Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde ma nájdete

Katedra geografie a geológie

Profesijná charakteristika

Kvalifikácia

 

Absolvent: FTVŠ UK v Bratislave, rok: 1979, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii telesná výchova - zemepis

 

PhD.: rok:1998

odbor: fyzická geografia a geoekológia

miesto: PríF UK v Bratislave

téma: Komplexná fyzickogeografická charakteristika Starohorských vrchov

 

RNDr.: rok: 2001

odbor: fyzická geografia a geoekológia

miesto: Katedra krajinnej ekológie FPV UMB

téma: Geoekologická charakteristika Starohorských vrchov

 

doc.:  rok: 2002

odbor: fyzická geografia a geoekológia

miesto: FHPV PU Prešov

téma: Zmeny v krajinnej štruktúre Starohorských vrchov na príklade lesnej vegetácie

 

Súčasné pracovné zaradenie

Docent na funčnom mieste od 2007 (ŠO Geografia)

 

Priebeh doterajšej praxe

1979 – 1990: Internátna športová škola v Banskej Bystrici (stredoškolský učiteľ)

1990 – 2005: katedra geografie Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici, neskôr Fakulty humanitných a prírodných vied UMB, v súčasnosti Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

1994 – 1999: tajomník katedry geografie FPV UMB v Banskej Bystrici

2001 – 2006: prodekan FPV UMB pre pedagogickú činnosť

od 2007: dekan FPV UMB v Banskej Bystrici

2015 - 2018: prodekan FPV UMB pre rozvoj

 

Pedagogická činnosť – profil

školiteľ doktorandského štúdia: na FPaHV PU v Prešove v ŠP regionálna geografia a regionálny rozvoj v ŠO 4.1.38 regionálna geografia

garant ŠP Geografia a krajinná ekológia v ŠO Geografia na FPV UMB, 1. stupeň VŠ štúdia

spolugarant ŠP Geografia a rozvoj regiónov, 2. stupeň VŠ štúdia, Didaktika geografie 3. stupeň VŠ štúdia

člen oborovej rady doktorského SP Specializace v pedagogice, studijný obor Didaktika geografie na PF Masarykovej univerzity v Brne

 

Vedecko-výskumná činnosť – profil

Projekt VEGA 1/7423/2000 (spoluriešiteľ): Geoekologická a humánnogeografická optimalizácia kotlinových a horských systémov Slovenska (2000 - 2002)

Projekt VEGA 1/2034/05 (vedúci projektu): Kvalita a využívanie životného prostredia podhorských a horských oblastí stredného Slovenska (2005 – 2007)

Projekt VEGA 1/0154/08 (vedúci projektu): Geografické a krajinnoekologické problémy montánnej (baníckej) krajiny stredného Slovenska (2008 – 2010)

Projekt KEGA 039UMB-4/2018: Geografia Afriky, premeny a perspektívy: metódy výučby a učebnica

 

Publikačná činnosť

a) samostatné vedecké práce a monografie: 1 zahraničná monografia, 3 domáce monografie, 5 kapitol v domácich monografiách

b) vedecké štúdie a vedecké články: 49 vedeckých prác

c) učebnice, učebné texty: 1 vysokoškolská učebnica, 8 stredoškolských učebníc, 8 vysokoškolských učebných textov

d) vyriešené vedecko-výskumné a tematické úlohy: 5

 

 

 

Počet ukončených doktorandov

      RNDr. Martina Škodová, PhD.

      RNDr. Helena Forgáčová, rod. Odrobiňáková

 

      RNDr. Alžbeta Ližbetinová

 

Členstvo v domácich a medzinárodných mimovládnych orgánoch a organizáciách, redakčných radách

- od roku 2005: člen Ústrednej predmetovej komisie pre zemepis/geografiu Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave.

- 2004 – súčasnosť: člen Vedeckej rady FPV UMB v Banskej Bystrici

- od roku 2005: hlavný redaktor vedeckého časopisu Geografická revue

 

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

máj 1997: Université de Angers (Francúzsko)

júl - august 2007: Université de Poitiers, vzdelávacie centrum CAREL v Royan (Francúzsko)