Volume XVI (2014) Number 1 / 2014 - ročník XVI. - číslo 1

CONTENT / OBSAH

Overview studies / Prehľadové štúdie

FULL TEXT / ABSTRACT
GEOCHEMICAL CHARACTERISTIC OF MERCURY (OCCURRENCE, EXPLOITATION, PRODUCTION, TOXICITY)
GEOCHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA ORTUTI (VÝSKYT, ŤAŽBA, VÝROBA, TOXICITA)
Jana Dadová

Research studies / Výskumné štúdie

FULL TEXT / ABSTRACT
PHENOLOGY OF INVASIVE HERBS IN THE BÁB FOREST
FENOLÓGIA INVÁZNYCH BYLÍN V BÁBSKOM LESE
Ivana Pilková

FULL TEXT / ABSTRACT
CHANGES OF SOIL PROPERTIES AS A CONSEQUENCE OF AGRO-ECOSYSTEM PRODUCTION SERVICES UTILISATION IN ENERGY SECTOR
ZMENY VLASTNOSTÍ PÔD DÔSLEDKOM VYUŽITIA PRODUKČNÝCH SLUŽIEB AGROEKOSYSTÉMOV V ENERGETIKE
Jarmila Makovníková, Radoslava Kanianska

FULL TEXT / ABSTRACT
TOURISM AS A TOOL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITH REGARD TO THE OPINION OF SELECTED STAKEHOLDERS OF THE AREA DEVELOPMNET OF BIELA ORAVA MICROREGION
CESTOVNÝ RUCH AKO NÁSTROJ UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA MIKROREGIÓNU BIELA ORAVA S OHĽADOM NA MIENKU VYBRANÝCH AKTÉROV ÚZEMNÉHO ROZVOJA
Viera Novanská, Stanislava Brnkaľáková

FULL TEXT / ABSTRACT
REPRESENTATION OF NON-NATIVE SPECIES IN VARIOUS TYPES OF RUDERAL VEGETATION OF BRATISLAVA
ZASTÚPENIE NEPÔVODNÝCH DRUHOV V RÔZNYCH TYPOCH RUDERÁLNEJ VEGETÁCIE BRATISLAVY
Alena Rendeková, Ján Miškovic

FULL TEXT / ABSTRACT
QUALITATIVE EVALUATION OF LAWNS IN URBAN LANDSCAPE AND MANAGEMENT OF THEIR MAINTENANCE
KVALITATÍVNE HODNOTENIE TRÁVNIKOV V URBÁNNEJ KRAJINE A MANAŽMENT ICH ÚDRŽBY
Mária Rovňáková, Ján Tomaškin

FULL TEXT / ABSTRACT
ECOLOGICAL STABILITY OF THE LANDSCAPE OF CADASTRAL TERRITORY IN TATRANSKA LOMNICA IN 1953 AND NOW (IN 2013)
EKOLOGICKÁ STABILITA KRAJINY KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA TATRANSKEJ LOMNICE V ROKU 1953 A V SÚČASNOSTI (ROK 2013)
Michaela Ližbetinová

FULL TEXT / ABSTRACT
CHEMICALS USED IN THE PREPARATIONS BY INTERNAL ENVIRONMENT - DETERMINATION OF EXPOSURE FACTORS
CHEMICKÉ LÁTKY V PRÍPRAVKOCH POUŽÍVANÝCH VO VNÚTORNOM PROSTREDÍ - STANOVENIE EXPOZIČNÝCH FAKTOROV
Marek Drimal

FULL TEXT / ABSTRACT
ANALYSIS OF INTERACTION ENVIRONMENT AND HUMAN ACTIVITIES (CASE STUDY SUCHÁ DOLINA & VLČIE DOLY)
ANALÝZA VZŤAHU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ĽUDSKÁ ČINNOSŤ (NA PRÍKLADE LOKALÍT SUCHÁ DOLINA A VLČIE DOLY)
Laura Hrabčáková, Ivan Murin

Reports / Správy

REPORT
THE REPORT OF THE EVENT "WORLD WATER DAY CELEBRATIONS"
SPRÁVA Z PODUJATIA "OSLAVY SVETOVÉHO DŇA VODY"
Katarína Trnková

REPORT
THE REPORT OF THE EVENTS "STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE" AND "WORLD DAY EARTH" HELD AT THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL
SPRÁVA Z PODUJATIA "ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE" A "OSLAVY SVETOVÉHO DŇA ZEME" KONANÉHO NA KATEDRE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA"
Iveta Marková, Ivan Murin