEGETATION OF WATER AREAS AND THEIR SURROUNDING IN CADASTRAL AREA OF KOŠ VILLAGE (Hornonitrianska kotlina)
NEPÔVODNÉ DRUHY RASTLÍN BREHOVEJ VEGETÁCIE  VODNÝCH PLÔCH A ICH OKOLIA V KATASTRI OBCE KOŠ (Hornonitrianska kotlina)
Marek Gális, Jozef Straňák

FULL TEXT / ABSTRACT
PHENOLOGICAL PHASES OF THE EARLY SPRING GEOPHYTES OF THE BÁB FOREST IN RELATION TO TEMPERATURE
FENOLOGICKÉ FÁZY VČASNE JARNÝCH GEOFYTOV BÁBSKEHO LESA VO VZŤAHU K TEPLOTE
Ivana Pilková

FULL TEXT / ABSTRACT
TESTING METHOD OF SAFE USE HVT WHEN CUTTING COLUMN B IN THE WITHIN THE INTERFERENCE IN TRAFFIC ACCIDENT ON THE SELECTED CAR
TESTOVANIE SPÔSOBU BEZPEČNÉHO POUŽITIA HVT PRI STRIHANÍ STĹPIKA B V RÁMCI ZÁSAHU S DOPRAVNOU  NEHODOU NA VYBRANOM AUTOMOBILE
Milan Marcinek

FULL TEXT / ABSTRACT
STRATEGIC PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT WITH REGARD TO THE OPINION OF SELECTED KEY STAKEHOLDERS  OF THE AREA DEVELOPMENT OF BIELA ORAVA MICROREGION
STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A REGIONÁLNY ROZVOJ MIKROREGIÓNU BIELA ORAVA S OHĽADOM NA MIENKU VYBRANÝCH HLAVNÝCH AKTÉROV ÚZEMNÉHO ROZVOJA
Stanislava Brnkaľáková, Viera Novanská

FULL TEXT / ABSTRACT
PERSPECTIVES ON THE PROMOTING ENVIRONMENTAL EDUCATION AND ENVIRONMANTAL AWARENESS OF PRIMARY PUPILS BY USING SENSES THROUGH OUTDOOR ACTIVITIES
Vesa-Matti Tauriainen, Eila Jeronen, Matti Lindh, Marjatta Kaikkonen

Reports / Správy

REPORT
THE REPORT OF THE EVENT "ENVIRONMENTAL MANGEMENT AND APPLIED RESEARCH"
SPRÁVA Z PODUJATIA "ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT A APLIKOVANÝ VÝSKUM"
Iveta Marková, Radoslava Kanianska