Volume XVI (2014) Number 2 / 2014 - ročník XVI. - číslo 2

CONTENT / OBSAH 

Overview studies / Prehľadové štúdie

FULL TEXT / ABSTRACT
EXPLOITATION OF ORES, ROCKS AND MINERALS IN ANCIENT EGYPT
ŤAŽBA RÚD, HORNÍN A MINERÁLOV V STAROVEKOM EGYPTE
Sherif Kharbish, Peter Andráš

FULL TEXT / ABSTRACT
PERFORMANCE EVALUATION OF ECOMUSEUMS IN NORTHERN NORWAY
HODNOCENÍ FUNKCE EKOMUZEÍ V SEVERNÍM NORSKU
Miloš Zapletal

Research studies / Výskumné štúdie

FULL TEXT / ABSTRACT
EFFECTIVENESS OF Fe0-BARRIER AT Cu-DEPOSIT ĽUBIETOVÁ - PODLIPA
ÚČINNOSŤ Fe0-BARIÉRY PRI REMEDIÁCII DRENÁŽNYCH VÔD Z HALDOVÉHO POĽA ĽUBIETOVÁ - PODLIPA
Dávid Demeter, Peter Andráš Jr., Jozef Krnáč, Jana Dadová 

FULL TEXT / ABSTRACT
EVALUATION OF RISKS OF CHEMICAL SUBSTANCES USED ON EXTINGUISHING BY CUP BURNER TEST
HODNOTENIE RIZIKA CHEMICKÝCH LÁTOK POUŽÍVANÝCH NA HASENIE CUP BURNER TESTOM
Iveta Marková

FULL TEXT / ABSTRACT
THE BLOOMING AND PHENOLOGICAL OPTIMUM OF VEGETATION ON THE CLEARCUT AND IN THE FOREST COVER IN THE BÁB FOREST
KVITNUTIE A FENOLOGICKÉ OPTIMUM VEGETÁCIE NA RÚBANISKU A V LESNOM PORASTE V BÁBSKOM LESE
Ivana Pilková

FULL TEXT / ABSTRACT
PERCEPTION OF THE CONCEPT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AT THE DISTRICT OF ICES IN BANSKA BYSTRICA REGION
VNÍMANIE KONCEPTU SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI NA OKRESNÝCH ÚRADOCH V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI
Maroš Plieštik, Jana Jaďuďová

FULL TEXT / ABSTRACT
MANAGEMENT OF PERMANENT SUSTAINABLE ORGANIC PRODUCTION IN LIPTOVSKÁ TEPLIČKA
MANAŽMENT TRVALO UDRŽATEĽNEJ A EKOLOGICKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY V LIPTOVSKEJ TEPLIČKE
Lucia Bahýlová, Ján Tomaškin

FULL TEXT / ABSTRACT
ARSENIC AND ANTIMONY CONTAMINATION OF PODLIPA AND REINER DUMP-FIELDS ĽUBIETOVÁ
KONTAMINÁCIA HALDOVÝCH POLÍ PODLIPA A REINER V ĽUBIETOVEJ ARZÉNOM A ANTIMÓNOM
Jozef Krnáč, Jana Dadová, Peter Andráš Jr.

FULL TEXT / ABSTRACT
SPATIAL VARIATION AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT OF HEAVY METAL IN THE SURFICIAL SEDIMENTS ALONG THE EGYPTIAN RED SEA COAST
Alaa M. Younis, I. S. Ismail, Lamiaa I. Mohamedein, Shimaa Farouk Ahmed

Case studies / Prípadové štúdie

CASE STUDY
LIQUIDATION CONSEQUENCES OF OIL POLLUTION INCIDENTS, A MINIMIZED DAMAGES AND PREVENT DAMAGE TO THE ENVIRONMENT
LIKVIDÁCIA NÁSLEDKOV ROPNEJ EKOLOGICKEJ HAVÁRIE, MINIMALIZOVANIE ŠKÔD A ZAMEDZENIE POŠKODENIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Juraj Fabian, Ján Slezák