Kde ma nájdete

Katedra informatiky

Profesijná charakteristika

Pre študentov:

  • Konzultačné hodiny - kedykoľvek keď ma zastihnete, poprípade dohovorom cez mail
  • Na naše spoločné predmety odporúčam zošit na poznámky.

 

Štúdium a prax

 

2020 - súčastnosť odborný asistent (Katedra informatiky, FPV UMB)

2017 - 2020 doktorandské štúdium (Katedra informatiky, FRI UNIZA)

2012 - 2017 bakalárske a magisterské štúdium (Katedra informatiky, FPV UMB)

 

Pedagogická činnosť

 

Databázové systémy 1 prednášky a cvičenia pre študijné odbory Aplikovaná inforamtika a Učiteľstvo informatiky

Prekladače prednášky pre študijný odbor Aplikovaná informatika

Teória algoritmov prednášky a cvičenia pre študijný odbor Aplikovaná informatika

 

Databázové systémy 2 prednášky a cvičenia pre prihlásených študentov

Operačné systémy 1 cvičenia pre študijné odbory Aplikovaná inforamtika a Učiteľstvo informatiky

Gridové a cloudové počítanie prednášky a cvičenia pre študijný odbor Aplikovaná informatika

 

Vedecko-výskumná činnosť


Vedecko-výskumná činnosť Adama Dudáša je zameraná na paralelné a distribuované výpočty v rámci vybraných úloh z oblasti teórie grafov.

Člen riešiteľského kolektívu v rámci projektov:

VEGA 1/0487/17 v rokoch 2017 - 2019

KEGA 009ŽU-4/2020 od roku 2020

KEGA 018UMB-4/2020 od roku 2020

- - -

 

For students:

  • Consultations - whenever you find me, alternatively by appointment via e-mail
  • I recommend  to bring a notebook for notes to every course we have together

 

Study and practice

 

2020 - present assistant professor (Department of Computer science, FPV UMB)

2017 - 2020 PhD. studies (Department of Computer science, FRI UNIZA)

2012 - 2017 bachelor's and master's studies (Department of Computer science, FPV UMB)

 

Teaching

 

  • Database systems 1
  • Compilers
  • Algorithm theory
  • Database systems 2
  • Operating systems 1
  • Grid and cloud computing 

Research activities

 

In his research activites, Adam Dudáš focuses on parallel and distributed computations in the area of graph theory. 

Researcher in following projects:

VEGA 1/0487/17 in years 2017 - 2019

KEGA 009ŽU-4/2020 since 2020

KEGA 018UMB-4/2020 since 2020

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-