1. ERASMUS+ PROGRAMME 2014 – 2020,
  Key Action 2: Strategic Partnership Projects
  Developing an Out of School Learning Curriculum for Teacher Education Programs
  duration: 2019 – 2021
  main coordinator: Ahmet İlhan Şen (Hacettepe University, Ankara, Turkey)
  responsible for Slovak Republic (Matej Bel University): Assoc. Prof. Marek Skoršepa, Ph.D. (B. Bystrica, Slovakia)
 2. KEGA č. 029UMB-4/2014
  Zbierka úloh z chémie pre gymnáziá

  duration: 2014 – 2016
  main coordinator: doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. (FPV UMB Banská Bystrica)
 3. LIFELONG LEARNING PROGRAMME (COMENIUS), EACEA-517587 (ref. 517587-LLP-1-2011-1-ES-COMENIUS-CMP)
  The acquisition of science competencies through ICT real time experiments

  duration: 2012 – 2014
  main coordinator: Montserrat Tortosa Moreno (Universitat Autónoma de Barcelona, Spain)
  responsible for Slovak Republic (Matej Bel University): RNDr. Marek Skoršepa, PhD. (B. Bystrica, Slovakia)
 4. APVV-0059-10
  Interakcie v bio a nanosystémoch
  duration: V/2011 – X/2014
  vedúci riešiteľ: prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc. (PriF UK, Bratislava, Slovakia)
 5. Národný projekt MŠ SR
  Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre základné a stredné školy
  duration: 2010 – zrušený XI/2010
  vedúci riešiteľ: ŠPÚ Bratislava
 6. Grant UGA č. I-09-00029 (Univerzitná grantová agentúra UMB B. Bystrica)
  In silico selekcia nových inhibítorov receptora VEGFR2
  duration: 2009 – 2011
  vedúci riešiteľ: RNDr. Marek Skoršepa, PhD. (FPV UMB, Banská Bystrica, Slovakia)
 7. APVV LPP-0118-07
  On-line korešpondenčné prírodovedné semináre
  duration: 2008 – III/2012
  vedúci riešiteľ: doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. (FPV UMB, Banská Bystrica, Slovakia)
 8. VEGA 1/4467/07
  Klik chemický prístup pri racionálnom hľadaní nových biologicky aktívnych nosných štruktúr – potenciálnych antineoplastických liečiv
  duration: 2007 – 2009
  vedúci riešiteľ: prof. RNDr. Milan Melicherčík, PhD. (FPV UMB, Banská Bystrica, Slovakia)
 9. KEGA č. 3/4148/06
  Elektronická databáza počítačom podporovaných experimentov ako súčasť virtuálneho laboratória pre vyučovanie chémie.
  duration: 2006 – 2008
  vedúci riešiteľ: RNDr. Marek Skoršepa, PhD. (FPV UMB, Banská Bystrica, Slovakia)
 10. Grant FPV UMB č. 1035-Ch (Fakultná grantová agentúra FPV UMB B. Bystrica)
  Experimentovanie s počítačom vo fyzikálnej chémii
  duration: I/2006 – XII/2006
  vedúci riešiteľ: RNDr. Marek Skoršepa, PhD. (FPV UMB, Banská Bystrica, Slovakia)
 11. KEGA č. 3/3128/05
  On-line databáza publikačných zdrojov z vedného odboru teória vyučovania chémie
  duration: 2005 – 2007 (2008)
  vedúci riešiteľ: doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. (FPV UMB Banská Bystrica)
 12. KEGA č. 3/3014/05
  Korešpondenčné prírodovedné semináre
  duration: 2005 – 2007
  vedúci riešiteľ: Mgr. Magdaléna Renčová (FPV UMB, Banská Bystrica, Slovakia)
 13. Grant FPV UMB č. 1278-Ch (Fakultná grantová agentúra FPV UMB B. Bystrica)
  Využitie výpočtovej techniky v biochemických experimentoch
  duration: I/2005 – XII/2005
  vedúci riešiteľ: RNDr. Marek Skoršepa, PhD. (FPV UMB, Banská Bystrica, Slovakia)
 14. KEGA č. 3/2123/04
  Výučba štruktúry chemických látok s podporou nových technológií
  duration: 2004 – 2006
  vedúci riešiteľ: RNDr. Miroslav Medveď, PhD. (FPV UMB, Banská Bystrica, Slovakia)
 15. VEGA 2/4159/04
  Fyziologické procesy, produkcia a zdravotný stav horských lesných ekosystémov na modelovom území biosférickej rezervácie Poľana
  duration: 2004 – 2006
  vedúci riešiteľ: RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD. (Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen, Slovakia)
 16. APVT 51019302
  Analýza príčin a návrh opatrení proti hromadnému odumieraniu smrečín v pohraničných oblastiach severného Slovenska
  duration: IX/2003 – IX/2005
  vedúci riešiteľ: Ing. Rastislav Jakuš, PhD. (Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen, Slovakia)
 17. Grant FPV UMB č. 7/02-Ch (Fakultná grantová agentúra FPV UMB B. Bystrica)
  Využitie výpočtovej techniky vo vybraných elektrochemických metódach monitoringu životného prostredia realizovateľných v školskej praxi
  duration: I/2002 – XII/2002
  vedúci riešiteľ: RNDr. Marek Skoršepa, PhD. (FPV UMB, Banská Bystrica, Slovakia)
 18. VUGA UMB č. 01/2001
  Informačné technológie v školskom prírodovednom experimentovaní
  duration: 2001 – 2003
  vedúci riešiteľ: prof. RNDr. Milan Melicherčík, PhD. (FPV UMB, Banská Bystrica, Slovakia)
 19. Grant FPV UMB č. 8600 (Fakultná grantová agentúra FPV UMB B. Bystrica)
  Informačné technológie v školskom chemickom experimentovaní
  duration: I/2001 – XII/2001
  vedúci riešiteľ: RNDr. Marek Skoršepa, PhD. (FPV UMB, Banská Bystrica, Slovakia)
 20. LEONARDO DA VINCI SK/99/1/084125/PI/I.1.1.a/FPI
  Development of Educational Modules for the Speciality „Environmental Chemistry”
  duration: 1999 – 2001
  vedúci riešiteľ: RNDr. Miroslav Medveď, PhD.

Consultation hours

Monday
-
Thuesday
-
Wednesday
-
Thursday
-
Friday
09:00 - 10:00