Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Mgr. Alexandra Lukáčová

Kvalifikačný rast:

  • Mgr., FPV UMB 2018
  • Interný doktorand FPV UMB: 2018-2022
  • Ročník štúdia: 1.
  • Školiteľ: Mgr. Matej Vesteg, PhD.
  • Téma dizertačnej práce: Červenoočká (Euglenophyceae) ako modelové organizmy pre štúdium škodlivých vplyvov aromatických uhľovodíkov a zisťovanie ich prítomnosti v prostredí

Projekty:

  • VEGA 1/0535/17 Genetická výbava euglenoidných bičíkovcov pre medzibunkovú komunikáciu, metabolizmus cukrov a potenciálnu mnohobunkovosť
  • KEGA 025UMB-4/2017 Interaktívna mykologická zbierka - herbár, genobanka kultúr a izolátov DNA vytvorená formou elektronického praktika

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela