Volume XVII (2015) Number 1 / 2015 - ročník XVII. - číslo 1

CONTENT / OBSAH

Overview studies / Prehľadové štúdie

FULL TEXT / ABSTRACT
THE APPLICATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND CSR REPORTING IN THE CZECH COAL ENERGY GROUP
UPLATŇOVÁNÍ SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ A CSR REPORTOVÁNÍ V ENERGETICKÉ SKUPINĚ CZECH COAL
Vilém Kunz, Jan Mísař

FULL TEXT / ABSTRACT
LEAD IN ENVIRONMENT
OLOVO V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ
Jana Dadová

Research studies / Výskumné štúdie

FULL TEXT / ABSTRACT
GEOLOGICAL AND GEOCHEMICAL INVESTIGATIONS ON HAMMAMAT MOLASSE SEDIMENTS, G. KHARAZA, EASTERN DESERT, EGYPT
Said. A. Azzaz, Sherif Kharbish, S., Hesman M. El-alfy

FULL TEXT / ABSTRACT
HEAVY METAL CONTAMINATION OF ENVIRONMENT ON DUMP-FIELDS OF ABANDONED Cu-DEPOSITS CAPORCIANO (MONTECATINI VAL DI CECINA) AND LIBIOLA, ITALY
KONTAMINÁCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ŤAŽKÝMI KOVMI NA HALDOVÝCH POLIACH OPUSTENÝCH Cu LOŽÍSK CAPORCIANO (MONTECATINI VAL DI CECINA) A LIBIOLA, TALIANSKO
Peter Andráš, Giuseppe Buccheri, Ingrid Turisová, Peter Andráš Jr., Jiří Kupka

FULL TEXT / ABSTRACT
DENSITY AND STRUCTURE OF THE POPULATIONS OF CLEARCUT AND SYNANTHROPIC TAXONS IN THE BÁB FOREST
HUSTOTA A ŠTRUKÚRA POPULÁCIÍ RÚBANISKOVÝCH A SYNANTROPNÝCH TAXÓNOV V BÁBSKOM LESE
Ivana Pilková, Marek Gális

FULL TEXT / ABSTRACT
THE ANALYSIS OF FLOOD OCCURRENCE IN LOWER HRON BASIN AND PROPOSITION OF BASIC MEASURES THAT WOULD REDUCE THE IMPACT OF FLOODS
ANALÝZA VÝSKYTU POVODNÍ V POVODÍ DOLNÉHO TOKU HRONA A NÁVRH ZÁKLADNÝCH OPATRENÍ NA ZMIERNENIE ICH NÁSLEDKOV
Michaela Gašparová, Juraj Ladomerský

FULL TEXT / ABSTRACT
APPROACHES TO SOLVING THE PROBLEMS OF ACCIDENT PREVENTION AND EMERGENCY PLANNING IN THE PREVENTION OF INDUSTRIAL ACCIDENTS (SEVESO III)
PRÍSTUPY K RIEŠENIU PROBLEMATIKY PREVENCIE HAVÁRIÍ A HAVARIJNÉHO PLÁNOVANIA Z HĽADISKA PREVENCIE ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ (SEVESO III)
Božena Sliacka, Iveta Marková

FULL TEXT / ABSTRACT
FLORA OF BUDMERICE PARK
FLÓRA BUDMERICKÉHO PARKU
Danica Černušáková, Natália Dudová

FULL TEXT / ABSTRACT
PHYTOINDICATION OF GENOTOXICITY OF MINING TAILING POND IN HORNÁ VES (KREMNICA)
FYTOINDIKÁCIA EKOGENOTOXICITY ODKALISKA HORNÁ VES PRI KREMNICI
Andrea Pogányová, Erik Kerekeš, Karol Mičieta

FULL TEXT / ABSTRACT
SELECTED PATHOGENS AS CONTAMINANTS OF WATER ENVIRONMENT
VYBRANÉ PATOGÉNY AKO KONTAMINANTY VODNÉHO PROSTREDIA
Jana Kalinová, Alexandra Valenčáková, Oľga Danišová, Antónia Hasajová, Pavol Bálent

Reports / Správy

REPORT
SPRÁVA Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE OCHRANA OBYVATEL - NEBEZPEČNÉ LÁTKY 2015 NA VŠB - TU V OSTRAVE
Iveta Marková, Lenka Černá

REPORT
ENVIRONMENTÁLNA BEZPEČNOSŤ - PONUKA VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI FAKULTY PRÍRODNÝCH VIED PRE PRÍPRAVU PROJEKTOV VEDY A VÝSKUMU V SPOLUPRÁCI S PREZÍDIOM HaZZ MINISTERSTVA VNÚTRA SR A BUDOVANÍM NÁRODNÉHO VÝSKUMNO-INOVAČNÉHO CENTRA NA LEŠTI
Iveta Marková, Andrea Majlingová

REPORT
MEDZINÁRODNÝ WORKSHOP "AKTUÁLNE OTÁZKY FYTOREMEDIÁCIA S PRODUKCIOU BIOMASY" NA KATEDRE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA FAKULTY PRÍRODNÝCH VIED
Valentina Pidlisnyuk, Iveta Marková

REPORT
SPOLUPRÁCA MEDZI FAKULTOU PRÍRODNÝCH VIED UMB V BANSKEJ BYSTRICI A ÚSTAVOM BIOLÓGIE RASTLÍN A BIOTECHNOLÓGIE AKADÉMIE VIED KAZAŠSKEJ REPUBLIKY
Valentina Pidlisnyuk, Iveta Marková

Reviews / Recenzie

REVIEW
RECENZE NA KNIHU SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST: OD TEORETICKÝCH KONCEPTŮ K FIREMNÍ IMPLEMENTACI AUTOROV ELIŠKA STEHNOVÁ, EVA FUCHSOVÁ, MIROSLAV BARTÁK, ELIŠKA VALINOVÁ
Vilém Kunz