Kde ma nájdete

Katedra informatiky

Profesijná charakteristika

Od roku 1994 pracuje ako odborná asistentka na katedre informatiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 1988 ukončila inžinierske štúdium na Elektrotechnickej fakulte, SVŠT v Bratislave a v roku 2005 ukončila doktorandské štúdium v odbore 11-81-9 Teória vyučovania informatiky na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V rokoch 2001 – 2003 absolvovala doplnkové pedagogické štúdium na katedre inžinierskej pedagogiky a psychológie na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Jej odborným zameraním sú najmä nasledujúce oblasti: Multimédiá, Multimediálna tvorba, Úvod do informatiky, Počítačová grafika, Informačné technológie, Digitálne technológie vo vzdelávaní, Systémy DTP, Semestrálny projekt a Virtuálna realita.

Since 1994 she has worked as a lecturer at the Department of Computer Science at the Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University in Banska Bystrica. In 1988, she completed engineering studies at the Faculty of Electrical Engineering, Slovak Technical University in Bratislava and in 2005 she ended post-graduate studies in the branch 11-81-9 Theory of Science at the Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra. Between 2001 - 2003 she graduated supplementary pedagogical study at the Department of Engineering Pedagogy and Psychology at the Faculty of Materials Science of the Slovak Technical University in Bratislava. Her professional orientation are mainly the following areas: Multimedia, Creation of  multimedia applications, Introduction to computer science, Computer graphics, Information technology, Digital technology in education, DTP systems, Semestral project and Virtual reality.

 

 

Researcher ID :   E-1087-2019

Profile URL :   http://www.researcherid.com/rid/E-1087-2019

 

ORCID ID:  0000-0003-4916-6768

Profile URL:  https://orcid.org/0000-0003-4916-6768

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:00 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
-
ďalšie konzultačné hodiny si treba dohodnúť mailom